Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Συνεδριάζει την Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 το δημοτικό συμβούλιο

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  23  Μαΐου  2016  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.           Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ). 
2.           Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
3.           Έγκριση  δαπάνης  συμμετοχής  του  Δήμου  Ζηρού  στο « ΠΡΕΒΕΖΑ  JAZZ  FESTIVAL 2016 ».
4.           Αποδοχή  ποσού  43.260,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  έτους  2016  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  ( Β΄ κατανομή  έτους  2016 ). 
5.           Αποδοχή  ποσού  80.000,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  για  την  πρόληψη  και  αντιμετώπιση  ζημιών  και  καταστροφών  που  προκαλούνται  από  θεομηνίες.
6.           Αποδοχή  ποσού  33.400,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  για  την  κάλυψη  δράσεων  Πυροπροστασίας  και  καθορισμός  ενεργειών  που  θα  πραγματοποιηθούν.   
7.           Χορήγηση  οικονομικής  ενίσχυσης  σε  συλλόγους. 
8.           Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
9.           Έγκριση  της  αριθ.  01/2016  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ  ( θέμα  1ο )  που  αφορά  την  έγκριση  του  Απολογισμού – Ισολογισμού  έτους  2015.
10.       Έγκριση  της  αριθ.  01/2016  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ  ( θέμα  2ο )  που  αφορά  την  έγκριση  του  Προϋπολογισμού  έτους  2016.
11.       Έγκριση  παραχώρησης,  κατά  χρήση,  δημοτικού  ακινήτου  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Παναγιάς,  στον  Εκπολιτιστικό  Σύλλογο  Παναγιάς.  
12.       Έγκριση  εκμίσθωσης  ακινήτου  ( Δημοτικό  Καφενείο )  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Μελιανών  Δήμου  Ζηρού. 
13.       Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  Δημοτικών  Εκτάσεων. 
14.       Λύση  μισθωτικής  σύμβασης  με  την  εταιρεία  ΔΩΔΩΝΗ  Α. Ε.  για  το  ακίνητο  που  βρίσκεται  στη  θέση  « ΛΙΟΝΤΙΝΑ »  της  Τοπικής  Κοινότητας  Γοργομύλου  Δήμου  Ζηρού  και  επιστροφή  εγγυητικής  επιστολής.
15.       Λύση  σύμβασης  με  την  εταιρεία  ΔΩΔΩΝΗ  Α. Ε.  για  το  ακίνητο  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Κερασώνος  Δήμου  Ζηρού. 
16.       Έγκριση  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  που  αφορά  την  τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2016.
17.       Έγκριση  διενέργειας  τακτικού  διαχειριστικού  ελέγχου  οικονομικού  έτους  2015  στην  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  και  ορισμός  Ορκωτού  Λογιστή – Ελεγκτή  για  τη  διενέργεια  του  ελέγχου.   
18.       Έγκριση  εισηγητικής  έκθεσης  της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ                          ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  για  την  τεκμηρίωση  των  εσόδων – εξόδων  αυτής  και  έγκριση  έκτακτης  χρηματοδότησής  της  από  το  Δήμο  Ζηρού.
19.       Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη »  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Προμήθεια  Συστήματος  Βελτίωσης – Εκσυγχρονισμού  του  δικτύου  ύδρευσης  με  στόχο  την  ορθολογική  διαχείριση,  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  ύδατος  του  Δήμου  Ζηρού ».  
20.       Έγκριση  σύναψης  σύμβασης  διαβαθμιδικής  συνεργασίας  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  διάθεση  προσωπικού  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  ( δασολόγου )  για  την  Τεχνική  επίβλεψη  των  μελετών  με  τίτλο : α ) « Σύνταξη  μελέτης  ανάδειξης  και  αναψυχής  δημοτικού  και  δημοσίου  δάσους  Φιλιππιάδας »  και  β ) « Σύνταξη  μελέτης  αντιπυρικής  προστασίας,  διάνοιξης  και  βελτίωσης  βατότητας  βασικού  οδικού  δικτύου  στο  δημόσιο  και  δημοτικό  δάσος  Φιλιππιάδας ».
21.       Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος.
22.       Εξέταση  ένστασης  της  αναδόχου  Κοινοπραξίας  του  έργου  με  τίτλο : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».
23.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Επέκταση  δικτύου  αποχέτευσης  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».  
24.       Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Δημιουργία  χώρου  δασικής  αναψυχής  στη  θέση  ‘’ Αγνάντιο ‘’  της  Τοπικής  Κοινότητας  Κρανέας  Δήμου              Ζηρού ».
25.       Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου : « Κατασκευή  συνδέσεων  παροχών  αποχέτευσης  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού ».
26.       Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου : « Δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  Δήμου  Ζηρού ».
27.       Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :                           « Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  εξωτερικού  και εσωτερικού δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Πέτα ».
28.       Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Δήμου  Ζηρού.                                           Ο  Πρόεδρος                                                                                            

