Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ζηρού & οι αρμοδιότητες τους

Ο Δήμος Ζηρού ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους, με θητεία δύο (2 ) ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 01-04-2012 έως 31-03-2014, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:
Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αικατερίνη Λάππα και της μεταβιβάζει
α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Εποπτεία Κοινωνικής Προστασίας , Μέριμνας , Αλληλεγγύης και Μεταναστών.
Εποπτεία ΚΑΠΗ , Παιδικών Σταθμών ,Εποπτεία θεμάτων υγείας- Κέντρο Υγείας.
 • Εποπτεία Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων , Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης
 • Εποπτεία Κοιμητηρίων ,Εποπτεία Σφαγείων.
 • Την έκδοση άδειας πολιτικών γάμων και την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου
β) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος:
 • α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος.
 • β) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος
 • γ) Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα ,θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδος
 • δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • ε) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδος.
 • Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Κάκκο και του μεταβιβάζει :
  α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Εποπτεία θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μηχανοργάνωσης και τεχνολογίας .
 • Εποπτεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ζηρού.
 • Εποπτεία Τεχνικών ΄Εργων, Πολεοδομία, Κυκλοφοριακό, Δημοτική Οδοποιϊα, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Διαχείριση μηχανημάτων και oχημάτων (Γραφείο Κίνησης) .
β) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος:
α) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος.
 • β) Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
 • γ) Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα ,θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδος .
 • δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • ε) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδος
 • Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Ανυφαντή και του μεταβιβάζει :
  α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Εποπτεία Ηλεκτροφωτισμού-Εποπτεία Αποχέτευσης-Εποπτεία ΄Υδρευσης
 • Εποπτεία Πολιτικής προστασίας
 • Εποπτεία Αγροτικής Ανάπτυξης (Γεωργίας- Κτηνοτροφίας- Αλιείας )
 • Εποπτεία Αγροτικής οδοποιϊας , ΄Αρδευσης, Εγγείων Βελτιώσεων.
 • Διαχείριση υδάτινων πόρων ,δασικού πλούτου και φυσικών πόρων .
β)Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ανωγείου:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ανωγείου .
 • β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ανωγείου .
 • γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ανωγείου.
 • δ) Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα ,θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ανωγείου
 • ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Ανωγείου.
 • ζ) Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Περικλή Αθανασόπουλο και του μεταβιβάζει :α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Εποπτεία Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Εποπτεία ευρωπαϊκών προγραμμάτων , προγραμμάτων χρηματοδότησης, προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού έρευνας και τεχνολογίας και προγραμμάτων δράσης υπέρ ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 • Εποπτεία Προγραμματισμού- Ανάπτυξης και Κ.Ε.Π.
 • Εποπτεία καταστημάτων ,επιχειρήσεων και εμπορίου.
 • Εποπτεία Λατομείων
β) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού και στη Δημοτική Ενότητα Κρανέας :
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού και στη Δημοτική Ενότητα Κρανέας
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού και στη Δημοτική Ενότητα Κρανέας
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού και στη Δημοτική Ενότητα Κρανέας
δ) Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα ,θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού και της Δημοτικής Ενότητας Κρανέας
ε) Συνεργάζεται με τους Πρόεδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού και τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κρανέας για την επίλυση των προβλημάτων .
στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού και της Τοπικής Κοινότητας Κρανέας
ζ) Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων
2. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
3. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ.Αικατερίνης Λάππα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Κάκκος ,τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Κωνσταντίνου Κάκκου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ.Αικατερίνη Λάππα, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Περικλή Αθανασόπουλου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Αικατερίνη Λάππα ,τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Κωνσταντίνου Ανυφαντή που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Κάκκος
4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ανυφαντής που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Κάκκο

Καταρχήν ΟΧΙ. Αλλά αν υποχρεωθούμε αντιπροτείνω!!!

Καταρχήν   ΟΧΙ
Τα στρατόπεδα της πόλης μας αποτελούν ιστορικά μνημεία, τουριστικά αξιοποιήσιμα και διεκδικούνται εδώ και χρόνια από την τοπική κοινωνία  ώστε να αξιοποιηθούν και να αποδοθούν στον λαό της πόλης μας.
Είδη   έχουν συνταχθεί σχετικές μελέτες.
Μια (τουριστική) πόλη, μικρή όπως η Πρέβεζα, θα υποστεί  πλήγμα οικονομικό και όχι μόνο, ενώ οι δυνατότητές της να αντέξει το βάρος της ύπαρξης τόσο μεγάλου αριθμού εγκλείστων πιθανότατα ξεπερνά τις δυνατότητές της.
Είναι πολύ πιθανό όμως μια στάση στείρας άρνησης να δώσει στην κυβερνητική εξουσία τη δυνατότητα να αποφασίσει ερήμην των τοπικών φορέων, με προεδρικό διάταγμα, στη φιλοσοφία του οποίου θα έχουμε ουσιαστικά απόσχει από το να συμμετάσχουμε, ενώ αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε και μπορούμε – έστω τύποις – να προβάλλουμε τους όρους για την υποβάθμιση του τόπου μας.
Αλλά αν υποχρεωθούμε αντιπροτείνω!!!
Για αυτό και αντιπροτείνω - και είναι και η πρόταση του συνδυασμού  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ»  στην περίπτωση που υποχρεωθούμε να ανεχθούμε την  δημιουργία «κλειστού κέντρου  προσωρινής φιλοξενίας παράνομων μεταναστών» - στην περιοχή μας από αυτούς που αποφασίζουν (κεντρική εξουσία) τις αδιαπραγμάτευτες εξής παρακάτω προϋποθέσεις:
1)   Άμεση παραχώρηση όλων των στρατοπέδων στον δήμο τις Πρέβεζας, ως κίνηση καλής θέλησης από μέρους του ΥΠΕΘΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.
2)   Απαίτηση να δεσμευτεί και μετατεθεί ένστολο προσωπικό από εφέδρους στρατιώτες με Αριθμό Στρατιωτικού Μητρώου 126 (Πρέβεζας) και αυτή να είναι η ουσιαστική συμμετοχή του υπουργείου Εθνικής Αμύνης για τη φύλαξη τις πρώτης περιμέτρου από αυτούς που σήμερα υπηρετούν την θητεία τους στην παραμεθόριο του Έβρου και των νήσων του Αιγαίου. Επιθυμούμε τον τόπο μας να τον φυλάνε τα δικά μας νιάτα, τα παιδιά που γνωρίζουν ποιου το βιος  προστατεύουν.
3)   Πρόσληψη με έξοδα των  υπουργείων Εξωτερικών, Αμύνης και Προστασίας του Πολίτη  ενός πολιτοφύλακα για κάθε τρεις παράνομους μετανάστες τουλάχιστον, για την απόλυτη φύλαξη. Οι πολιτοφύλακες θα πρέπει να έχουν αποκλειστική εντοπιότητα από τον δήμο μας. Με αυτόν τον τρόπο θα καταπολεμήσουμε την  τοπική ανεργία.
4)   Ισομερής κατανομή των αναγκών σίτισης των παράνομων μεταναστών   σε όλες τις Πρεβεζάνικες επιχειρήσεις, οι οποίες θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Αν  τηρηθούν απαρέγκλιτα όλες οι απαιτήσεις μας,  οι όροι ασφαλείας και  τηρηθεί ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια των αλλοδαπών που θα φιλοξενηθούν, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αλλιώς τηρούμε κάθετα αντίθετη θέση και θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.
Ο κ. Νίτσας ζήτησε  επίσης αν γίνει κάτι τέτοιο και αποδεχθεί το υπουργείο τους όρους μας  να ξεκινήσουν κάποια πιλοτικά τέτοια κέντρα πρώτα στην Αττική και στα μέρη εισόδου στην χώρα και δήλωσε ότι:  ''σε βάθος χρόνου μπορεί να αξιοποιηθεί η εμπειρία από την πιλοτική λειτουργία ενός κέντρου, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες  αποφάσεις για την περιοχή μας''.

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Ίσως το πλέον συγκροτημένο μέλος του κοινοβουλίου


Εμείς απλώς αντιγράφουμε από το εβδομαδιαίο περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ: «Το δημοσιονομικό σύμφωνο κατατέθηκε στη βουλή για κύρωση εν μέσω γενικής αδιαφορίας αλλά και ερωτημάτων για τη σπουδή της κυβέρνησης να κυρωθεί τώρα, ενώ έχει τη δυνατότητα να περιμένει μέχρι τέλος του χρόνου. Κατά τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της βουλής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Βαγγέλης Παπαχρήστος - Ίσως το πλέον συγκροτημένο μέλος του κοινοβουλίου – αφού προδίκασε την παταγώδη αποτυχία του Συμφώνου, παρατήρησε «την υποταγή της πολιτικής σε νομικές δεσμεύσεις». Δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε. Η τεκμηριωμένη ανάλυσή του για το αδιέξοδο της μνημονιακής πολιτικής και η ξεκάθαρη πολιτική του στάση του από την πρώτη στιγμή το επιβεβαιώνουν


Στο Ριζοβούνι το κέντρο λαθρομεταναστών !!!!!!!!Σύμφωνα με πληροφορίες του zirosgr το κέντρο μεταναστών για την Πρέβεζα Θα γίνει στο Ριζοβούνι του δήμου Ζηρού.


Έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι στο Ριζοβούνι δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος εκτός αν εννοούν τις εγκαταστάσεις της λίμνης Ζηρού!
Εντός των ημερών θα αποκaαλυφθεί τι εννοούσε ο δήμαρχος Πρέβεζας κ. Μπαίλης στο δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας ότι υπάρχει χώρος για τους λαθρομετανάστες έξω από την Φιλιππιάδα.
Το σίγουρο είναι ότι κάτι μαγειρεύεται στον Δήμο Ζηρού

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Κέντρο μεταναστών στη Φιλιππιάδα;;;

- Θέσεις εργασίας υπόσχεται το Υπουργείο στις τοπικές κοινωνίες

Η δημιουργία τριών κέντρων μεταναστών ανά περιφέρεια είναι ο στόχος που θέτει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όπως τον ανέλυσε και τον παρουσίασε ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη συνάντηση που είχε με τους Περιφερειάρχες και τους εκπροσώπους των ΠΕΔ.
Ο Υπουργός στη σύσκεψη αυτή παρουσίασε πολλές λεπτομέρειες από τον τρόπο που θα στηθούν και θα λειτουργήσουν τα στρατόπεδα. Έτσι για παράδειγμα το κάθε κέντρο θα χωρίζεται σε 4 τομείς όπου συνολικά θα φιλοξενούνται περίπου 1.000 άτομα. Ο κάθε τομέας θα φιλοξενεί από 250 άτομα και θα χωρίζεται σε 5 πτέρυγες των 50 ατόμων.
Σε αυτά θα υπάρχουν, εκτός από τους χώρους διαμονής, εστιατόριο, τουαλέτες, ντους, χώροι θρησκευτικής λατρείας αλλά και χώροι άθλησης.
Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη ψυχραιμία και σύνεση αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό. «Οφείλουμε να συνεργαστούμε όλοι για να δώσουμε την κατάλληλη λύση», ήταν η χαρακτηριστική δήλωση που έκανε στο Epiruspost.gr.
Απομένει βέβαια να φανεί εάν θα δείξουν την ίδια σύνεση και ψυχραιμία οι τοπικές κοινωνίες και τα δημοτικά συμβούλια. Άλλωστε αυτό θα φανεί εντός των ημερών καθώς το Υπουργείο ζητά την υπόδειξη χώρων συνάμα όμως κάνει και τον δικό του σχεδιασμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν οι περιπτώσεις που προς στιγμήν εξετάζονται στην Ήπειρο είναι το παλιό στρατόπεδο της Φιλιππιάδας, το παλιό στρατόπεδο στη Βροσύνα του Δήμου Ζίτσας και οι χώροι στο Δελβινάκι που είχαν χρησιμοποιηθεί και στις αρχές της δεκαετίας του ενενήντα για τη φιλοξενία Αλβανών λαθρομεταναστών.
Σε δεύτερη φάση δεν αποκλείεται να εξεταστεί και η πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν στρατιωτικοί χώροι που έχουν εγκαταλειφθεί στην περιοχή της Πρέβεζας.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αναζητηθούν κι άλλοι χώροι κατάλληλοι για μια τέτοια δραστηριότητα και πολλοί είναι αυτοί που σημειώνουν ότι μια τέτοια λύση είναι προτιμότερη από την σημερινή ανεξέλεγκτη κατάσταση.
http://www.epiruspost.g

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 1-2

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Κεραυνός Θεσπρωτικού
Ισχυρό προβάδισμα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος πήρε σήμερα ο Κεραυνός Θεσπρωτικού, ο οποίος πήρε μια πολύ δύσκολη όσο και αγχωτική νίκη απέναντι στην Δόξα Ωρωπού με σκορ 2-1.
Φάση από τη σημερινή αναμέτρηση
Η νίκη αυτή του Κεραυνού και με το συνδυασμό το ισόπαλο αποτέλεσμα του Λούρου στο Καναλάκι, δίνει στην ομάδα του Θεσπρωτικού ένα ισχυρό προβάδισμα τεσσάρων βαθμών λίγο πριν την αυλαία του συναρπαστικού εφετινού πρωταθλήματος.
Απομένουν άλλωστε άλλες πέντε αγωνιστικές και με την σημερινή αναμέτρηση να
έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Κεραυνός Θεσπρωτικού προσπαθούσε να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας και την ομάδα της Δόξας Ωρωπού ουσιαστικά να παίζει όλη την κατηγορία.

Ο Β. Παπαχρήστος αποκαλύπτει στη βουλή τα σχέδια των Γερμανών και τις επιπτώσεις για την Ελλάδα και την Ευρώπη με την ψήφιση του Δημοσιονομικού Συμφώνου


Πραγματικά με πιάνει θλίψη, γιατί σήμερα που κουβεντιάζουμε για μια πολύ σημαντική στιγμή, όχι μόνο για την Ελλάδα και τη θέση της στην Ευρώπη αλλά και για το μέλλον της ίδιας της ευρωζώνης, υπάρχει αυτή η χαμηλή συμμετοχή στο Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι το «δυστύχημα» με τη χώρα μας είναι ότι δεν κουβεντιάζει τα προβλήματα που έχει, τη στιγμή που τα έχει ή όταν έρχονται προς ψήφιση. Μετά, όταν έρχονται οι συνέπειες αυτών που ψηφίσαμε, μόνο τότε καταλαβαίνει τί έγινε. Τί έχουμε σήμερα να ψηφίσουμε; Έχουμε να κυρώσουμε τρεις συμφωνίες που εάν τις αναλύσουμε, θα δούμε ότι αποτελούν υπονόμευση της Ευρώπης. Όσοι μιλάνε με πολλά λόγια για το ευρώ, για την Ευρώπη, σήμερα δείχνουν την αντίληψη της Ευρώπης που έχουν.
Έρχεται το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και έρχεται με μια μορφή πολύ «πονηρή». Επειδή οι Γερμανοί δεν κατάφεραν να το περάσουν σαν αλλαγή των συνθηκών, έρχεται σαν Διεθνής Συνθήκη, για να μπορέσει, με έμμεσο τρόπο, να καλύψει ένα κενό από αυτά που ήθελαν να περάσουν και για να παρουσιαστεί και στην εσωτερική κοινή γνώμη και στις άλλες περιοχές ότι αυτό που θα ψηφίσουμε θα έχει συνταγματική ισχύ, αλλά δεν είναι έτσι. Τα λίγα νομικά που ξέρω το επιβεβαιώνουν αυτό. Από πού προέκυψε αυτή η λογική; Από την αντίληψη που έχει κάποιος για το ποια είναι η φύση της κρίσης στην Ευρώπη. Οι γερμανοί, ο κ. Σόιμπλε, επανειλημμένα, και κάποιοι ντόπιοι εδώ, όπως ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, μας επαναλαμβάνουν μονότονα ότι για την κρίση στην ευρωζώνη φταίνε οι σπάταλες κυβερνήσεις και οι κερδοσκόποι. Είναι αυτός ο πυρήνας της κρίσης στην Ευρώπη; Γιατί το Σύμφωνο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά την αντίληψη που έχουμε για την κρίση στην Ευρώπη.
Για να δούμε ποιοι ήταν οι πρωταθλητές στη δημοσιονομική πειθαρχία στην Ε.Ε.; Δηλαδή, ποιες ήταν οι χώρες, που ποτέ δεν ξεπέρασαν το 3%, ποτέ δεν ξεπέρασαν, στα 10 χρόνια του ευρώ, το 60% του χρέους πριν από την κρίση και που στη δεκαετία του ευρώ μείωναν το δημόσιο χρέος τους; Μήπως ήταν η Γερμανία και η Γαλλία; Μα οι πρώτες χώρες που παραβίασαν το Σύμφωνο Σταθερότητας, γι' αυτό και δεν εφαρμόστηκε, ήταν η Γαλλία και Γερμανία. Οι ίδιες αυτές χώρες ξεπέρασαν το 60% του χρέους, πριν από την κρίση, και μέσα στη δεκαετία του ευρώ αυξάνονταν το δημόσιο χρέος τους. Άρα, θα έπρεπε να είναι οι χώρες που βρίσκονται στο κέντρο της κρίσης. Ποιες ήταν οι δύο χώρες που ποτέ δεν παραβίασαν αυτά τα τρία; ήταν η Ισπανία και η Ιρλανδία, οι οποίες βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα. Για  κάποιον επιστήμονα, που σκέφτεται ορθολογικά, αυτές είναι πολιτικές παπαρολογίες. Εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Γερμανών, αλλά δεν αποτελούν οικονομική ανάλυση. Εδώ, έχω να προτείνω μία άλλη ανάλυση από την οποία, ανάλογα με την ανάλυση που κάνεις  προκύπτει ποια θα είναι η λύση και αν αποτελεί λύση ή αποτελεί όξυνση του προβλήματος αυτό που προτείνουν.

