Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2014                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                   

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  05  Νοεμβρίου  2014  και  ώρα  18 : 00΄  σε  ειδική  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στο  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης :

1.     Έγκριση  Ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  χρήσης  οικονομικού  έτους  2013  του  Δήμου  Ζηρού  και  έγκριση  του  Απολογισμού  οικονομικού  έτους  2013


                                                                               Ο  Πρόεδρος
                                                                                                                                                       

                                                                            Χρήστος  Χασίδης            


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.      Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  05  Νοεμβρίου  2014  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.      Συγκρότηση  επιτροπής  ελέγχου  ζώων  που  θα  εισαχθούν  στις  δημοτικές  εκτάσεις
2.      Συγκρότηση  Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης
3.      Ορισμός  εκπροσώπου,  με  τον  αναπληρωτή  του,  για  τη  συμμετοχή  τους  στο  Κλιμάκιο  Ελέγχου  Ποιότητας  Περιβάλλοντος  ( Κ. Ε. Π. ΠΕ. )  της  Περιφέρειας  Ηπείρου
4.      Σύσταση  Συντονιστικού  Τοπικού  Οργάνου  Πολιτικής  Προστασίας  Δήμου  Ζηρού
5.     Καθορισμός  ανώτατου  αριθμού  αδειών  άσκησης  υπαίθριου  πλανόδιου  και  στάσιμου  Εμπορίου  
6.      Ορισμός  Ορκωτού  Λογιστή  για  τον  έλεγχο  του  ισολογισμού  και  των  αποτελεσμάτων  οικονομικής  χρήσης  έτους  2014  του  Δήμου  Ζηρού
7.      Έγκριση  διενέργειας  προμηθειών  και  υπηρεσιών  που  θα  βαρύνουν  τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014
8.      Έγκριση  διενέργειας  προμηθειών  και  υπηρεσιών  που  θα  βαρύνουν  τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2015
9.      Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2014
10.  Συζήτηση – Ενημέρωση  επί  της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ  
11.  Έγκριση  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ  που  αφορά  την  έγκριση  του  Απολογισμού – Ισολογισμού  έτους  2013
12.  Έγκριση  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ  που  αφορά  την  έγκριση  του  Προϋπολογισμού  έτους  2014
13.  Λήψη  απόφασης  σχετικά  με  οφειλή  του  Δήμου  Ζηρού  προς  τον  Κώστα  Κωνσταντίνο,  σύμφωνα  με  την  αριθ.  126/2014  διαταγή  πληρωμής  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Άρτας
14.  Διόρθωσης  της  αριθ.  217/2013  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού  με  θέμα : « Διαγραφή  βεβαιωμένων  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού »
15.  Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος 
16.  Αποδοχή  ποσού  20.000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου: « Αποκατάσταση – ενίσχυση  ύδρευσης  Μελιανών  Δήμου  Ζηρού »,  τροποποίηση  του  Τεχνικού  προγράμματος  του  Δήμου  για  την  εγγραφή  του  παραπάνω  έργου  σε  αυτό  
17.  Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου :  « Αποκατάσταση – συντήρηση  οδού  στο  Δ. Δ.  Νέας  Κερασούντας  Δήμου  Ζηρού »,  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας – Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  υλοποίηση  του  παραπάνω  έργου,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  μέλους  για  τη  συμμετοχή  του  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του  έργου
18.  Έγκριση  μελέτης  με  τίτλο : « Εκπόνηση  περιβαλλοντικής  μελέτης  στα  πλαίσια  αδειοδότησης  των  υφιστάμενων  δικαιωμάτων  χρήσης  νερού  στο  Δήμο  Ζηρού »,  προϋπολογισμού   9.225,00 € 
19.  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  πρόγραμμα  « Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2007 – 2013 »  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Αντικατάσταση  τμήματος  χαλύβδινου  αγωγού  στο  δίκτυο  άρδευσης  αντλιοστασίου  Α 4 – Πριάλας  εγγειοβελτιωτικού  έργου  Μπόϊδα – Μαυρής »
20.  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  πρόγραμμα  « Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2007 – 2013 »  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Βελτίωση  αγροτικού  δρόμου  Δρυόφυτο – Κάμπος  στην  Τοπική  Κοινότητα  Δρυοφύτου »
21.  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  πρόγραμμα  « Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2007 – 2013 »  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός   ομβροδεξαμενών  Δήμου  Ζηρού »
22.  Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου – Δυτικής  Μακεδονίας  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  τίτλο : « Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός   ομβροδεξαμενών  Δήμου  Ζηρού »,  για  το  τμήμα  που  αφορά  τις  ομβροδεξαμενές  που  βρίσκονται  σε  δημόσιες  εκτάσεις,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  μελών  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  κοινή  επιτροπή  παρακολούθησης  του  έργου  και  την  επιτροπή  επίλυσης  διοικητικών  διαφορών 


