Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Προκήρυξη ΟΑΕΔ για τα 5μηνα σε δήμους της Ηπείρου

Διαβάστε αναλυτικά τις 690 θέσεις στην Ήπειρο και την διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε με προκήρυξη του την έναρξη του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για 10000 προσλήψεις με 5μηνα ανέργων σε δημόσιους φορείς.Ποια είναι τα δικαιολογητικά , που θα προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, ποια τα κριτήρια που θα γίνουν οι προσλήψεις , αλλά και σε ποιους δήμους και φορείς θα προσληφθούν οι άνεργοι σύμφωνα με την προκήρυξη του ΟΑΕΔ.Οι αιτήσεις για τις 10000 προσλήψεις του ΟΑΕΔ με 5μηνα θα... γίνουν ηλεκτρονικά στο oaed.gr αλλά και στα ΚΕΠ Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, για τα 5μηνα, εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 26-9-2013 και λήγει στις 11-10-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ , στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 19:00΄ το δημοτικό συμβούλιο

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ 
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                          
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                              
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15η

Π    Ρ    Ο    Σ    Κ    Λ    Η    Σ    Η
Π Ρ Ο Σ  
1.  Τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Γιολδάση  Δημήτριο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  Τοπικών  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού
5.      Εκπρόσωπο  Τοπικής  Κοινότητας  Τσαγκαροπούλου
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Δευτέρα  23  Σεπτεμβρίου  2013  και  ώρα  19 : 00΄  σε  ειδική  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στο  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης :


1.     Έγκριση  Ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  χρήσης  οικονομικού  έτους  2012  του  Δήμου  Ζηρού  και  έγκριση  του  Απολογισμού  οικονομικού  έτους  2012


                                                                                             Ο  Πρόεδρος
                                                 
                                                                                  Νίκος  Μάστορας 
                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ 
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                          
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                              
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16η