   Χρήστος  Χασίδης 

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Γλοιοσπόριο και xyllela της ελιάς σε ημερίδα στη Πρέβεζα

Ανοιχτή πρόσκληση σε ελαιοπαραγωγούς και γεωπόνους να παρευρεθούν στην ημερίδα με θέμα «Σοβαρές απειλές για την ελαιοκομία της Πρέβεζας: Ξυλέλλα-Γλοιοσπόριο» , που θα πραγματοποιηθεί στην Πρέβεζα, τη Δευτέρα 16 Μαΐου και ώρα 8.00 μ.μ., απευθύνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.


Ομιλητές της εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εκπολιτιστικού Συλλόγου "Η ΑΜΙΣΟΣ" στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, θα είναι οι Καθηγητές Φυτοπαθολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ελευθέριος Τζάμος και Πολύμνια Αντωνίου.

Όσοι παρευρεθούν στην εκδήλωση, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από τους ειδικούς για:
-το γλοιοσπόριο που προκαλεί αυξανόμενα προβλήματα και τα νέα δεδομένα για την καταπολέμησή του
- και την Ξυλέλλα που είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ελαιοκομία της χώρας μας.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα έχει ως εξής:
8.00 μ.μ.- 8.20 μ.μ.
Προσέλευση-χαιρετισμοί

8.20-8.30
«Προβλήματα φυτοπροστασίας και ελαιοκομικές επιλογές στην Π.Ε. Πρέβεζας»
Αναστάσιος Γάτσιος (Γεωπόνος Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας

8.30-9.00
«Σύγχρονες απόψεις και αντιμετώπιση του προβλήματος του Γλοιοσπορίου της ελιάς στην Ελλάδα»

Ελευθέριος Τζάμος (Ομότιμος Καθηγητής Φυτοπαθολογίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών)

9.00-9.30
«Το Σύμπλοκο της Ταχείας Παρακμής των Ελαιόδεντρων. Παθογόνο xylella fastidiosa»

Πολύμνια Αντωνίου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

9.30-10.00
Ερωτήσεις -Συζήτηση

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Ιδιαίτερη επιτυχία γνώρισε η ημερίδα για 'καινοτόμες καλλιέργειες' στο Θεσπρωτικο
Ιδιαίτερη επιτυχία γνώρισε η ημερίδα για 'καινοτόμες καλλιέργειες' η οποία πραγματοποιήθηκε στο Θεσπρωτικό

Η ανάγκη διαμόρφωσης μίας νέας κουλτούρας στον τρόπο καλλιέργειας της γης η οποία θα εδράζεται στη συνεργασία ανάμεσα σε καλλιεργητές αλλά και στην διαρκή συνεργασία με την ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, αναδείχτηκε, εκτός των άλλων, μέσα από την ημερίδα με θέμα: “Ευκαιρίες για νέες καινοτόμες καλλιέργειες στην περιοχή Θεσπρωτικού”.  Η εν λόγω   εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με ξεχωριστή επιτυχία την Τρίτη 3 Μαΐου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου – Λυκείου Θεσπρωτικού, με πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού – Πολιτιστικού Συλλόγου π. Δήμου Θεσπρωτικού και τη συνεργασία του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ζηρού, της Π.Ε. Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου.
Ο δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής, κατά τον χαιρετισμό του, επισήμανε την ανάγκη κατάθεσης συγκεκριμένων προτάσεων που θα στοχεύουν στην ενθάρρυνση και στήριξη κυρίως των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και ομάδων καλλιεργητών, κάτι που θα δημιουργήσει προϋποθέσεις  και προοπτικές ανάπτυξης.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού – Πολιτιστικού Συλλόγου π. Δήμου Θεσπρωτικού κ. Νικολάου Νικόλαος, ενώ τοποθέτηση επί των θεμάτων της ημερίδας έκανε ο Γεωπόνος κ. Γιώργος Παπαγιάνης, τέως προϊστάμενος του Υπουργείου Γεωργίας.  