                                                                               Ο  Πρόεδρος
                                                                                                                                                       

                                                                            Χρήστος  Χασίδης

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

102 χρόνια από την απελευθέρωση της επαρχίας Φιλιππιάδας

ΈΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΌ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΈΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΜΑΣ

Γιώργος Σπ. Γιάννος

Συμπληρώνονται, στις 13 Οκτωβρίου 2014, 102 χρόνια από την ημέρα που το 2ο τάγμα του Ελληνικού Στρατού με διοικητή τον ταγματάρχη Γκιταράκο εγκατεστημένο από την προηγουμένη στη Φιλιππιάδα, περί το μεσημέρι απέστειλε Διμοιρία του 5ου λόχου στο Θεσπρωτικό, απελευθερώνοντας έτσι και τυπικά την περιοχή. Έτσι, από την ημερομηνία αυτή η Λάκκα και ολόκληρη η επαρχία Φιλιππιάδας και τυπικά απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό μετά από αιώνες σκλαβιάς.
Με την ευκαιρία της επετείου, ας δούμε χρονολογικά και συνοπτικά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών που μας οδήγησαν στην απελευθέρωση.

Ο ελληνικός Στρατός στο Γεφύρι της Άρτας, κατά τον ατυχή πόλεμο του 1987.-
Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Μουσείου Μπενάκη
5 Οκτωβρίου. Από το μεσημέρι της 5ης Οκτωβρίου 1912 η Ελλάδα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με την Τουρκία. Είχε προηγηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου του 1912 το τελεσίγραφο προς στην Τουρκία, της συμμαχίας των Βαλκανικών κρατών, δηλαδή Σερβίας, Μαυροβουνίου, Ελλάδας, και Βουλγαρίας με το οποίο ζητούσαν την διασφάλιση της αυτονομίας των εθνικών μειονοτήτων τους, που ζούσαν στο έδαφός της. Όπως ήταν φυσικό η Τουρκία απέρριψε το τελεσίγραφο και η σύγκρουση ήταν πλέον αναπόφευκτη. Κάπως έτσι ξεκινούσε ο Α’ Βαλκανικός Πόλεμος που επίσημα κηρύχθηκε στις 9 Οκτωβρίου του 1912, ημερομηνία που εξέπνεε το τελεσίγραφο. Οι επιστρατεύσεις όμως ξεκίνησαν πέντε ημέρες πριν και ο ελληνικός στρατός ήταν παρατεταγμένος από τη γέφυρα του Αράχθου και πίσω που ήταν και τα σύνορα από το 1881. Πρωθυπουργός της Ελλάδας και υπουργός των Στρατιωτικών ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, Αρχιστράτηγος ο Διάδοχος Κωνσταντίνος και αρχηγός του Στρατού Ηπείρου ο Υποστράτηγος Σαπουντζάκης. Έδρα του Στρατηγείου του Στρατού Ηπείρου ήταν η Άρτα.
Τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου λήφθηκε η απόφαση να απωθηθεί η επί του Αράχθου εχθρική δύναμη και να καταληφθεί η αμυντική γραμμή επί των υψωμάτων του Γριμπόβου. Εκδόθηκε διαταγή για τη συγκέντρωση των μονάδων επίθεσης στους καταλλήλους χώρους (θέσεις εξόρμησης) μέχρι το μεσημέρι της επομένης.

6 Οκτωβρίου. Στις 2 το μεσημέρι της 6ης Οκτωβρίου το 7ο Τάγμα διέβαινε πρώτο την ιστορική γέφυρα της Άρτας και εγκατέστησε προγεφύρωμα δυτικά της. Υπό την προστασία του πέρασαν τη γέφυρα διαδοχικά και τα υπόλοιπα τμήματα του Ελληνικού Στρατού ανενόχλητα από τον εχθρό.
Οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ελλήνων ανέρχονταν σε 11.000 στρατιώτες, έναντι 20.000 των Τούρκων. Συγκεκριμένα: Το 15ο Σύνταγμα Πεζικού. Τα 3ο, 7ο και 10ο Τάγμα Ευζώνων (Τσολιάδων). Το 2ο Ανεξάρτητο Τάγμα Ευζώνων. Επί πλέον υπήρχαν δύο μοίρες πεδινού και ορειβατικού πυροβολικού, ένας λόχος Μηχανικού, μία ίλη Ιππικού, μονάδες εφοδιασμού και χειρουργείων. Εκτός αυτών, ο Στρατός Ηπείρου ενισχύθηκε και με εθελοντικά σώματα Κρητών. Είχε προηγηθεί η μυστική προετοιμασία από το Ελληνικό Κράτος των εθελοντικών αντάρτικων σωμάτων Ηπειρωτών για την προστασία των πληθυσμών από τις Αλβανικές συμμορίες και την προετοιμασία του Αγώνα. Στην περιοχή μας οργανώθηκε το ΜΗΣ (Μικτό Ηπειρωτικό Στράτευμα υπό τον υπολοχαγό μηχανικού Δημήτριο - Τιμολέοντα Νότη Μπότσαρη.