Π    Ρ    Ο    Σ    Κ    Λ    Η    Σ    Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Γιολδάση  Δημήτριο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  Τοπικών  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού
5.  Εκπρόσωπο  Τοπικής  Κοινότητας  Τσαγκαροπούλου
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Δευτέρα  23  Σεπτεμβρίου  2013  και  ώρα  20 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.         Επιβολή  τελών,  δικαιωμάτων  και  εισφορών  για  το  οικονομικό  έτος  2014
2.         Ενίσχυση  κωδικών  αριθμών  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου,  οικονομικού  έτους  2013 
3.         Έγκριση  δαπανών  ( προμήθειες – υπηρεσίες – εργασίες ) 
4.         Έγκριση  Απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2012
5.         Έγκριση  Απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2012
6.         Αποδοχή  ποσού  26.700,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  επισκευή  και  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων  και  κατανομή  του  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  επισκευή  και  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων   ( ΣΑΤΑ  2013 ) 
7.         Αποδοχή  ποσού  39.354,16 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  του  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  έτους  2013  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  
8.      Διαγραφή  βεβαιωμένων  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού
9.      Έγκριση  θέσεων  απασχόλησης  σπουδαστών  των  Τ. Ε. Ι.,  που  επιθυμούν  να  κάνουν  την  πρακτική  τους  άσκηση  στο  Δήμο  μας  και  έγκριση  διάθεσης  πίστωσης 
10.  Ορισμός  υπολόγου  για  το  κλείσιμο  λογαριασμού  από  την  Εθνική  Τράπεζα  της  Ελλάδος  Α. Ε.  του  πρώην  Δήμου  Φιλιππιάδας  που  είχε  ανοιχτεί  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  του έργου :  « Αποκατάσταση  των  χώρων  ανεξέλεγκτης  διάθεσης  αποβλήτων ( ΧΑΔΑ )  στην  περιοχή  Γέφυρα  Καλογήρου  ( ΦΙΞ )  και  στο  Τοπικό  Διαμέρισμα  Κερασώνα  του  Δήμου  Φιλιππιάδας » 
11.  Υπογραφή  σύμβασης  συνεργασίας  για  την  εναλλακτική  διαχείριση  δημοτικών  αποβλήτων  συσκευασίας
12.  Υπογραφή  σύμβασης  συνεργασίας  για  την  εναλλακτική  διαχείριση  αποβλήτων  ειδών  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού
13.  Έγκριση  υποβολής  προτάσεων  για  ένταξη  μελετών  στο  Τοπικό  πρόγραμμα  προσέγγισης  LEADER  στα  πλαίσια  της  3ης  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  του  4ου  άξονα  
14.  Εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  Προγραμματικής  Σύμβασης  με  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  της  Περιφέρειας  Ηπείρου – Δυτικής  Μακεδονίας  για  την  εκτέλεση  του  έργου : « Έργα  προστασίας  του  Δημοσίου  Δάσους  Βαλαωρίτη »
15.  Έγκριση  μελέτης  με  τίτλο : « Αποτύπωση  και  οριοθέτηση  Δημοτικών  εκτάσεων »  προϋπολογισμού  10.000,00 €  
16.  Έγκριση  μελέτης  με  τίτλο : « Ανάπλαση  της  Πλατείας  Αγίου  Γεωργίου  Τοπικού  Διαμερίσματος  Γοργομύλου »   
17.  Έγκριση  μελέτης  με  τίτλο : « Ανάπλαση  της  Κεντρικής  Πλατείας  Τοπικού  Διαμερίσματος  Γοργομύλου »   
18.  Έγκριση  μελέτης  με  τίτλο : « Ανάπλαση  της  Πλατείας  Τοπικού  Διαμερίσματος  Τσαγκαροπούλου »   
19.  Έγκριση  προμελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  του  έργου : « Αγροτική  οδοποιία                        ( Κατασκευή σωληνωτών ) » 
20.  Καθορισμός  εργασιών  και  έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου : « Κατασκευή  οστεοφυλακίου  στο  Νεκροταφείο  του  Ιερού  Ναού  Αγίου  Γεωργίου  στη  Δημοτική  Κοινότητα  Φιλιππιάδας »,  προϋπολογισμού  12.600,00 €
21.  Τροποποίηση  της  αριθ.  118/2013  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα : « Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος,  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού »
22.  Έγκριση  εκτέλεσης  έργων – εργασιών – προμηθειών
23.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                            « Τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις – Φωτισμός  στην  Τοπική  Κοινότητα  Θεσπρωτικού »
24.  Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Ασφαλτοστρώσεις  οδικού  δικτύου  Δήμου  Ζηρού »
25.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  του  έργου : « Αποκατάσταση  των  χώρων  Ανεξέλεγκτης  Διάθεσης  Αποβλήτων  ( Χ.Α.Δ.Α. )  στην  περιοχή  Γέφυρα  Καλογήρου ( ΦΙΞ )  και  στο  Τ. Δ.  Κερασώνα  του  Δήμου  Φιλιππιάδας »
26.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Γεώτρηση  στο  γήπεδο  Πέτρας »
27.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Ασφαλτόστρωση  οδών  στην  Τοπική  Κοινότητα  Ριζοβουνίου »
28.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Επισκευή  στέγης  στο  3ο  Δημοτικό  Σχολείο »
29.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Προμήθεια  και  τοποθέτηση  φωτιστικών  σωμάτων  στην  πλατεία  Πολυτεχνείου,  στην  πλατεία  Μάστακα, στο  δρόμο  παράπλευρα  του  μυλαύλακα  πλησίον  οικίας  Παλιάτσου  Βασιλείου  και  στην  οδό  Τζαβέλλα  από  πρατήριο  Κριτσιβέλλα  προς  Παπακώστα »
30.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Επισκευή  ομβροδεξαμενών  Τοπικής  Κοινότητας  Ανωγείου »
31.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Ασφαλτόστρωση  οδού  και  κατασκευή  τοιχίου  αντιστήριξης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Γοργομύλου »