Για τις δυνατότητες φυτικής παραγωγής στο Νομό Πρέβεζας και την περιοχή Θεσπρωτικού, μίλησαν οι καθηγητές ΤΕΙ Άρτας κ. Δημήτρης Ξυλογιάννης (καλλιεργητής ακτινιδίου) και δρ. Γιώργος Μάνος.
Για την αμπελοκαλλιέργεια στο νομό Πρέβεζας και την περιοχή Θεσπρωτικού, μίλησε η κα Σπυριδούλα Κονταξή, Γεωπόνος ∆/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πρέβεζας.
Στην Βιοδυναμική γεωργία (συμβουλές λίπανσης, εμπειρίες) αναφέρθηκε ο κ. Χρήστος Λάκης MSc εδαφολόγος, από το Εδαφολογικό εργαστήριο του Α.Π.Θ.
Στην καλλιέργεια οπωροφόρων δένδρων, στις νέες ποικιλίες και στα συστήματα φύτευσης αναφέρθηκε ο γεωπόνος κ. Μελιτζανάς.
Η ∆ρ. Κατερίνα Γρηγοριάδη γεωπόνος, πρόεδρος της Ένωσης Φαρμακευτικών & Αρωματικών Φυτών Ελλάδος αναφέρθηκε στην καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Ελλάδα, ενώ ομάδα παραγωγών από την Ιπποφαές Ελλάς Α.Ε. παρουσίασε τις εμπειρίες της από την καλλιέργεια και διαχείριση ρωσικών ποικιλιών ιπποφαούς.
Τέλος τις εμπειρίες του από την καλλιέργεια λεβάντας στην περιοχή της Λαμίας, κατέθεσε ο πρώην καθηγητής ΤΕΙ Άρτας κ. Καραβίδας, ο οποίος κατάγεται από τον Δήμο μας (Πολυστάφυλο).
Εκτός του Δημάρχου Ζηρού, την εκδήλωση παρακολούθησαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χασίδης Χρήστος, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γιάννος Γεώργιος, πρόεδροι και εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και φορέων καθώς και δεκάδες κάτοικοι της περιοχής. Τον συντονισμό της ημερίδας είχε ο   κ. Κώστας Αρβανίτης (συντονιστής ΟΥΔ ΕΣΠΑ της ΜΟΔ αε).

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

«Ευκαιρίες για νέες καινοτόμες καλλιέργειες στην περιοχή Θεσπρωτικού»

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:
«Ευκαιρίες για νέες καινοτόμες καλλιέργειες στην περιοχή Θεσπρωτικού», 
θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Μαΐου 2016 και ώρα 10:30 π.μ., στην  Αίθουσα Εκδηλώσεων Γυμνασίου-Λυκείου Θεσπρωτικού.

Την εκδήλωση διοργανώνει ο Περιβαλλοντικός – Πολιτιστικός σύλλογος της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού, με τη συνεργασία του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ζηρού & της Περιφέρειας Ηπείρου, ΠΕ Πρέβεζας.

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα   15  Απριλίου  2016 
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                                                    
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   07η
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  20  Απριλίου  2016  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.           Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ). 
2.           Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
3.           Έγκριση  και  διάθεση  ποσού  για  ηχητική  κάλυψη  και  ενοικίαση  τραπεζοκαθισμάτων  για  το  πολιτιστικό  Καλοκαίρι  2016. 
4.           Αποδοχή  ποσού  22.900,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου :                     « Αντικατάσταση  στέγης – αναβάθμιση  Δημοτικού  Σχολείου  Ανωγείου ». 
5.           Αποδοχή  ποσού  15.000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου :                     « Ολοκλήρωση  κατασκευής  μονοπατιού  προς  την  τρύπα  του  Αγιώργη  στην  Τοπική  Κοινότητα  Αγίου  Γεωργίου  Δήμου  Ζηρού ». 
6.           Έγκριση  απ΄ ευθείας  ανάθεσης  για  την  προμήθεια  ειδών  Αρτοποιείου,  προϋπολογισμού  4.823,45 €, ( ομάδα Γ  του  διαγωνισμού με  τίτλο : « Προμήθεια  τροφίμων  για  το  έτος  2016  του  Δήμου  Ζηρού  και  του  Οργανισμού  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού » )  μετά  από  τέσσερις  άγονους  διαγωνισμούς. 
7.           Έγκριση  Απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2015.
8.           Έγκριση  Απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2015.
9.           Έγκριση  της  αριθ.  02/2016  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ  που  αφορά  την  έγκριση  του  Απολογισμού – Ισολογισμού  έτους  2015.
10.       Έγκριση  της  αριθ.  02/2016  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ  που  αφορά  την  έγκριση  του  Προϋπολογισμού  έτους  2016.
11.       Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  λογαριασμών  ύδρευσης  Δημοτικής  Ενότητας  Θεσπρωτικού  και  Κρανέας  Α΄ εξαμήνου  έτους  2015.   