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Το κίνημα της …πατάτας

Πολλές φωνές ακούγονται τελευταία στα Λέλοβα σχετικά με την λειτουργία λαϊκής αγοράς. Όλα σχεδόν τα δημοτικά συμβούλια, ως τον Καλλικράτη, συμφωνούσαν να λειτουργήσει λαϊκή αγορά στα Λέλοβα. Όμως αυτό δεν έγινε ποτέ. Έλεγαν να γίνει η λαϊκή στον χώρο του πάρκιν, κοντά στο γήπεδο, μια φορά την εβδομάδα, όπου εκεί θα κατεβαίνουν όλοι οι παραγωγοί της Λάκκας, για να πουλούν τα προϊόντα τους.
Οι φωνές αυτές δυναμώνουν καθώς βλέπουν την κρίση που ζούμε, αλλά και την μεγάλη διαφορά τιμών από τον παραγωγό στον καταναλωτή, αλλά και το παράδειγμα της πατάτας τελευταία.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ελιά. Οι ελιές πουλιούνται στο Νικολίτσι, στον Γαλατά κλπ προς 0,80 λεπτά το κιλό (περίπου), τόσο τις αγοράζει ο έμπορος. Στην συνέχεια τις βλέπουμε στο όποιο Σούπερ Μάρκετ προς 4,00 ευρώ το κιλό (περίπου). Λέει ο άλλος δικαιολογημένα τώρα: «Οι ελιές για να έρθουν στα Λέλοβα από την Ντάρα ή από τον Γαλατά δηλαδή στα 2-4 χιλιόμετρα παίρνουν αύξηση 500%. Αν όμως οι ίδιοι οι παραγωγοί τις πούλαγαν στην λαϊκή, τότε και οι παραγωγοί θα τις πουλούσαν περισσότερο (οπότε θα κέρδιζαν), αλλά και οι καταναλωτές θα τις αγόραζαν πολύ φτηνότερα (οπότε κι αυτοί θα κέρδιζαν)». Το κέρδος δηλαδή θα ήταν πολύ μεγάλο για τις δύο πλευρές.
Το απλό ερώτημα λοιπόν είναι: «Γιατί να μη λειτουργεί μια λαϊκή στα Λέλοβα, όπου όλη η Λάκκα θα κατεβαίνει κάτω για να αγοράσει φτηνά προϊόντα, σε καιρό κρίσης μάλιστα που δεν περισσεύουν χρήματα ούτε για ψώνια»;
Μια λαϊκή δεν έχει μόνον ελιές. Με εξαίρεση την Πρέβεζα, που είναι από τις ελάχιστες πόλεις της Ελλάδας που δεν έχει λαϊκή, στην λαϊκή έρχονται οι ίδιοι οι παραγωγοί και πουλάνε τα προϊόντα τους χωρίς την μεσολάβηση του εμπόρου, χωρίς δηλαδή την επιβάρυνση του 500% που παίρνουν οι ελιές και άλλα είδη. Στην λαϊκή πουλιέται κάθε είδους φρούτο και λαχανικού και η λειτουργία της θα είναι επιπλέον κίνητρο για να αυξηθεί η παραγωγή τους, αφού βλέποντας τις πωλήσεις των, οι ίδιοι οι Λακκιώτες θα αυξήσουν την παραγωγή τους, θα βγάλουν οι ίδιοι περισσότερα έσοδα αλλά και οι καταναλωτές θα έχουν αντίστοιχη ωφέλεια.
Δράκος Χαράλαμπος

Σε παρουσίαση βιβλίου με θέμα την έννοια της ελληνικής ταυτότητας παρέστη ο Περικλής Βασιλάκης

Ο κ. Περικλής Βασιλάκης παραβρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Κώστα Σκανδαλίδη «Οι Έλληνες- Τετράδια Πατριδογνωσίας», που πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα του πολυχώρου «Αθηναΐς». Το βιβλίο παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Παιδείας κ. Γιώργο Μπαμπινιώτη, τον συγγραφέα κ. Βασίλη Βασιλικό και τον συγγραφέα κ. Κώστα Γεωργουσόπουλο, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Νίκος Χατζηνικολάου. Πρόκειται, πράγματι, για ένα βιβλίο το οποίο μέσα από μια ανθρωποκεντρική θεώρηση προσεγγίζει τα στοιχεία που συγκροτούν την έννοια της ελληνικής ταυτότητας. Για ένα βιβλίο που «μυρίζει» Ελλάδα. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, επίσης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, πολλοί πολιτικοί και προσωπικότητες από το χώρο της επιστήμης, των τεχνών και των γραμμάτων.

Πρόσληψη τετρακοσίων πενήντα επτά (457) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Πρέβεζας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ: ΚΟΧ: 5.404/ 1 / 2012

σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου-Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Πρέβεζας»
Το ΙΝ.Ε / Γ.Σ.Ε.Ε ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων πενήντα επτά (457) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Πρέβεζας, που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ: 110, ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ: 6, Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: 4, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: 2, ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: 120 , ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: 40, ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ: 60, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ:110, ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΑΡΜΟΝΙΑ»: 5.
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).
Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην έξης διεύθυνση:
ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε ΗΠΕΙΡΟΥ
2o Χ.λ.μ Πρέβεζας-Μύτικα (Μακρυόλουτσα)- Πρέβεζα.
Υπόψη κ. Πολυμέρη Πούλιου ή Ντόντορου Ευάγγελου
(Τηλ. επικοινωνίας: 26820-26969, ώρες 09:00-14:00).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από 26/3/2012 έως 4/4/2012.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.gr)· γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (http://www.asep.gr/).
Επίσης ανάρτηση της προκήρυξης έχει γίνει στα δημοτικά καταστήματα των δήμων που υλοποιείται το πρόγραμμα, στο κτίριο της Π.Ε Πρέβεζας και στο ΚΠΑ ΟΑΕΔ Πρέβεζας.

Πυρκαγιά στο Λούρο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πρέβεζας λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική περιοχή κοντά στον Αβάσσο της Δημοτικής Ενότητας Λούρου. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως άνδρες και οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πρέβεζας και Θεσπρωτικού και σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις εκτιμάται πως πρόκειται για εμπρησμό, αφού εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα πολλές εστίες σε διαφορετικά σημεία σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων το ένα από το άλλο.
Το έργο της πυρόσβεσης ήταν αρκετά δύσκολο γιατί το σημείο ήταν δύσβατο, ωστόσο ευτυχώς δεν κάηκε δασώδης έκταση αλλά χαμηλή βλάστηση και πουρνάρια.
Ο διοικητής της Π.Υ. Πρέβεζας κ. Απ. Βασδέκης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο, δεν κρύβει τον προβληματισμό του αφού όπως είπε όλα δείχνουν πως πρόκειται για εμπρησμό και πρόσθεσε ότι ευτυχώς οι εστίες περιορίστηκαν και κατασβέστηκαν σχετικά γρήγορα χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής.
Εκτίμηση δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή για την έκταση των ζημιών, ενώ λίγο πριν τις 8 το απόγευμα παρέμενε μια μόνο εστία η οποία είχε περιοριστεί.
Ενημέρωση 26/3 00:30
Λίγο μετά τις 22:30 κατασβέστηκε και τη τελευταία εστία από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ευτυχώς δεν κάηκαν περισσότερα από 5 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης.
Ο προβληματισμός πάντως είναι έντονος, αφού πριν καν ξεκινήσει η νέα αντιπυρική περίοδος σημειώθηκε η πρώτη πυρκαγιά σε ένα σημείο όπου έχει πληγεί ξανά στο παρελθόν και μάλιστα αυτή τη φορά υπάρχουν και σοβαρές ενδείξεις για εμπρησμό.
Ο Δήμαρχος Χρήστος Μπαΐλης υπογράμμισε ότι απαιτείται ανά πάσα στιγμή αυξημένη ετοιμότητα και προσοχή και επανέλαβε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα αισθητικά δάση Μονολιθίου, Αγίου Βαρνάβα, Αβάσσου και Λεκατσά.
http://www.atpreveza.gr/