                                                                                              Ο  Πρόεδρος

                                                                                               Νίκος  Μάστορας

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Γράμμα της ΟΛΜΕ προς τους μαθητές

Μαρία, Γιάννη, Πέτρο, Ελένη, Ανίσα, Βλαντισλάβ…
Αγαπητή μας μαθήτρια, αγαπητέ μας μαθητή
  Πάει καιρός από τότε που οι πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη ήταν για όλους μας μια γλυκιά επιστροφή στο σχολείο, γεμάτη από τις ανταλλαγές των καλοκαιρινών εμπειριών, από το σχεδιασμό και τις αποφάσεις για την καινούργια σχολική χρονιά και την ανανέωση της υπόσχεσης πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, για να ζήσουμε καλύτερα.
Έχει περάσει ήδη αρκετός καιρός, από τότε που οι κυβερνήσεις των μνημονίων και όλοι όσοι τις υπηρετούν, αποφάσισαν να διαλύσουν το Δημόσιο Σχολείο,  να το μετατρέψουν σε μια άχρωμη και σκληρή επιχείρηση, που θα χωράει όλο και λιγότερα παιδιά. Κάποιοι προσπαθούν επίμονα να μας πείσουν πως αυτό είναι κάτι φυσικό και λογικό. Περιμένουν από μας να «συνηθίσουμε» την καταστροφή. Όμως ξέρουμε, ότι αυτό δεν θα συμβεί!  Γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε έτσι. Αλλά και γιατί ακόμη δεν θα παραιτηθούμε -ούτε εμείς ούτε εσύ- από το να είμαστε άνθρωποι, από το να θέλουμε έναν καλύτερο κόσμο, από τη δύναμη της νεανικής ορμής και δημιουργικότητας, από την έντονη επιθυμία ν΄ αλλάζουν τα πράγματα γύρω μας κόντρα στις συνήθειες και τον εφησυχασμό.
Μετά από τούτο το Σεπτέμβρη λοιπόν, τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο. Γι αυτό, εμείς, οι καθηγητές και οι καθηγήτριές σου, αποφασίσαμε να ξεσηκωθούμε σε έναν απεργιακό αγώνα για την υπεράσπιση του Δημόσιου Σχολείου, της ζωής μας και της δικιάς σου ζωής. Απέναντί μας έχουμε τα στελέχη των υπουργείων, τους καλοπληρωμένους μάνατζερ, τα δελτία ειδήσεων, που δεν έχουν σταματήσει να επαναλαμβάνουν μονότονα ότι ο δικός μας αγώνας θα βλάψει το Σχολείο και όχι η δική τους βάρβαρη πολιτική. Αυτοί οι άνθρωποι, ζώντας χρόνια τώρα στα σαλόνια της εξουσίας, δεν είναι σε θέση να καταλάβουν τις ανάγκες σου, τις αγωνίες σου, τα όνειρά σου. Αυτοί οι άνθρωποι, γρανάζια του συστήματος ξέρουν μόνο να κάνουν λογιστικούς λογαριασμούς, και σ’ αυτούς τους λογαριασμούς βρήκαν ότι το Δημόσιο Σχολείο περισσεύει.