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Ευχαριστήριο του ΑΟ Καρυάς στον Κεραυνό Θεσπρωτικού

http://www.prevezasports.gr/

Ευχαριστήριο του ΑΟ Καρυάς στον Κεραυνό Θεσπρωτικού
Το ΔΣ του ΑΟ Καρυάς, ευχαριστεί πολυ την διοίκηση του Κεραυνού Θεσπρωτικού για την πλακέτα με την οποία τίμησε τα 20 χρονια της ομαδος μας, και για την πολυ καλη φιλοξενία στον μεταξύ μας αγώνα για την 3η αγωνιστική του Α' τοπικού!
Επικροτούμε την κίνηση της ομαδος του Κεραυνού και της ευχόμεθα καθε επιτυχια, στο νέο ξεκίνημα που κάνουν οι διοικούντες στηριζόμενοι σε νεα παιδια των ακαδημιών τους!
Τέτοιες ενέργειες μονο προάγουν τον πολιτισμό μεσα στον αθλητισμό και ειδικά στα τοπικά πρωταθλήματα που το εχουν ανάγκη!
Ευχόμεθα τα 60 χρονια που κλείνει φέτος η ομαδα του Κεραυνού να γίνουν πολυ περισσότερα με την ίδια διάθεση!
Εκ του ΔΣ

102 χρόνια από την απελευθέρωση της Φιλιππιάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δ.Σ. Δήμου Ζηρού σας προσκαλούν στην επετειακή εκδήλωση μνήμης, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 102 χρόνων από την απελευθέρωση της Φιλιππιάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου και ώρα 6.30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης.

Θα μιλήσουν οι: Ράπτης Δημήτριος (Δρ. Φιλολογίας – Εκπαιδευτικός) και Γεωργίου Αλέκος (Συγγραφέας –Δικηγόρος), ενώ θα συμμετάσχουν η Φιλαρμονική Θεσπρωτικού, η Παιδική Χορωδία Αγ. Βησσαρίωνα Φιλιππιάδας και η Παιδική Χορωδία Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Τρικάλων.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Ο Δήμαρχος Ζηρού

                                    Νικόλαος Καλαντζής

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Την Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2014 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