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Μουσικά «όνειρα» με φόντο την «ασπρόμαυρη» ΠρέβεζαΤο «σκηνικό» στην Πινακοθήκη «Λέανδρος Σπαρτιώτης» στον Άγιο Θωμά, μεταφέρει τον επισκέπτη, σε μία... άλλη Ελλάδα. Σε μια Ελλάδα του πολιτισμού, των μουσικών «ονείρων» και των καλλιτεχνικών ταξιδιών.
Δε θα μπορούσε λοιπόν η επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Μουσική έκφραση και δημιουργία», που διοργάνωσε το Εργαστήρι νέων τεχνολογιών και εκπαίδευσης από απόσταση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η Πινακοθήκη, να μην στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, «ταξιδεύοντας» όσους παραβρέθηκαν στην εκδήλωση σε έναν κόσμο χρωμάτων, μακριά από τη... μαυρίλα της καθημερινότητας στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης.
Πρώτη ομιλήτρια της ημερίδας ήταν η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τζένη Παγγέ, η οποία έδωσε έναν συγκινητικό τόνο στην εκδήλωση, καθώς αναφέρθηκε στον πατέρα της Ελευθέριο Παγγέ. Ο αρχιμουσικός Ελευθέριος Παγγές, αγάπησε την Πρέβεζα του Μεσοπολέμου και ουσιαστικά οι αφηγήσεις του πατέρα της, ήταν ο «καμβάς» της ομιλίας της κας. Παγγέ, για την έκφραση και τη δημιουργία στο χρόνο.
Το λόγο πήρε ακολούθως η Χριστίνα Παναγιωτάκου, η οποία ανέπτυξε το θέμα: «Μουσική παιδεία και φιλαρμονικές». Μεταξύ άλλων έκανε εκτενείς αναφορές, στην φιλαρμονική «Ορφεύς» της Πρέβεζας, που ιδρύθηκε το 1920 με 40 μέλη. Αναφέρθηκε σε ονόματα-μύθους για τη μουσική στην Πρέβεζα, όπως ο Κωνσταντίνος Κορόμπεης, ο Δημήτριος Αρώνης, ο Δαπέργολας, ο Γκερδόας και ο Ιωάννης Στεριώτης.
Η ημερίδα συνεχίστηκε με την ανάλυση του Δρ. Μουσικολογίας Δημήτρη Μπατσή για τον εικαστικό ήχο και τον Καντίνσκι, την ομιλία του Αρχιτέκτονα Μιχαλη Αράπογλου, για το χώρο, το χρόνο και τον ήχο. Ακολούθησε η ομιλία του Λέκτορα Μουσικοπαιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για τη μουσική ως ερμηνεία του ονείρου, ενώ την ημερίδα «έκλεισε» η Επίκουρος Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιφιγένεια Τριάντου, μιλώντας για την μελοποιημένη ποίηση.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μουσική εκδήλωση, αφιερωμένη στη μνήμη του αρχιμουσικού Ελευθέριου Παγγέ, όπου οι Αθηνά Σουλιώτη (βιολί), Όλγα Σουλιώτη (πιάνο), Νίκη Αδάμη (κιθάρα), Μαρία Αλεξάνδρου (τραγούδι) χάρισαν ερμηνείες των Webber, Schubert, Μαμαγκάκη, Lai, Borodin.

http://www.atpreveza.gr/news/politismos/item/387-mousika-oneira-me-fonto-tin-aspromavri-preveza

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

ΜΥΝΗΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δεντροφύτευση στην τοπική κοινότητα Γυμνοτόπου Φιλιππιάδας στις 13/3/2012. Στο κάλεσμα αυτής της δράσης που διοργάνωσε ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Πατερ-Κοσμάς», ο Δήμος Ζηρού και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας, με την πρωτοβουλία του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ, ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό το 1ο Λύκειο Φιλιππιάδας , το 1ο Γυμνάσιο Φιλιππιάδας ,το 1ο Δημοτικό Φιλιππιάδας τα Δημοτικά σχολεία Καμπής , Γυμνοτόπου, Γοργομύλου και φυσικά αρκετοί εθελοντές.

ΚΠΕ Φιλιππιάδας - Ευχαριστήρια επιστολή

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας ευχαριστεί τον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο του πρώην Δήμου Θεσπρωτικού για τη δωρεά του.

Πρόκειται για μια ψηφιακή DSLR φωτογραφική μηχανή NIKON D200. Η φωτογραφική μηχανή ήταν κάτι που έλειπε από τον εξοπλισμό του ΚΠΕ Φιλιππιάδας και έρχεται να υποστηρίξει και να ενισχύσει τα περιβαλλοντικά προγράμματά μας και τις εκπαιδευτικές δράσεις μας.

Ο συγκεκριμένος Σύλλογος ο οποίος έχει δείξει μεγάλη δράση, αντιλαμβάνεται την σημασία της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στέκεται πάντα δίπλα μας και μας στηρίζει. Ήδη έχουμε συνδιοργανώσει την εκδήλωση, "Φτιάχνω τον δικό μου χαρταετό" καθώς και την Ημερίδα "Νέοι Αγρότες, Νέες Καλλιέργειες Νέες Προοπτικές" και βρισκόμαστε στον σχεδιασμό και άλλων.

Η συγκεκριμένη δωρεά αποδεικνύει έμπρακτα την στήριξη του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου του πρώην Δήμου Θεσπρωτικού στο ΚΠΕ Φιλιππιάδας ιδιαίτερα αυτή την εποχή που τα χρηματικά διαθέσιμα κάθε Ελληνικής οικογένειας αλλά και κάθε συλλόγου είναι πενιχρά.


Και πάλι τους ευχαριστούμε!!

Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Φιλιππιάδας

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Βαγγέλης Παπαχρήστος: Είστε μια κυβέρνηση χρεοκοπημένων πολιτικών που οδηγεί τη χώρα σε χρεοκοπία και βάζει σε επισφάλεια την ύπαρξή της στο ευρώ

H Κυβέρνηση και τα δύο κόμματα που τη στηρίζουν θεωρούν ότι η διαδικασία επικύρωσης αυτής της δανειακής σύμβασης είναι μια τυπική διαδικασία. Και φαίνεται από τη συμμετοχή στη συζήτηση συναδέλφων, από τα δύο μεγάλα κόμματα, οι οποίοι με τη στάση τους δείχνουν ότι δε θέλουν να αγγίξουν αυτό το καυτό ζήτημα. Τυχαίνει σήμερα να έχουμε εδώ, να εισηγείται αυτή τη δανειακή σύμβαση, τον κ. Σαχινίδη, ο οποίος μέσα στη Βουλή έλεγε απέναντι σε όλους αυτούς που μιλούσαν για την ανάγκη κουρέματος του ελληνικού χρέους ότι δεν θα γίνουμε τζαμπατζήδες. Πώς αισθάνεστε τώρα, κ. Σαχινίδη, που γίνατε τζαμπατζής; Ξέρετε ποιο είναι το αρνητικό; Ότι και στις δύο περιπτώσεις και τότε και τώρα, αντιμετωπίζετε το ζήτημα σαν επικοινωνιακό τρικ.
Βγαίνει η Κυβέρνηση και ο προηγούμενος Υπουργός Οικονομικών και μας λένε ότι αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Πλέον οι αγορές λένε ότι η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει. Για να τα βάλουμε κάτω, να δούμε ποιος έχει δίκιο και τι λένε οι αγορές. Έγινε το κούρεμα ενός μέρους του χρέους όχι του συνολικού χρέους, του χρέους που είχαν οι ιδιώτες. Και πήραν πίσω οι ιδιώτες ένα ποσό σε μετρητά και ένα ποσό σε νέα ομόλογα. Εάν η χώρα είχε ξεπεράσει το φόβο της χρεοκοπίας, οι τιμές αυτών των ομολόγων στην δευτερογενή αγορά θα ήταν κοντά στην ονομαστική τους τιμή. Ψάξτε να δείτε πώς οι αγορές αποτιμούν τα νέα ομόλογα. Ούτε στο 20% της τιμής τους. Τι σημαίνει αυτό; Ότι προεξοφλούν μια νέα χρεοκοπία της Ελλάδας.
Tα κράτη δεν χρεοκοπούν, στάση πληρωμών κάνουν,
οι επιχειρήσεις χρεοκοπούν

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

ΠΡΕΒΕΖΑ:Και δεύτερο νεκρό δελφίνι σε διάστημα 3 ημερών!

Και δεύτερο νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε χθες το πρωί στις ακτές της Πρέβεζας. Τρεις μέρες νωρίτερα, την Παρασκευή βρέθηκε νεκρό κι άλλο ένα δελφίνι στην περιοχή του αλιευτικού καταφυγίου της Καστροσυκιάς. Το δεύτερο νεκρό δελφίνι βρέθηκε σε σημείο της ακτής μεταξύ Αγίας Τριάδας και Νεοχωρίου, και σύμφωνα με πληροφορίες έφερε τραύματα στο πτερύγιο και την ουρά.

24η Αγωνιστική: ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 2-2

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Διαιτητές και αρχηγοί των ομάδων
Σ' ένα ντέρμπι με πολύ πλούσιο θέαμα ο Αμβρακικός Βόνιτσας και Κεραυνός Θεσπρωτικού μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις στη Βόνιτσα με σκορ 2-2.
Ο Τζιάκος Γ.Ν. με δυνατή κεφαλιά
μειώνει σε 1-2
Οι γηπεδούχοι καλύτεροι στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου κατάφεραν να αιφνιδιάσουν και να πετύχουν τα δύο τέρματά τους και να δείχνουν ότι πολύ δύσκολα θα έχαναν το σημερινό παιχνίδι.
Στην επανάληψη ο Κεραυνός Θεσπρωτικού μπήκε στο παιχνίδι πολύ πιο δυνατά και παίζοντας στο μισό γήπεδο τους γηπεδούχους,  κατάφερε σε διάστημα μόλις  δύο λεπτών να φέρει το παιχνίδι στα ίσια.

