Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Συνεδριάζει την Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 το δημοτικό συμβούλιο

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  23  Μαΐου  2016  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.           Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ). 
2.           Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
3.           Έγκριση  δαπάνης  συμμετοχής  του  Δήμου  Ζηρού  στο « ΠΡΕΒΕΖΑ  JAZZ  FESTIVAL 2016 ».
4.           Αποδοχή  ποσού  43.260,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  έτους  2016  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  ( Β΄ κατανομή  έτους  2016 ). 
5.           Αποδοχή  ποσού  80.000,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  για  την  πρόληψη  και  αντιμετώπιση  ζημιών  και  καταστροφών  που  προκαλούνται  από  θεομηνίες.
6.           Αποδοχή  ποσού  33.400,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  για  την  κάλυψη  δράσεων  Πυροπροστασίας  και  καθορισμός  ενεργειών  που  θα  πραγματοποιηθούν.   
7.           Χορήγηση  οικονομικής  ενίσχυσης  σε  συλλόγους. 
8.           Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
9.           Έγκριση  της  αριθ.  01/2016  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ  ( θέμα  1ο )  που  αφορά  την  έγκριση  του  Απολογισμού – Ισολογισμού  έτους  2015.
10.       Έγκριση  της  αριθ.  01/2016  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ  ( θέμα  2ο )  που  αφορά  την  έγκριση  του  Προϋπολογισμού  έτους  2016.
11.       Έγκριση  παραχώρησης,  κατά  χρήση,  δημοτικού  ακινήτου  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Παναγιάς,  στον  Εκπολιτιστικό  Σύλλογο  Παναγιάς.  
12.       Έγκριση  εκμίσθωσης  ακινήτου  ( Δημοτικό  Καφενείο )  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Μελιανών  Δήμου  Ζηρού. 
13.       Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  Δημοτικών  Εκτάσεων. 
14.       Λύση  μισθωτικής  σύμβασης  με  την  εταιρεία  ΔΩΔΩΝΗ  Α. Ε.  για  το  ακίνητο  που  βρίσκεται  στη  θέση  « ΛΙΟΝΤΙΝΑ »  της  Τοπικής  Κοινότητας  Γοργομύλου  Δήμου  Ζηρού  και  επιστροφή  εγγυητικής  επιστολής.
15.       Λύση  σύμβασης  με  την  εταιρεία  ΔΩΔΩΝΗ  Α. Ε.  για  το  ακίνητο  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Κερασώνος  Δήμου  Ζηρού. 
16.       Έγκριση  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  που  αφορά  την  τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2016.
17.       Έγκριση  διενέργειας  τακτικού  διαχειριστικού  ελέγχου  οικονομικού  έτους  2015  στην  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  και  ορισμός  Ορκωτού  Λογιστή – Ελεγκτή  για  τη  διενέργεια  του  ελέγχου.   
18.       Έγκριση  εισηγητικής  έκθεσης  της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ                          ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  για  την  τεκμηρίωση  των  εσόδων – εξόδων  αυτής  και  έγκριση  έκτακτης  χρηματοδότησής  της  από  το  Δήμο  Ζηρού.
19.       Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη »  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Προμήθεια  Συστήματος  Βελτίωσης – Εκσυγχρονισμού  του  δικτύου  ύδρευσης  με  στόχο  την  ορθολογική  διαχείριση,  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  ύδατος  του  Δήμου  Ζηρού ».  
20.       Έγκριση  σύναψης  σύμβασης  διαβαθμιδικής  συνεργασίας  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  διάθεση  προσωπικού  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  ( δασολόγου )  για  την  Τεχνική  επίβλεψη  των  μελετών  με  τίτλο : α ) « Σύνταξη  μελέτης  ανάδειξης  και  αναψυχής  δημοτικού  και  δημοσίου  δάσους  Φιλιππιάδας »  και  β ) « Σύνταξη  μελέτης  αντιπυρικής  προστασίας,  διάνοιξης  και  βελτίωσης  βατότητας  βασικού  οδικού  δικτύου  στο  δημόσιο  και  δημοτικό  δάσος  Φιλιππιάδας ».
21.       Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος.
22.       Εξέταση  ένστασης  της  αναδόχου  Κοινοπραξίας  του  έργου  με  τίτλο : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».
23.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Επέκταση  δικτύου  αποχέτευσης  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».  
24.       Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Δημιουργία  χώρου  δασικής  αναψυχής  στη  θέση  ‘’ Αγνάντιο ‘’  της  Τοπικής  Κοινότητας  Κρανέας  Δήμου              Ζηρού ».
25.       Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου : « Κατασκευή  συνδέσεων  παροχών  αποχέτευσης  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού ».
26.       Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου : « Δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  Δήμου  Ζηρού ».
27.       Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :                           « Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  εξωτερικού  και εσωτερικού δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Πέτα ».
28.       Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Δήμου  Ζηρού.                                           Ο  Πρόεδρος                                                                                            

   Χρήστος  Χασίδης 

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Γλοιοσπόριο και xyllela της ελιάς σε ημερίδα στη Πρέβεζα

Ανοιχτή πρόσκληση σε ελαιοπαραγωγούς και γεωπόνους να παρευρεθούν στην ημερίδα με θέμα «Σοβαρές απειλές για την ελαιοκομία της Πρέβεζας: Ξυλέλλα-Γλοιοσπόριο» , που θα πραγματοποιηθεί στην Πρέβεζα, τη Δευτέρα 16 Μαΐου και ώρα 8.00 μ.μ., απευθύνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.