ΔΗΜΟΣ Ζ Η Ρ Ο Υ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
1.  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
2.  Καλαντζή Νικόλαο, Δήμαρχο Δήμου Ζηρού
3.  Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 19:00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.      Ορισμός  Δημοτικού  Συμβούλου,  με  τον  αναπληρωτή  του,  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  καθορισμού  τιμήματος  εκμίσθωσης,  εκποίησης,  ανταλλαγής  κλπ.  Δημοτικών  Ακινήτων  και  Δημοτικών  Εκτάσεων
2.      Ορισμός  ενός  τακτικού  μέλους,  με  τον  αναπληρωτή  του,  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  Πρωτοβάθμια  Επιτροπή  Ελέγχου  Σταυλισμού  και  Επιχειρήσεων  Επεξεργασίας  Ζωικών  Προϊόντων  Νομού  Πρέβεζας
3.      Σύσταση  επιτροπής  για  την  καταστροφή  αντικειμένων  που  δεν  έχουν  καμία  αξία
4.    Συγκρότηση  Επιτροπής  διεξαγωγής  δημοπρασιών  για  την  εκποίηση  ή  εκμίσθωση  πραγμάτων  του  Δήμου  Ζηρού
5.      Αντικατάσταση  αιρετών  εκπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού  που  συμμετέχουν  στο  Πρωτοβάθμιο  Συμβούλιο  Επιθεώρησης  Κινηματογράφων,  Θεάτρων  κλπ.  για  το  έτος  2014  
6.      Ορισμός  ενός  τακτικού  μέλους,  με  τον  αναπληρωτή  του,  ως  εκπρόσωπος  του  Δήμου  Ζηρού  στην  ετήσια  τακτική  γενική  Συνέλευση  της  ΕΤΑΝΑΜ  Α. Ε.  Ο.Τ.Α.
7.      Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου  Ζηρού  για  τη  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων του Κέντρου  Έρευνας  και  Ανάπτυξης  Ανθρώπινων  Πόρων  Νομού  Πρέβεζας  (ΚΕΚ – ΚΕΑΑΠ. Α. Ε. )
8.      Συγκρότηση  οργάνου  εκτέλεσης  διοικητικών  πράξεων
9.      Έγκριση  κανονιστικής  πράξης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  για  τη  διενέργεια  της  εμποροπανήγυρης  Φιλιππιάδας
10.  Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  1ου  τριμήνου  έτους  2014  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014
11.  Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  2ου  τριμήνου  έτους  2014  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014
12.  Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014
13.  Έγκριση  προμηθειών – υπηρεσιών – εργασιών  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014
14.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων  αναγκών  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  μέχρι  δύο  μήνες 
15.  Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων
16.  Έγκριση  της  αριθ.  49/2014  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  που  αφορά  την  έκδοση  εγγυητικής  επιστολής  για  τη  συμμετοχή  του  Νομικού  Προσώπου  σε  διαγωνισμό  στα  Πλαίσια  της  Δράσης  « Εναρμόνιση  Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής »
17.  Έγκριση  της  αριθ.  15/2014  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  που  αφορά  την  έκδοση  εγγυητικής  επιστολής  για  τη  συμμετοχή  του  Νομικού  Προσώπου  σε  διαγωνισμό  στα  Πλαίσια  της  Δράσης  « Εναρμόνιση  Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής »
18.  Εξέταση  αιτημάτων  σχετικά  με  το  έργο : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  της  πόλεως  της  Φιλιππιάδας »
19.  Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος 
20.  Κλείσιμο  λογαριασμού  από  την  Τράπεζα  της  Ελλάδας – Πρακτορείο  Πρέβεζας  του  Δήμου  Ζηρού  που  είχε  ανοιχτεί  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  του  έργου :  Αποκατάσταση  των  χώρων  ανεξέλεγκτης  διάθεσης  αποβλήτων  ( ΧΑΔΑ )  στην  περιοχή  Γέφυρα  Καλογήρου  ( ΦΙΞ )  και  στο  Τοπικό  Διαμέρισμα  Κερασώνα  του  Δήμου  Φιλιππιάδας »
21.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο : « Κατασκευή  πεζοδρομίου  από  Σούπερ  Μάρκετ  έως  Γυμνάσιο  της  Τοπικής  Κοινότητας  Θεσπρωτικού »
22.  Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  Δήμου  Ζηρού » 
23.  Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Δημιουργία  χώρου  δασικής  αναψυχής  στη  θέση  ‘’ Αγνάντιο ‘’ της  Κοινότητας  Κρανέας »  
24.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  «Ασφαλτόστρωση  δημοτικών  δρόμων στην πόλη της  Φιλιππιάδας  και  στα  Τοπικά  Διαμερίσματα  του  Δήμου  Φιλιππιάδας »
25.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  «Βελτίωση  και  αντικατάσταση  δικτύου  ύδρευσης »
26.  Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου :             « Τσιμεντοστρώσεις  οδών  στην  Τοπική  Κοινότητα  Γοργομύλου »
27.  Συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου :  «Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  εξωτερικού  και εσωτερικού δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Πέτα »
28.  Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου :  «Αποπεράτωση  κεντρικού αγωγού ομβρίων υδάτων έως οικία Αλεξάνδρου Φλώρου στην Τ. Κ.  Γυμνοτόπου »
29.  Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου :  «Αποκατάσταση  βατότητας δρόμου προς Προφήτη Ηλία και Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους  Τ. Κ. Νέας Κερασούντας »
30.  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου : «Ασφαλτοστρώσεις  οδικού  δικτύου  Δήμου  Ζηρού »
31.  Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου :  «Κατασκευή  ισοπεδωτικής  στρώσης  στην  Παλαιά  Φιλιππιάδα »
32.  Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου :            « Τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις – φωτισμός  στην  Τ. Κ.  Θεσπρωτικού »
33.  Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου : «Διαμόρφωση  πεζοδρομίων  στην  κεντρική  αγορά  της  Τ. Κ.  Θεσπρωτικού »
                                                                               Ο  Πρόεδρος                                                                                                                                                       

                                                                            Χρήστος  Χασίδης