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Δύο προτάσεις νόμου από Ηπειρώτες Βουλευτές για μείωση των τιμών

Συνυπογράφει και ο Βαγγέλης Παπαχρήστος Ανεξάρτητος Βουλευτής Πρέβεζας

Δύο προτάσεις νόμων για τη μείωση των τιμών κατέθεσαν τριάντα δύο Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μεταξύ αυτών και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Πρέβεζας Βαγγέλης  Παπαχρήστος καθώς και οι Ηπειρώτες Βουλευτές Μιχάλης Παντούλας και Δημήτρης Τσιρώνης, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών τους για λήψη ισοδύναμων κοινωνικών μέτρων.
Η πρώτη πρόταση νόμου, αφορά την οργάνωση της συνεργασίας παραγωγών και καταναλωτών, τη σήμανση ελληνικών προϊόντων και διατάξεις ρύθμισης της αγοράς για τα βασικά καταναλωτικά αγαθά.
Η δεύτερη πρόταση, με θέμα «Το επιχειρείν των πολλών», έχει ως στόχο να κλείσει η «ψαλίδα» των τιμών από τον παραγωγό στον καταναλωτή, την προώθηση των ελληνικών προϊόντων και την ενίσχυση των παραγωγικών τομέων της οικονομίας μας, με βάση και τις ανάγκες των καταναλωτών.
Η επεξεργασία των προτάσεων έγινε από ομάδα βουλευτών, μετά από πρωτοβουλία και υπό την προεδρία του Α’ αντιπροέδρου της Βουλής, Γρηγόρη Νιώτη.

Υπογράφουν οι Βουλευτές:
Ευ. Παπαχρήστος                                Αθ. Παπαδόπουλος
Ροδούλα Ζήση,                                   Α. Παπαθανάση
Β. Αλεξανδρίδου                                Φρ. Παρασύρης
 Π. Αντωνακόπουλος                          Μ. Σκραφνάκη
Ιω. Βαλυράκης                                    Μ. Στρατάκης  
 Β. Γιουματζίδης,                                Αγγ. Τόλκας
Αγγ. Γκερέκου,                                   Μ. Τζελέπης
Ευ. Δαμιανάκης,                                  Ελ. Τσιαούση
 Ι. Διαμαντίδης,                                   Δ. Τσιρώνης
Σ. Εμμινίδης,                                       Ν. Τσώνης
 Ν. Ζωίδης,                                         Αικ. Φαρμάκη
Μ. Θεοχάρη,                                       Γ. Φραγγίδης
Ευ. Κουρουπάκη                                 Αθ. Χαντάβας
Ευ. Κουτμερίδης                                 Γ. Χαραλαμπόπουλος
Β. Κεγκέρογλου
Γ. Νιώτης
Α. Νταλάρα
Μ. Παντούλας

Ο Περικλής «όργωσε» το Νομό Πρέβεζας

Ακόμη και να προσθέσει τα χιλιόμετρα που έχει τρέξει ως διαιτητής στα γήπεδα όλου του κόσμου ο Περικλής Βασιλάκης, δύσκολα θα φτάσει αυτά που έκανε την τελευταία εβδομάδα στην Πρέβεζα για να παρακινήσει τους συμπατριώτες του να πάρουν μέρος στην εκλογή του νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρώην διεθνής διαιτητής είχε στηρίξει τον Βαγγέλη Βενιζέλο στις εσωκομματικές εκλογές του 2007 και σήμερα εξακολουθεί να τον στηρίζει δυναμικά. Άλλωστε, τους δύο άντρες ενώνουν δεσμοί φιλίας λόγω της στενής συνεργασίας τους στο Υπουργείο Πολιτισμού την περίοδο 2003-04 για την καταπολέμηση της βίας . Επίσης, ο Βασιλάκης γύρισε όλο το Νομό Πρέβεζας στον οποίο θα είναι υποψήφιος βουλευτής, εξηγώντας ότι η εκλογή Βενιζέλου αποτελεί την αφετηρία για να ξαναβρεί το ΠΑΣΟΚ τη σχέση του με την κοινωνία, να διορθωθούν αδικίες, να μπει μπροστά η μεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια που τόσο έχει ανάγκη η Ήπειρος και ολόκληρη η Ελλάδα.

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

3.916 αιτήσεις ανέργων για την αυτεπιστασία στην Ήπειρο

Θα πιάσουν δουλειά έως το τέλος Μαρτίου
3.916 αιτήσεις ανέργων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα αυτεπιστασίας έγιναν στην Περιφέρεια Ηπείρου από τις 9 έως τις 29 Φεβρουαρίου, οπότε και έληξε η προθεσμία για τη συμμετοχή τους. Σε πανελλαδικό επίπεδο έγιναν 72.258 αιτήσεις ανέργων, οι οποίοι αναμένεται να πιάσουν δουλειά έως το τέλος Μαρτίου, όπως αναφέρει η «Εργασία». Τις αμέσως επόμενες ημέρες, τα υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας θα καταλήξουν για τα θέματα χρηματοδότησης των ΟΤΑ και ως την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, θα ξεκινήσουν να εργάζονται οι πρώτοι επιτυχόντες, στους δήμους που διαθέτουν τη μεγαλύτερη ετοιμότητα να εφαρμόσουν προγράμματα αυτεπιστασίας. Τις προτάσεις των δήμων για έργα αυτεπιστασίας ζήτησε το υπουργείο Εσωτερικών και όρισε τις διαδικασίες για την πρόσληψη ανέργων από οκτώ ειδικότητες. Το προσωπικό θα απασχοληθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε την προηγούμενη εβδομάδα στους ΟΤΑ η αναπληρώτρια υπουργός Εσωτερικών κ. Φ. Γεννηματά, η επιλογή του προσωπικού ανά ειδικότητα γίνεται ύστερα από ηλεκτρονικό αίτημα των φορέων προς την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκάστοτε φορέας. Το ηλεκτρονικό αίτημα του φορέα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ζητούμενες ειδικότητες, τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων, καθώς και την προβλεπόμενη διάρκεια απασχόλησης των ανέργων. Κάθε δήμος, στο οποίο έχει εγκριθεί πρόγραμμα αυτεπιστασίας, οφείλει να προσλάβει το προσωπικό εντός 15 ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του από τον ΟΑΕΔ. Οι θέσεις που θα καλυφθούν μπορούν να φθάσουν έως και τις 35.000, αν φυσικά οι δήμοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον για έργα. Αν όλα πάνε καλά, ένας στους δύο υποψηφίους θα πιάσει δουλειά για πέντε μήνες. Η επιλογή πραγματοποιείται από τον οριστικό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση την υψηλότερη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων της ζητούμενης ειδικότητας οι οποίοι έχουν δηλώσει ως προτίμηση τον οικείο φορέα. Προτάσσονται οι άνεργοι, οι οποίοι δηλώνουν τον οικείο φορέα ως πρώτη προτίμηση, έπονται οι άνεργοι που τον δηλώνουν ως δεύτερη προτίμηση και ακολουθούν εκείνοι που τον δηλώνουν ως τρίτη προτίμηση. Οι επιλεγέντες για κάθε φορέα, εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου και δεν έχουν υπερβεί τις 135 ημέρες ασφάλισης ετησίως για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στο οικείο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, το οποίο ενημερώνει σχετικά τόσο τους επιλεγέντες όσο και τον φορέα που υπέβαλε το σχετικό αίτημα. Οι επιλεγέντες, από την ημερομηνία επιλογής τους και για το χρονικό διάστημα έως ότου ολοκληρωθεί η πρόσληψή τους από τον οικείο φορέα, δεν δύνανται να επιλεγούν για άλλο έργο αυτεπιστασίας στον ίδιο ή σε άλλο φορέα. Οι προσληφθέντες αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου φορέα, ο οποίος αναγγέλλει την πρόσληψή τους στο οικείο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. Κατόπιν αυτού διαγράφονται από τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Ο ΟΑΕΔ Εκδόθηκαν από τον ΟΑΕΔ τα προσωρινά αποτελέσματα για την κατάρτιση του ετήσιου κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε δήμους, συνδέσμους και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ. Τα προσωρινά αποτελέσματα μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Τα οριστικά αποτελέσματα θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από τις 14 έως και τις 23 Μαρτίου. Η ένσταση γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ. Ένσταση για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων 2012. Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510. Αιτήσεις από τους φορείς για την Κοινωφελή Εργασία Αιτήσεις για την επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών των ανέργων που προσλαμβάνουν στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας θα πρέπει να υποβάλουν οι φορείς που έχουν επιλεγεί για να υλοποιήσουν τα προγράμματα. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων τρέχει από τις 7 Μαρτίου, μετά την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος θα καθορίσει με νέα ανακοίνωσή του και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.
ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ

Συνεδριάζει την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 το Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΗΜΟΣ Ζ Η Ρ Ο Υ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ : 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΖΗΡΟΥ
2. Γιολδάση Δημήτριο, Δήμαρχο ΖΗΡΟΥ
3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας
4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ζηρού
5. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Τσαγκαροπούλου

Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 και ώρα 18 : 00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Αποδοχή ποσού 8.351,25 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
2. Αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα « Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 » της πράξης με τίτλο : « Ηλεκτρονική υδροληψία άρδευσης με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας, για εξοικονόμηση αρδευτικού νερού », αποδοχή των ειδικών όρων αυτής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των όρων ένταξής της
3. Αποδοχή των όρων για ένταξη της Πράξης με τίτλο : « Τεχνική υποστήριξη για την ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Ζηρού » στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής »
4. Συγκρότηση επιτροπής εισήγησης ονοματοδοσίας οδών του Δήμου Ζηρού
5. Διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής του Μπάζιου Γεωργίου του Χρήστου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των απαραίτητων δικαιολογητικών
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτηση του Ευάγγελου Μαλάκου του Ευθυμίου για ανταλλαγή ιδιόκτητης έκτασης 7.705 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στη θέση « Παπανδριά » της Τοπικής Κοινότητας Κερασώνος, με αντίστοιχη Δημοτική έκταση για την επέκταση της πτηνοτροφικής του μονάδας
7. Έγκριση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων
8. Εισήγηση για την αλλαγή προσωνυμίας του Γυμνασίου και Λυκείου Θεσπρωτικού
9. Συμμετοχή του Δήμου Ζηρού στο πρόγραμμα δακοκτονίας περιόδου 2012, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
10. Ενίσχυση κωδικών αριθμών προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012
11. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος, αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Η Πρόεδρος
Ιατρού – Παπαϊωάννου Θεοδώρα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας


Σύσκεψη για την καλύτερη δυνατή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικό τρόπο η έξαρση του φαινομένου της παράνομης υλοτομίας, συγκάλεσε σήμερα στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, η Γενική Γραμματέας, κ. Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα.
Στη Σύσκεψη συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες της Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκπρόσωποι των Δήμων, των Αστυνομικών Διευθύνσεων, του ΣΔΟΕ, καθώς και φορέων που δραστηροποιούνται στον τομέα της διαχείρισης και της προστασίας του περιβάλλοντος στην Ήπειρο.

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Αν ξεπουληθεί - ιδιωτικοποιηθεί η «ΔΩΔΩΝΗ» χαμένοι θα είναι όλοι οι κτηνοτρόφοι και κερδισμένοι θα είναι οι γαλακτοβιομήχανοι και τα μονοπώλια

Ακάθεκτη προχωράει η διοίκηση της ΑΤΕ τη διαδικασία ξεπουλήματος της συνεταιριστικής γαλακτοβιομηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ». Χτες ανακοινώθηκε από την ΑΤΕ ότι «στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση πακέτου μετοχών της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. υπέβαλαν εμπρόθεσμα μη δεσμευτικό ενδιαφέρον δεκαπέντε (15) συνολικά υποψήφιοι, εκ των οποίων οκτώ (8) διεθνείς εταιρείες και επτά (7) ελληνικές, συμπεριλαμβανομένης της κοινοπραξίας των ΕΑΣ Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας και Αρτας - Φιλιππιάδας». Το ότι ανακοινώθηκε μόνο η κοινοπραξία των Ενώσεων της Ηπείρου και όχι τα ονόματα των άλλων επιχειρήσεων δε σημαίνει ότι θα προτιμηθούν κιόλας οι συνεταιρισμοί. Θα προτιμηθεί αυτός που θα πλειοδοτήσει στο διαγωνισμό.Το δυστύχημα πάντως είναι ότι συγκυβέρνηση του μαύρου μετώπου και η διοίκηση της ΑΤΕ οδηγούν στο ξεπούλημα και την ιδιωτικοποίηση τη γαλακτοβιομηχανία «ΔΩΔΩΝΗ» στο πλαίσιο των εντολών του μνημονίου και των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων. Η υπόθεση της ιδιωτικοποίησης της «ΔΩΔΩΝΗΣ» δεν αφορά μόνο την Ηπειρο, αλλά τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας. Αν ξεπουληθεί - ιδιωτικοποιηθεί η «ΔΩΔΩΝΗ» χαμένοι θα είναι όλοι οι κτηνοτρόφοι και κερδισμένοι θα είναι οι γαλακτοβιομήχανοι και τα μονοπώλια. Απαιτείται μέτωπο αγώνα ενάντια σ' αυτή την ολέθρια πολιτική και στο επίκεντρο της κοινής πάλης να βρεθεί η διεκδίκηση μιας άλλης φιλοαγροτικής πολιτικής κόντρα στα μονοπώλια. Να κατακτηθεί η λαϊκή εξουσία και οικονομία στην οποία η «ΔΩΔΩΝΗ», οι άλλες μεταποιητικές βιομηχανικές μονάδες και αγροτικές επιχειρήσεις θα αποτελούν ιδιοκτησία του λαού, διασφαλίζοντας στα πλαίσια του κεντρικού σχεδιασμού και με στήριγμα τον παραγωγικό συνεταιρισμό εισόδημα στον κτηνοτρόφο, μόνιμη δουλειά, φτηνά και ποιοτικά προϊόντα στις εργατικές λαϊκές οικογένειες.
Αναρτήθηκε από EPIRUSGATE

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Η παράταξη «Ήπειρος, τόπος να ζεις» για το «ΑΝΑΣΑ»


«Η μπάλα είναι στην αυτοδιοίκηση»

Με την φράση... η μπάλα είναι στην αυτοδιοίκηση, η οποία πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την υλοποίηση των έργων που προεντάχθηκαν στο πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ», υποδέχτηκε η παράταξη «Ήπειρος, τόπος να ζεις» την απόφαση για ενεργοποίηση του στην συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Σχεδιασμού και Εξειδίκευσης, την περασμένη Παρασκευή στο Υπουργείο Ανάπτυξης με προεδρεύοντα τον υφυπουργό Θάνο Μωραΐτη.
Σε σχετική ανακοίνωση της η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σημειώνει ότι «η πολιτεία, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, έπραξε το δικό της χρέος, αφού ήδη πήρε τις αποφάσεις που όφειλε για την προένταξη των αναγκαίων έργων και μελετών». Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 75 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 55 εκ. ευρώ αφορούν το ΕΣΠΑ. Ακόμη σημειώνει ότι τα... εύσημα θα αποδοθούν στο τέλος και καλεί να μην θριαμβολογούν όσοι ελάχιστα συνέβαλαν, αναφορά που εκλαμβάνεται ως αιχμή προς την Περιφερειακή αρχή η οποία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της Επιτροπής.
Σαφείς προτεραιότητες
Ως προς τα έργα που προωθήθηκαν, επισημαίνει ότι οι προτεραιότητες ήταν σαφείς και είναι αυτές που πράγματι η περιοχή του Αμβρακικού έχει ανάγκη :
-Η αποκατάσταση του υδρολογικού ισοζυγίου του κόλπου και της οξυγόνωσης των νερών του
-Η προστασία από τη ρύπανση.
-Η ενίσχυση των αναγκαίων υποδομών για τη στήριξη των κυριότερων παραγωγικών δραστηριοτήτων και κυρίως της αλιείας και του εναλλακτικού τουρισμού.
-Η προώθηση των τοπικών προϊόντων.

Να μη χαθούν περιουσίες… με το ΓΠΣ του δήμου Ζηρού

----- Γενικό πολεοδομικό σχέδιο για όλους τους πολίτες …
----- Πρέπει να αξιοποιηθούν και να μη χαθούν περιουσίες…

Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, Κυρίες Μελετήτριες-εισηγήτριες του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, Κύριοι Τοπογράφοι και Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
Αγαπητοί μου συμπολίτες, λίγους μήνες πριν τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ, αισθάνομαι την ανάγκη και την υποχρέωση να καταθέσω τις παρακάτω σκέψεις και προτάσεις, με όσο το δυνατό απλό και κατανοητό τρόπο, με την ελπίδα ότι θα βοηθήσουν, στην ενημέρωση των πολιτών, αλλά και στην πρόοδο της διαβούλευσης που διεξάγεται για το νέο «Σχέδιο Πόλης».
Εκφράσεις και προτάσεις που ακούγονται εδώ και 40 χρόνια από όλους μας είναι οι παρακάτω:
1. Πότε θα γίνει η επέκταση του Σχεδίου της πόλης μας;
2. Προς τα πού θα επεκταθεί το Σχέδιο της πόλης μας;
Από τα δύο παραπάνω διαχρονικά ερωτήματα κρατάω σαν λέξη κλειδί τον όρο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ» και τις λέξεις «πότε;» και «προς τα πού». Με αφορμή τα παραπάνω ερωτήματα που εκφράζουν την αγωνία των πολιτών και ακούγονται σε όλα τα στέκια, έχω να σημειώσω τα παρακάτω:

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΗΔΕΝ !

Πολλές μελέτες βλέπουμε ότι αποφάσισε να προεντάξει η Ειδική Επιτροπή Συντονισμού και εξειδίκευσης του ειδικού Προγράμματος ΑΝΑΣΑ για τον Αμβρακικό στην οποία προήδρευε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Θ. Μωραϊτης και στην οποία παρέστησαν ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Α. Καχριμάνης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας Σ. Ιωάννου με παρευρισκομένους άλλους δημάρχους περιοχών του Αμβρακικού και μας κάνει να αναρωτηθούμε αν κάποια στιγμή στο μέλλον θα δούμε και κανένα ουσιαστικό έργο. Δεν έχουν περάσει 2-3 χρόνια από την υλοποίηση του έργου ΧΜ-ΕΟΧ 1999-2003 «Αμβρακικός, διαχείριση – αποκατάσταση και αναβάθμιση του διεθνούς σημασίας υδροβιοτόπου του Αμβρακικού Κόλπου» συνολικού προϋπολογισμού 3.489.424,00 ευρώ που αφορούσε τους νομούς Άρτας και Πρέβεζας και το μόνο που απέμεινε είναι 8 αυτόματοι τηλεμετρικοί σταθμοί μέτρησης ρύπανσης των υδάτων να σκουριάζουν σε διάφορα σημεία του Αμβρακικού χωρίς να έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία. Καλώς ο δήμος Πρέβεζας ενδιαφέρθηκε για το αποχετευτικό του δίκτυο, εδώ στην Άρτα τι γίνεται; Τι έχουν γίνει οι μελέτες αποχετευτικών δικτύων στα χωριά της Άρτας πέριξ του Αμβρακικού που είχε εξαγγείλει ο πρώην Περιφερειάρχης Ηπείρου Πανοζάχος; Τα αυλάκια των χωριών του κάμπου είναι γεμάτα λύματα αποχετεύσεων από τους βόθρους που υπερχειλίζουν ακόμη και με λίγες βροχές. Θα δούμε φως στο τούνελ ή βρέθηκε άλλη μια φάμπρικα διασπάθισης δημοσίου χρήματος μέσω ατέλειωτων μελετών; Θα απομακρυνθούν τουλάχιστον τα βυθισμένα τσιμεντομπλόκς που βρίσκονται στην είσοδο του εμπορικού λιμανιού της Πρέβεζας; Θα γίνουν προστατευτικοί πρόβολοι στις εκβολές των τάφρων και των ποταμών για να μη μπαζώνονται κάθε χρόνο από την άμμο που μεταφέρουν τα κύματα ή κάθε χρόνο θα ασχολούμαστε με τα ίδια προβλήματα; Θα γίνουν όντως πράξη κάποια στιγμή οι προεντάξεις ή είναι ακόμη ένα προεκλογικό πυροτέχνημα του υφυπουργού Θάνου Μωραϊτη για την πολιτική του επιβίωση; Δυόμιση χρόνια υφυπουργός και δεν κούνησε ούτε μια στιγμή το δακτυλάκι του για τον Αμβρακικό γράφοντας στα παλιά του παπούτσια τους ψηφοφόρους του αν και επιφυλλασόμεθα για τον τρόπο με τον οποίο το κούνησε. ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ 4-2

Κεραυνός-Λούρος 4-2
Την καλύτερη φετινή του εμφάνιση πραγματοποίησε σήμερα ο Κεραυνός Θεσπρωτικού ο οποίος επικράτησε με σκορ 4-2  του Θρίαμβου Λούρου.
Παρουσία περίπου 1000 φιλάθλων, ο Κεραυνός Θεσπρωτικού απέδειξε με την σημερινή του εμφάνιση, ότι δίκαια βρίσκεται πρώτος μόνος του στον βαθμολογικό πίνακα και μάλιστα με διαφορά
τεσσάρων βαθμών από την ομάδα του Λούρου.
Ο Φέκκας Κώστας

Ήταν ένα ματς πραγματικό ντέρμπι το οποίο είχε συνολικά έξη τέρματα, μια αποβολή και πολλές φάσεις  στις δύο εστίες.
Ο Θρίαμβος Λούρου στο πρώτο 20΄λεπτο της αναμέτρησης κατάφερε να αιφνιδιάσει τους γηπεδούχους και να προηγηθεί στο σκορ δύο φορές, όμως η ομάδα του Κεραυνού πολύ εύκολα κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσια  και μάλιστα πριν την λήξη του  α΄ημιχρόνου να πετυχαίνει την ανατροπή και να προηγείται στο σκορ.
Στο β΄ημίχρονο ο Κεραυνός ήταν πολύ ανώτερος από τον Λούρο, πέτυχε με την λήξη του αγώνα το τέταρτο γκολ του και γενικά δίκαια πανηγυρίζει για τους τρεις βαθμούς της νίκης.
Φάση από την σημερινή αναμέτρηση
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
Στο 2΄λεπτό δυνατό σουτ του Λέτσου ο Κώτσης μπλοκάρει την μπάλα
Στο 8΄λεπτό δυνατό σουτ του Φέκκα και πάλι ο Κώτσης μπλοκάρει την μπάλα.
Στο 10' λεπτό κόρνερ του Μπρούβα ο Μπάκας με ωραία κεφαλιά πετυχαίνει το 0-1.
Στο 11΄λεπτό σουτ πλασέ του Μπρούβα ο Duka εύκολα μπλοκάρει την μπάλα.
Στο 15΄λεπτό μόνος του ο Σιώρος πραγματοποιεί πλασέ σουτ μέσα από την περιοχή και οι αμυντικοί παίκτες του Λούρου διώχνουν την μπάλα πάνω στη γραμμή.
Στο 17΄λεπτό έξοχο πλασέ σουτ του Κολιού από πλάγια θέση μέσα στην μεγάλη περιοχή και το 1-1 για τον Κεραυνό.

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΟΤΟΠΟ

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Τρίκαστρο: Η σιωπή στα κυκλώπεια τείχη

  Δίπλα στη χαράδρα του Αχέροντα και κάτω από τα εντυπωσιακά κυκλώπεια τείχη, τα βήματα σταματούν. Ο χρόνος σταμάτησε. Ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, γέφυρα η σιωπή.
Σχεδόν ακατοίκητο το Τρίκαστρο. Μια μικρή κι άγνωστη γωνιά του Νομού Πρέβεζας που κρατά μυστική την ιστορία της, ιστορία του τόπου μας.
Παλιά ονομασία Αγόρανα ή Γόρανα.
Η ονομασία «Γόρανα» κατά την προφορική παράδοση αποδίδεται στo γεγονός ότι κατά τους 2-3 προηγηθέντες αιώνες, το χωριό αυτό αποτελούσε την Αγορά για τα υπόλοιπα διπλανά χωριά (ζώα, κτηνοτροφικά προϊόντα, κλπ). Η κοινότητα αυτή μαζί με άλλες δύο (Παλαιορόφορο και Πολύβρυσο) συνενώθηκαν το έτος 1970 και μεταφέρθηκαν σε νέα έδρα, στον Ωρωπό.
Στο ύψωμα του χωριού Τρίκαστρο βρίσκεται μια εντυπωσιακή αρχαία ακρόπολη, η Ακρόπολη Τρίκαστρο, μη ταυτοποιημένη αρχαιολογικώς, με πολυγωνικά κυκλώπεια τείχη, άγνωστης χρονολογίας ίδρυσης, αλλά πιθανότατα της Ελληνιστικής ή προγενέστερης περιόδου.
Με βάση παλιούς χάρτες πιθανολογείται ότι η Ακρόπολη Τρίκαστρου μπορεί να είναι είτε το Αρχαίο Ομφάλιον είτε η Αρχαία Έλλα, ηπειρωτικές πόλεις της προκλασσικής περιόδου. Ακριβώς στην κορυφή του υψώματος είναι χτισμένος ο Ναός του Προφήτη Ηλία εποχής κτίσης 1813. Νότια του Τρίκαστρου απλώνονται οι λόφοι και η πεδιάδα της Βρυσούλας και της Κάτω Σκαφιδωτής, ενώ βόρεια και βορειοδυτικά του υψώματος Τρίκαστρου βρίσκεται η απότομη Χαράδρα του Αχέροντα, η διασημότερη πιθανώς μετά το Φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη.
Τα βήματα σήμερα σταματάνε. Χάνονται ανάμεσα σε ένα λαμπρό παρελθόν, σε ένα ανύπαρκτο παρόν και σε ένα αβέβαιο μέλλον.
Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία μα δεν συναντά άνθρωπο για να αφηγηθεί τα μυστικά του!

Βάσω Σκουλίκα

Σημαντικά έργα για την προστασία του Αμβρακικού κόλπου, προεντάχθηκαν στο πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ».