Μέσα στο καλοκαίρι, συνέχισαν το καταστροφικό έργο της συγχώνευσης/κατάργησης σχολείων.  Έκλεισαν αιφνιδιαστικά και μέσα σε μια νύχτα σχολεία καταργώντας ειδικότητες της τεχνικής εκπαίδευσης σπρώχνοντας εσένα και χιλιάδες συμμαθητές σου στην «αγκαλιά» των σχολαρχών. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προσπαθεί να ολοκληρώσει τη μετατροπή του σχολείου σε ένα εξεταστικό κάτεργο, ένα εξαντλητικό κέντρο εξετάσεων.  Αντί να επεξεργαστεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα στοχεύει στην ουσιαστική και πολύπλευρη γνώση, που θα μειώνει την αφόρητη πίεση που ζεις, δημιουργεί έναν απάνθρωπο μηχανισμό, ένα Μινώταυρο, που βασίζεται στις συνεχείς εξετάσεις από το Γυμνάσιο μέχρι και την τελευταία μέρα σου στο Λύκειο. Θέλουν έτσι να τσακίσουν τη Νιότη σου, να συνηθίσεις τον έλεγχό τους, ώστε αύριο να είσαι ένας υπάκουος υπάλληλος. θέλουν να σε διώξουν πρόωρα από το Σχολείο, ώστε να γίνεις ένας «φθηνός» ανειδίκευτος εργαζόμενος, αν καταφέρεις να βρεις δουλειά. Σχεδιάζουν μια σχολική ζωή άχαρη και δυσάρεστη, με πιο πολλά παιδιά στα τμήματα και τα εργαστήρια και πολύ λιγότερους καθηγητές  περιπλανώμενους –σε πολλά σχολεία ο καθένας-. Με την ίδια περιφρόνηση που φέρονται σε καθετί ζωντανό και όμορφο, μας επιβάλλουν να «αξιολογηθούμε», να μετατρέψουμε δηλαδή ό,τι αγαπάμε περισσότερο –τις σπουδές μας και την καλλιέργειά μας, τα προγράμματα και τις εργασίες που κάνουμε μαζί με σένα, τις εκδρομές, τα θεατρικά, τις συζητήσεις, τις πρόβες και τις συναυλίες- σε «χαρτιά» που θα γεμίσουν το φάκελό μας, μήπως και γλιτώσουμε για λίγο την απόλυση. Μαζί μ’ αυτό έχτισαν έναν ασφυκτικό πειθαρχικό κώδικα που μας θέλει άβουλα ανθρωπάκια που θα κάνουν απλά μάθημα και δεν θα νοιάζονται για τίποτε περισσότερο.
Ξεκινάμε αυτή τη χρονιά σημαντικά λιγότεροι: με κλεισμένα πολλά σχολεία στην τεχνική και τη γενική εκπαίδευση, με πάνω από δέκα χιλιάδες συναδέλφους μας που τους έκοψαν το δρόμο για το σχολείο. Είναι μια κατάσταση που τη γνωρίζεις και εσύ από πρώτο χέρι: Και οι δικοί σου γονείς  υφίστανται την ίδια βίαιη επίθεση με τις περικοπές των μισθών τους, τις απολύσεις , τα λουκέτα των καταστημάτων και το απελπιστικό τέρας της ανεργίας να τους απειλεί. Γιατί  κι εσύ κάθε μέρα