12.       Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου : « Συντήρηση – επισκευή  παρόδων  της 10ης επαρχιακής  οδού »,  προϋπολογισμού  25.000,00 €,  έγκριση  σύναψης  νέας  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας – Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  υλοποίηση  του  παραπάνω  έργου,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  νέας  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του  έργου.
13.       Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου : « Επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Μελιανών  Δήμου  Ζηρού »,  προϋπολογισμού  24.600,00 €,  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  εκτέλεση  του  παραπάνω  έργου,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  ενός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης.   
14.       Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου : « Ύδρευση  οικισμού  Φανερωμένης  Δήμου  Ζηρού »,  προϋπολογισμού  24.600,00 €,  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  εκτέλεση  του  παραπάνω  έργου,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  ενός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης.   
15.       Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου : « Προμήθεια  σωλήνων  πολυαιθυλαινίου  ΡΕ  Φ 90/16  Atm  για  το  Δήμο  Ζηρού »,  προϋπολογισμού  45.000,00 €,  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  εκτέλεση  του  παραπάνω  έργου,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  ενός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης.   
16.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                            « Κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  και  μονάδας  επεξεργασίας  λυμάτων  για  τους  οικισμούς  Κομποτίου,  Αγίου  Νικολάου  και  Σελλάδων  ( του τ.  Δήμου  Κομποτίου )  και  των  οικισμών  Πέτα  και  Αγίου  Δημητρίου  ( του  τ.  Δήμου  Πέτα )  του  Δήμου  Νικολάου  Σκουφά  Νομού  Άρτας  Περιφέρειας  Ηπείρου ».  
17.       Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου : « Αποκατάσταση – Επανάχρηση  Παλαιού  Δημαρχείου  Φιλιππιάδας ».
18.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».
19.       Εξέταση  ένστασης  κατά  του 2ου ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».  
20.       Έγκριση  2ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».  
21.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου : « Υδροδότηση  οικισμού  Ανωγείου  Δ. Ε.  Ανωγείου  Δήμου  Ζηρού ».
22.       Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Υδροδότηση  οικισμού  Ανωγείου  Δ. Ε.  Ανωγείου  Δήμου  Ζηρού ».  
23.       Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Επέκταση δικτύου αποχέτευσης  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».  
24.       Καθορισμός  εργασιών  και  τρόπος  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016. 
25.       Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου : « Κατασκευή   συνδέσεων  παροχών  αποχέτευσης  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού ».
26.       Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Δήμου  Ζηρού.
                                                                                                Ο  Πρόεδρος                                                                                                                        

                                                                                       Χρήστος  Χασίδης 

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Φράγμα πολλαπλού σκοπού σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στις Παπαδάτες Π.Ε. Πρέβεζας – Επιστολή Καλαντζή σε Σπίρτζη


Φράγμα πολλαπλού σκοπού σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στις Παπαδάτες Π.Ε. Πρέβεζας – Επιστολή Καλαντζή σε Σπίρτζη
Με επιστολή του προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ (Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων), Χρήστο Σπίρτζη, ο Δήμαρχος Ζηρού Νίκος Καλαντζής, ζητά να βοηθήσει η Κυβέρνηση στην εκπόνηση των μελετών για την κατασκευή φράγματος πολλαπλού σκοπού (αρδευτικό-ύδρευσης-αντιπλημμυρικό-παραγωγής ενέργειας) στις Παπαδάτες Π.Ε. Πρέβεζας.
Πρόκειται για ένα έργο που σύμφωνα με το Δήμαρχο Ζηρού θα εξασφαλίζει την αντιπλημμυρική προστασία της πεδιάδας Μπόιδα-Μαυρή και θα καλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες του Δήμου Ζηρού.
Ο κ. Καλαντζής ζητά από τον κ. Σπίρτζη να χρηματοδοτηθεί η βασική μελέτη από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 2016 και να χαρακτηριστεί το έργο ειδικό και σημαντικό μεγάλο έργο εθνικού επιπέδου.

Δείτε παρακάτω την επιστολή:
fragma1
fragma2
fragma3
http://www.atpreveza.gr/