Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Tην Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 19 : 00΄ συνεδριάζει το ΔΣ

                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 19 : 00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1.           Έγκριση διενέργειας δαπανών ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).
2.           Επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών για το οικονομικό έτος 2017.
3.           Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων οικονομικής χρήσης έτους 2016 του Δήμου Ζηρού.
4.           Έγκριση της αριθ. 95/2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ » που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
5.           Αντικατάσταση μελών Σχολικών Επιτροπών.
6.           Λήψη απόφασης για άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής.
7.           Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : « Προμήθεια τροφίμων, λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου και γάλακτος για το Νομικό Πρόσωπο με τίτλο : « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ » και για το Δήμο Ζηρού.
8.           Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας του Δήμου Ζηρού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, για το έτος 2017.
9.           Έγκριση παραχώρησης, κατά χρήση, αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιππιάδας σε συλλόγους, για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων των συλλόγων.
10.       Έγκριση παραχώρησης, κατά χρήση, της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιππιάδας, στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Παλαιάς Φιλιππιάδας « Ο Άγιος Γεώργιος », για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων του συλλόγου.
11.       Έγκριση παραχώρησης, κατά χρήση, της αίθουσας « Νερόμυλος » Παλαιάς Φιλιππιάδας, στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Παλαιάς Φιλιππιάδας « Ο Άγιος Γεώργιος », για τις ανάγκες του συλλόγου.

12.       Χορήγηση άδειας δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην Δημοτική Κοινότητα Φιλιππιάδας, από την εταιρεία RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ.
13.       Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος.
14.       Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 167/2016 προηγούμενης Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : « Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Ζηρού με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση του κόστους λειτουργίας του ».
15.       Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ζηρού και της Περιφέρειας Ηπείρου, για την διάθεση προσωπικού της Περιφέρειας Ηπείρου ( δασολόγου ) για την Τεχνική επίβλεψη της μελέτης με τίτλο : « Μελέτη προστασίας και ανάδειξης δημόσιου δάσους Τοπικής Κοινότητας Θεσπρωτικού ».
16.       Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο : « Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ζηρού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, εξαιτίας επικίνδυνων καιρικών φαινομένων ».
17.       Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο : « Πυροπροστασία Δάσους Ζηρού ».
18.       Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου : « Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων οικισμών Πέτα και Αγίου Δημητρίου ».
19.       Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης σύνταξης της μελέτης με τίτλο : « Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Περιβαλλοντική Αδειοδότηση για Τοποθέτηση Πλωτών Εξεδρών και Λοιπών Εγκαταστάσεων στη Λίμνη Ζηρού ».
20.       Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης σύνταξης της μελέτης με τίτλο : « Σύνταξη μελέτης ανάδειξης και αναψυχής δημοτικού και δημοσίου δάσους Φιλιππιάδας ».
21.       Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης σύνταξης της μελέτης με τίτλο : « Σύνταξη μελέτης αντιπυρικής προστασίας, διάνοιξης και βελτίωσης βατότητας βασικού οδικού δικτύου στο δημόσιο και δημοτικό δάσος Φιλιππιάδας ».
22.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου : « Κατασκευή τεχνικού ομβρίων στην Παλαιά Φιλιππιάδα ».
23.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου : « Συντήρηση και βελτίωση οδοποιίας Τοπικής Κοινότητας Ρωμιάς ».
24.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου : « Ανάπλαση κεντρικών οδών στην πόλη της Φιλιππιάδας ».
25.       Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Δήμου Ζηρού.

    Ο Πρόεδρος   

   Χρήστος Χασίδης 

Σειρά παρεμβάσεων για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες γεώτρησης στην τοποθεσία Πριάλα της Τ.Κ. Ριζοβουνίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ + ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΡΙΑΛΑ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες γεώτρησης στην τοποθεσία Πριάλα της Τ.Κ. Ριζοβουνίου. Το νερό που θ' αντληθεί με την τοποθέτηση καινούργιας αντλίας, θα ενισχύσει σημαντικά το υπάρχων δίκτυο Ριζοβουνίου – Παπαδατών -Νικολιτσίου -Μελιανών,, ενώ υπάρχει σχεδιασμός να ενισχυθεί μελλοντικά και το δίκτυο Θεσπρωτικού, καθώς η ποσότητα του νερού έχει μεγάλη επάρκεια.
Επίσης ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει στην επισκευή του αντλιοστασίου και τμήματος του δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νικολιτσίου, σε αντικατάσταση δύο αντλιών στην Τ.Κ. Πολυσταφύλου, στον καθαρισμό και στην αντικατάσταση σωλήνων με ανοξείδωτες στην κεντρική δεξαμενή της Παλαιάς Φιλιππιάδας, σε επισκευές των αντλιοστασίων βιολογικού καθαρισμού στην Αγία Κυριακή και περιοχή φρεάτιο Δώνου στη Φιλιππιάδα, ενώ πολύ σύντομα θα πραγματοποιηθούν οι αντικαταστάσεις αντλιών σε Θεσπρωτικό και Άσσο.

“Το μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου Ζηρού διαθέτει ένα παλαιό δίκτυο ύδρευσης. Με διαρκείς παρεμβάσεις μας, καθαρισμούς αντλιοστασίων,  αντικαταστάσεις σωλήνων και αντλιών, επιδιώκουμε την αναβάθμιση του δικτύου και την διασφάλιση υψηλής ποιότητας νερού. Η γεώτρηση της Πριάλας θα ενισχύσει το δίκτυο ύδρευσης των Τ.Κ. της Λάκκας Θεσπρωτικού και ουσιαστικά θα εξασφαλίσει την επάρκειά τους σε νερό. Οι παρεμβάσεις μας στον νευραλγικό τομέα της ύδρευσης, θα συνεχιστούν σε όλο το δίκτυο του Δήμου” σημείωσε σχετικά ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Καλαντζής.  

Όσον αφορά στον τόπο: Λάκκα Σουλίου (Θεσπρωτικού)

Στην διεύθυνση  http://users.ntua.gr/kamy/pub.html 
είναι αναρτημένο το νέο βιβλίο για την περιοχή μας
Ελληνική επιστημονολογική ISBN 978-960-93-7966-3, Αθήνα, 2016, σ. 245 των συγγραφέων: Δρ Τζούλια Θεοδωράκη-Πάτση ,  Αγγελική - Μυρτώ Θεοδωράκη,  Πολύμνια - Καρολίνα Θεοδωράκη