μετράς τα λιγοστά ψιλά μπροστά στο κυλικείο, δηλητηριάζεις τη χαρά της επιτυχίας σου στις Πανελλαδικές με την αγωνία  αν θα τα βγάλει η οικογένειά σου πέρα οικονομικά,  ρωτάς αν έχει πια νόημα να σπουδάσεις αυτό που θέλησες ή αν υπάρχει κάποια άλλη σχολή που να σε οδηγεί σε «πιο σίγουρο μισθό» μήπως και ξεφύγεις έτσι απ’ τη μιζέρια και  τη φτώχεια. Γιατί είναι οι χθεσινοί μας μαθητές, δηλαδή τ’ αδέρφια και οι φίλοι σου,  που μας λένε ότι πια δεν αντέχουν εδώ και κυνηγούν την τύχη τους στο εξωτερικό, στο δρόμο της μετανάστευσης, που τον είχαν πάρει κάποτε οι παππούδες μας κι ελπίζαμε πως δεν θα τον ξαναπερπατήσουμε από την ανάγκη.
Είναι κοινά τα προβλήματά μας. Ζούμε, δημιουργούμε, αγωνιούμε και ονειρευόμαστε στον ίδιο χώρο αλλά για ολόκληρη την κοινωνία. Μια κοινωνία που δεν έχει την πολυτέλεια να παρακολουθεί μουδιασμένη το ένα χτύπημα να ακολουθεί το άλλο. Γι’ αυτό εμείς, οι καθηγητές και οι καθηγήτριές σου, αποφασίσαμε να ξεσηκωθούμε σ’ αυτόν τον αποφασιστικό αγώνα, που θα σπάσει την αδράνεια του  «δε γίνεται τίποτα». Σ’ αυτόν τον αγώνα θέλουμε δίπλα μας όλους τους εργαζόμενους. Θέλουμε τους γονείς σου, μα χρειαζόμαστε κι εσένα. Όχι για να αναλάβεις καθήκοντά που είναι δικά μας. Το κόστος του αγώνα θα το σηκώσουμε εμείς στο ακέραιο. Σε θέλουμε δίπλα μας γιατί, όπως και μέσα στην τάξη, είναι η δικιά σου συμμετοχή που δίνει νόημα στη δουλειά μας και στον αγώνα μας. Μόνο μαζί μπορούμε να σπάσουμε την κυριαρχία της μοιρολατρίας και της μιζέριας, μόνο μαζί μπορούμε να σταθούμε όρθιοι και να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε απλώς «άλλο ένα τούβλο στον τοίχο» τους, άλλο ένα γρανάζι στη μηχανή τους.
Μετά από τούτο τον Σεπτέμβρη λοιπόν τίποτε δεν θα είναι πια το ίδιο. Αυτήν την κρίσιμη μάχη ή θα την κερδίσουν οι πολιτικές της Τρόικα και της κυβέρνησης που την υπηρετεί επιβάλλοντας την ερήμωση και τη δυστυχία ή θα την κερδίσουμε εμείς, ανοίγοντας το δρόμο για το σχολείο του μέλλοντος, για μια δημιουργική και ελεύθερη ζωή για όλους.  Εμείς, οι καθηγητές και οι καθηγήτριές σου, σου ζητάμε να σταθείς στο πλάι μας, να προσθέσεις την αποφασιστικότητά σου στη δική μας και να γίνεις μέρος του τεράστιου λαϊκού ποταμιού που θα γεμίσει τους δρόμους της χώρας και θα νικήσει!
Με αγάπη,
Οι αγωνιζόμενοι καθηγητές και καθηγήτριες σου!