Με έργα πλέον ΑΝΑΣΑ για τον Αμβρακικό

Συγκεκριμένα κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού και Εξειδίκευσης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, στην οποία προήδρευσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Θ. Μωραϊτης, και στην οποία παρέστησαν ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτος Ιωάννου, συμφωνήθηκε η κατάρτιση της πρότασης για ένταξη των έργων, των οποίων ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 23.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 13.000.000 περίπου αφορούν τις περιοχές Πρέβεζας και Άρτας. Αναλυτικά τα έργα αυτά είναι τα εξής:· Επικαιροποίηση της μελέτης και υλοποίηση του έργου εκβάθυνσης – βελτίωσης οξυγόνωσης του λιμένα κόλπου Πρέβεζας, με προϋπολογισμό 6.350.000 ευρώ και φορείς υλοποίησης τις Περιφέρειες Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας) και Δυτ. Ελλάδος.
· Μελέτη εκβάθυνσης εκβολών Αράχθου, Βωβού, Λούρου με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ και φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας).
· Μελέτη για την προστασία από τον ευτροφισμό του λιμένα Κορωνησίας, με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ και φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας)
· Μελέτη για εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου – Σαλαώρας και Νεοχωρίου, με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ και φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας)
· Μελέτη για τη βελτίωση λιμνοθαλασσών Άρτας, με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ και φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας)
· Βελτίωση υποδομών και εγκαταστάσεων στη λ/θ Τσιαπέλι με προϋπολογισμό 2.200.000 ευρώ με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας)
· Προσδιορισμός και ταυτοποίηση προϊόντων ποιότητας ιχθυοπανίδας Αμβρακικού, με προϋπολογισμό 250.000 ευρώ και φορέα υλοποίησης τις Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδος.
Επίσης προς ένταξη προωθούνται δύο έργα του Δήμου Πρέβεζας. Το πρώτο αφορά την αποχέτευση του Δήμου Πρέβεζας (γ΄φάση-οικισμοί Νεοχωρίου – Αγ. Θωμά) με προϋπολογισμό 2.800.000 ευρώ και το δεύτερο τη μελέτη για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Μιχαλιτσίου, Φλάμπουρων, Νικόπολης, Μύτικα, με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ.
Τέλος μετά από αίτημα του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη το οποίο έκανε δεκτό ο Υφυπουργός, στο πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ» θα ενταχθεί το έργο επέκταση δικτύου αποχέτευσης στην πόλη της Φιλιππιάδας, προϋπολογισμού 1.083.200 ευρώ. στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ένταξή του στο ΕΠΠΕΡΡΑΑ.
Ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης σε δηλώσεις του, τόνισε ότι τα έργα που προωθούνται προς χρηματοδότηση είναι σημαντικά για τον Αμβρακικό Κόλπο, προσθέτοντας ότι οι φορείς υλοποίησης πρέπει να κινηθούν με ταχύτητα για να εξασφαλίσουν τις νομικές δεσμεύσεις γιατί τα χρονικά περιθώρια είναι στενά.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτος Ιωάννου, χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετικές τις αποφάσεις που πάρθηκαν σήμερα, προσθέτοντας ότι με τα έργα που προωθούνται θα γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση και προστασία του Αμβρακικού Κόλπου, ενώ θα στηρίξουν και την τοπική οικονομία σε Πρέβεζα – Άρτα.
* Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι δήμαρχοι Αρταίων, Αμφιλοχίας, ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας κ. Απ. Κατσιφάρας, εκπρόσωπος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Υπηρεσιακοί παράγοντες.
EpirusPost.gr

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Μεγάλα προβλήματα για τους αλιείς του Αμβρακικού Κόλπου

Εμφανίστηκαν και πάλι κορέλια


Την εμφάνισή τους έκαναν και πάλι τα κορέλια οι μεγάλες μέδουσες οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στους αλιείς του Αμβρακικού Κόλπου.
Όπως τονίζει ο πρόεδρος των Ενεργών Πολιτών Παύλος Χαραλάμπους αυτή την στιγμή οι μέδουσες βρίσκονται σε μεγάλα βάθη ωστόσο –με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών-αυτές σύντομα θα ανέβουν σε πιο ρηχά νερά.
«Τα κορέλια καταστρέφουν τα δίχτυα των αλιέων με το μεγάλο βάρος τους» εξηγεί ο κ. Χαραλάμπους καταθέτοντας γενικότερα προβληματισμό για την μείωση του ιχθυοπληθυσμού στον Αμβρακικό.
Αυτή την στιγμή οι ψαράδες αναγκάζονται να αφήσουν τα δίχτυα τους δύο και τρεις μέρες προκειμένου να πιάσουν ελάχιστα κιλά ψάρια ή σουπιές και τις περισσότερες φορές το μόνο που πιάνουν είναι οι μεγάλες μέδουσες.
Οι αλιείς εκπέμπουν για μια ακόμη φορά σήμα κινδύνου για την έλλειψη οξυγόνου στον Αμβρακικό ζητώντας από την πολιτεία να θεσπίσει μέτρα για την προστασία και την ορθολογική ανάπτυξή του.

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Μέσω ΙΚΑ η συνέχεια για «Βοήθεια στο Σπίτι»

 EpirusPost.gr
Με το Νόμο 4052/2012 θεσπίζεται η συνέχεια του προγράμματος παροχής Κατ' Οίκον Βοήθειας για τους ασφαλισμένους συνταξιούχους και όπως διευκρίνισε ο αρμόδιος υπουργός, πλέον υπεύθυνο για την υλοποίησή του είναι το ΙΚΑ.
Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΑΚΑΓΕ, ενώ το υπουργείο είναι σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διασφαλιστεί η επί μέρους χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους, η οποία όπως είπε ο κ.Κουτρουμάνης, θα διασφαλίσει και την παραμονή του προσωπικού των δήμων στις θέσεις τους.
Κατά την εισήγησή του στη σχετική συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Εργασίας υπογράμμισε αναφορικά με την απορρόφηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, πως μέσα σε ένα χρόνο οι εντάξεις έργων σημείωσαν αύξηση 50% (από 46,67% το Μάρτιο του 2011 -περίπου 1,241 δισ. ευρώ- στο 69,21% τον αντίστοιχο μήνα φέτος, ξεπερνώντας δηλαδή τα 1,840 δισ.
Αντίστοιχα, οι συμβάσεις έργων που βρίσκονταν μόλις στο 27,11% (περί τα 721 εκατ. ευρώ) έχουν ξεπεράσει σήμερα το 48,42% (περί τα 1,288 δισ. ευρώ).
Τέλος, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, οι πληρωμές, που τον Μάρτιο του 2011 ήταν στο 15,93% (423,562 εκατ. ευρώ) σήμερα έχουν ξεπεράσει το 27% (πάνω από 722 εκατ. ευρώ) και αναμένεται να ξεπεράσουν το 55% μέχρι το τέλος του χρόνου.
Ούτε ένα ευρώ δεν πρόκειται να μείνει αναξιοποίητο, διεμήνυσε ο υπουργός, επισημαίνοντας πως η υλοποίηση προγραμμάτων για ανέργους και εργαζομένους με στόχο την απλή απορρόφηση των κοινοτικών πόρων αποτελεί πρακτική του παρελθόντος.
Σημείωσε πως η νέα πολιτική του υπουργείου συμπυκνώνεται και εστιάζεται στη δημιουργική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων και την προσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού στις συνθήκες της ελληνικής κοινωνικο-οικονομικής πραγματικότητας, τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού και του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας.

Μήνυμα της Γ.Γ. για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, πέρα και πάνω από επετειακούς χαιρετισμούς και εθιμοτυπίες, μας υποχρεώνει να ανασυγκροτήσουμε τη δράση μας και αναλαβάνοντας νέες πρωτοβουλίες να προωθήσουμε την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών, που αφενός θα εξαλείψουν κάθε είδους διάκρισης και ανισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα και αφετέρου θα εγγυηθούν την ισότιμη συμμετοχή μας σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις μας αλλά κυρίως τα δικαιώματα μας.
Δε χωρά αμφιβολία, ότι η σημερινή πρωτοφανής οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα, αναδεικνύει με έντονο τρόπο τη συρρίκνωση των εισοδημάτων, την απώλεια των θέσεων εργασίας, την αύξηση των φόρων και τη μείωση των δομών του κοινωνικού κράτους, που έχουν ως εύκολα θύματα εμάς τις γυναίκες, αφού οι επιπτώσεις της εφαρμογής του σκληρότερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ευρώπη, επιφέρουν καίρια πλήγματα στον διαρκή αγώνα που καταβάλουμε για την εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης και ανισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα.
Η ενίσχυση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, η παροχή ίσων ευκαιριών στην εργασία και την εκπαίδευση, η βελτίωση της θέσης της γυναίκας σε κάθε επίπεδο κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής δραστηριότητας, καθώς και η συμφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής για επίτευξη της αύξησης του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών, βάσει των αναμενόμενων στόχων που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας, επιβάλλουν την υλοποίηση άμεσων στοχευμένων ειδικών μέτρων, που θα κατοχυρώσουν στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, την κατάκτηση μιας πραγματικά ισότιμης θέσης για κάθε γυναίκα.
Βέβαια, η θεσμική κατοχύρωση από την Πολιτεία μιας σειράς δικαιωμάτων για τις γυναίκες και η θέσπιση νόμων που κατοχυρώνουν την ισονομία και την ίση μεταχείριση μεταξύ των δύο φύλων, από μόνη της, δε λύνει το πρόβλημα της ισότητας, το οποίο δεν είναι απλά μία γυναικεία υπόθεση.
Γι’ αυτό, όσο πιο νωρίς αντιληφθούμε ότι η επιδείνωση της θέσης της γυναίκας στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, έχει επιπτώσεις στο σύνολο της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής του τόπου, τόσο πιο έντονα θα αντιληφθούμε ότι θα πρέπει άμεσα να κάνουμε πράξη την ενίσχυση της θέσης και του ρόλου της γυναίκας, που θα αναβαθμίσει συνολικά και το επίπεδο δεικτών της ίδιας της κοινωνίας μας.