Γράμμα της ΟΛΜΕ προς τους γονείςΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
 Αγαπητοί Γονείς,  
Ο φετινός Σεπτέμβρης με το άνοιγμα των σχολείων μας βρίσκει όλους, εργαζόμενους και νεολαία με σοβαρά προβλήματα επιβίωσης από τη συνέχιση της πιο βάρβαρης πολιτικής Κυβέρνησης και Τρόικα.
Ο χώρος της δημόσιας εκπαίδευσης δέχεται ολομέτωπη επίθεση.
Σκίτσο του Στάθη από το e-nikos
Σκίτσο του Στάθη από το e-nikos
ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ας μας απαντήσουν :
1.Μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία με 16.000 λιγότερους καθηγητές;
2. Μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία με 27αρια και 30αρια τμήματα, με μετακινήσεις μαθητών και κατευθύνσεων;
3. Μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία χωρίς να βρίσκει τον καθηγητή του και τον τομέα στον οποίο φοιτούσε και θα ήθελε να συνεχίσει να φοιτά ένας μεγάλος αριθμός μαθητών (πάνω από 20.000) των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ;
4. Μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία με καθηγητές που δεν ξέρουν σε ποια και πόσα σχολεία θα διδάξουν, σε ποια περιοχή της χώρας θα δουλέψουν κι αν θα έχουν δουλειά το επόμενο διάστημα;
5. Μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία με λειτουργικές δαπάνες μειωμένες κατά 60%. χωρίς χρήματα για ρεύμα, νερό, θέρμανση;
6. Μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία με προγράμματα που αναμορφώνονται κάθε ημέρα και περιμένουμε που θα σταματήσει η ρουλέτα; Χωρίς να υπάρχει μια μελέτη που να υποστηρίζει τη μια ή την άλλη αλλαγή;
7. Μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία με προγράμματα αποσπασματικά – επιστημονικά αντικείμενα κατακερματισμένα- με πληροφορίες ατάκτως εριμμένες αντί της γνώσης σε βάθος και πλάτος των γνωστικών αντικειμένων;
8. Μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία και να ανταποκριθούν οι μαθητές που προέρχονται από φτωχές οικογένειες στον εξεταστικό μαραθώνιο που ετοιμάζουν, με εξετάσεις τύπου πανελληνίων στις τρεις τάξεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου και μάλιστα χωρίς καμιά υποστηρικτική διαδικασία; Με αμφισβήτηση και αυτής της δυνατότητας να πάρουν απολυτήριο;
9. Μπορούν να λειτουργήσουν σχολεία που μετατρέπουν τα οράματα και τις προσδοκίες των μαθητών για επαγγελματική εκπαίδευση, σε απλήρωτη, ανασφάλιστη εργασία μέσω της μαθητείας, για να αυξάνουν τα κέρδη τους οι εργοδότες;
10. Θα αποδεχτούμε για τα παιδιά μας τη θέση ενός μισοκαταρτισμένου εργάτη σε μια ειδικότητα που θα υπάρχει όσο εξασφαλίζει κέρδη στους εργοδότες και θα καταργείται όταν ο εργοδότης αυτός βρίσκει σε άλλο τόπο και κλάδο δυνατότητες για να αυξάνει τα κέρδη του;
11. Μπορούν να διδάξουν και να παράγουν ποιοτικό έργο οι εκπαιδευτικοί σε σχολεία που λειτουργούν με την απειλή του ελεγκτή της δημόσιας διοίκησης, την απειλή των κακόβουλων καταγγελιών που οδηγούν σε βαριές πειθαρχικές ποινές και αργία όσους δε συμμορφώνονται με τις επιλογές τους;
Για όλους αυτούς τους λόγους αλλά και πολλούς ακόμη εμείς οι εκπαιδευτικοί, μαζί με τους μαθητές και τους γονείς και όλους τους εργαζόμενους.
 ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ «ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ» ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:
  • στην ουσιαστική μόρφωση για όλους τους μαθητές, χωρίς εξεταστικούς και ταξικούς φραγμούς,
  • στη σταθερή, μόνιμη αξιοπρεπή εργασία για εκπαιδευτικούς, για μαθητές – αυριανούς εργαζόμενους και για τους γονείς τους – τωρινούς εργαζόμενους κι ανέργους.
Αντιστεκόμαστε στη διάλυση του δημόσιου σχολείου. Με μαζικούς ενωτικούς αγώνες ΜΠΟΡΟΥΜΕ και θα ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ αυτή την πολιτική.
 ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΧΩΡΑΕΙ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Αθήνα, 9/9/2013

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Λάκκας Σουλίου

FOTIA BOSKOTOPOI
Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Λάκκας Σουλίου, μεταξύ των Νομών Πρέβεζας και Ιωαννίνων. Η φωτιά ξέσπασε κοντά στο χωριό Σκιαδάς και κινείται σε διάφορα μέτωπα προς το Πολυστάφυλο και τα Σερζιανά.
Πρόκειται για περιοχές με πυκνή βλάστηση και τεράστιες δασικές εκτάσεις από πουρνάρι και κουμαριά.
Επί τόπου βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τους Νομούς Πρέβεζας και Ιωαννίνων οι οποίες επιχειρούν σε κρίσιμα σημεία ενώ σπεύδει και ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου Δημοσθένης Αναγνωστάκης.
Σε ετοιμότητα βρίσκεται και η Πολιτική Προστασία προκειμένου να συνδράμει αν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο τις επόμενες ώρες.
 EpirusPost.gr

Περιφερειάρχες – Περιφερειακά Συμβούλια : 1 – 0

Όπως παρουσιάστηκε στα μέσα ενημέρωσης της περασμένης εβδομάδας, σε μια θυελλώδη σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών οι περιφερειάρχες ήρθαν σε σύγκρουση με την ηγεσία του υπουργείου αλλά και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, προκειμένου να αρθεί η ρύθμιση με την οποία οι περιφέρειες οφείλουν να περιλάβουν στους προϋπολογισμούς τους και τις πιστώσεις για τα έργα που εκτελούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και πληρώνονται από τα Περιφερειακά Ταμεία. 
Ως Περιφερειακός Σύμβουλος αναρωτιέμαι προς τι η συντονισμένη αντίδραση της Ένωσης Περιφερειών για το θέμα – μάλιστα με τον περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέκο Καχριμάνη σε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.
Στη συνάντηση προβλήθηκε ως λόγος, ο κίνδυνος να επισύρει η εγγραφή των πιστώσεων αυτών στον προϋπολογισμό, την εμπλοκή των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου («εντελλόμενα») στις πληρωμές των έργων αυτών, κάτι που δίκαια τονίστηκε από τους περιφερειάρχες ότι θα προκαλούσε καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων και πρόσθεση δυσχέρεια στην απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.
Ως εκεί φαίνεται πολύ λογική η στάση των περιφερειαρχών. Όμως από τη στιγμή που δόθηκε η διαβεβαίωση από το Υπουργείο Οικονομικών ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί και η εγγραφή απλά θα αποτελεί μια λογιστική απεικόνιση των πιστώσεων αυτών – γιατί η περαιτέρω επιμονή στη μη εγγραφή τους στους προϋπολογισμούς των περιφερειών;
Κρίνοντας από τη στάση του Περιφερειάρχη Ηπείρου στο θέμα αναρωτιέμαι μήπως η βασική επιδίωξη είναι να μην περιλαμβάνονται οι πιστώσεις αυτές στον προϋπολογισμό της περιφέρειας ώστε να μην υποχρεωθεί όπως θα όφειλε να ζητήσει την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον προγραμματισμό των έργων αυτών !!  Δεν ισχυρίζομαι ότι όλες οι περιφέρειες αποφεύγουν να φέρουν στα περιφερειακά τους συμβούλια τον προγραμματισμό των έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στα περιφερειακά τους συμβούλια γιατί θα αδικούσα όσες περιφέρειες το κάνουν –όμως στην Ήπειρο αυτό συμβαίνει!!.
Μήπως επομένως μιλάμε για ένα «παιγνίδι εξουσίας» ανάμεσα στους περιφερειάρχες και τα περιφερειακά συμβούλια; Μήπως κάποιοι περιφερειάρχες εν όψει της προωθούμενης ρύθμισης του Υπουργείου Εσωτερικών για ξεχωριστά ψηφοδέλτια στην εκλογή του περιφερειάρχη και των Περιφερειακών Συμβούλων «ψαλιδίζουν» τις αρμοδιότητες που ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ δίνει– και δίκαια-  στα Περιφερειακά Συμβούλια ;
Τότε αναρωτιέμαι ποια αξιόλογα στελέχη θα θελήσουν να θέσουν υποψηφιότητα για περιφερειακοί σύμβουλοι αν είναι απλά να παίζουν το ρόλο τη γλάστρας;; Μήπως τα αρμόδια Υπουργεία και κυρίως το Υπ. Εσωτερικών να δει τελικά πως θα διασφαλίσει το ρόλο του Περιφερειακού Συμβούλου – ως εκλεγμένου εκπροσώπου της τοπικής κοινωνίας σε ένα θεσμό αυτοδιοίκησης που πρώτιστα πρέπει να λειτουργεί με δημοκρατικό τρόπο;
Κώστας Αρβανίτης
Περιφερειακός Σύμβουλος