Ομιλητές της εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εκπολιτιστικού Συλλόγου "Η ΑΜΙΣΟΣ" στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, θα είναι οι Καθηγητές Φυτοπαθολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ελευθέριος Τζάμος και Πολύμνια Αντωνίου.

Όσοι παρευρεθούν στην εκδήλωση, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από τους ειδικούς για:
-το γλοιοσπόριο που προκαλεί αυξανόμενα προβλήματα και τα νέα δεδομένα για την καταπολέμησή του
- και την Ξυλέλλα που είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ελαιοκομία της χώρας μας.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα έχει ως εξής:
8.00 μ.μ.- 8.20 μ.μ.
Προσέλευση-χαιρετισμοί

8.20-8.30
«Προβλήματα φυτοπροστασίας και ελαιοκομικές επιλογές στην Π.Ε. Πρέβεζας»
Αναστάσιος Γάτσιος (Γεωπόνος Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας

8.30-9.00
«Σύγχρονες απόψεις και αντιμετώπιση του προβλήματος του Γλοιοσπορίου της ελιάς στην Ελλάδα»

Ελευθέριος Τζάμος (Ομότιμος Καθηγητής Φυτοπαθολογίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών)

9.00-9.30
«Το Σύμπλοκο της Ταχείας Παρακμής των Ελαιόδεντρων. Παθογόνο xylella fastidiosa»

Πολύμνια Αντωνίου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

9.30-10.00
Ερωτήσεις -Συζήτηση

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Ιδιαίτερη επιτυχία γνώρισε η ημερίδα για 'καινοτόμες καλλιέργειες' στο Θεσπρωτικο
Ιδιαίτερη επιτυχία γνώρισε η ημερίδα για 'καινοτόμες καλλιέργειες' η οποία πραγματοποιήθηκε στο Θεσπρωτικό

Η ανάγκη διαμόρφωσης μίας νέας κουλτούρας στον τρόπο καλλιέργειας της γης η οποία θα εδράζεται στη συνεργασία ανάμεσα σε καλλιεργητές αλλά και στην διαρκή συνεργασία με την ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, αναδείχτηκε, εκτός των άλλων, μέσα από την ημερίδα με θέμα: “Ευκαιρίες για νέες καινοτόμες καλλιέργειες στην περιοχή Θεσπρωτικού”.  Η εν λόγω   εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με ξεχωριστή επιτυχία την Τρίτη 3 Μαΐου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου – Λυκείου Θεσπρωτικού, με πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού – Πολιτιστικού Συλλόγου π. Δήμου Θεσπρωτικού και τη συνεργασία του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ζηρού, της Π.Ε. Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου.
Ο δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής, κατά τον χαιρετισμό του, επισήμανε την ανάγκη κατάθεσης συγκεκριμένων προτάσεων που θα στοχεύουν στην ενθάρρυνση και στήριξη κυρίως των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και ομάδων καλλιεργητών, κάτι που θα δημιουργήσει προϋποθέσεις  και προοπτικές ανάπτυξης.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού – Πολιτιστικού Συλλόγου π. Δήμου Θεσπρωτικού κ. Νικολάου Νικόλαος, ενώ τοποθέτηση επί των θεμάτων της ημερίδας έκανε ο Γεωπόνος κ. Γιώργος Παπαγιάνης, τέως προϊστάμενος του Υπουργείου Γεωργίας.  


Για τις δυνατότητες φυτικής παραγωγής στο Νομό Πρέβεζας και την περιοχή Θεσπρωτικού, μίλησαν οι καθηγητές ΤΕΙ Άρτας κ. Δημήτρης Ξυλογιάννης (καλλιεργητής ακτινιδίου) και δρ. Γιώργος Μάνος.
Για την αμπελοκαλλιέργεια στο νομό Πρέβεζας και την περιοχή Θεσπρωτικού, μίλησε η κα Σπυριδούλα Κονταξή, Γεωπόνος ∆/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πρέβεζας.
Στην Βιοδυναμική γεωργία (συμβουλές λίπανσης, εμπειρίες) αναφέρθηκε ο κ. Χρήστος Λάκης MSc εδαφολόγος, από το Εδαφολογικό εργαστήριο του Α.Π.Θ.
Στην καλλιέργεια οπωροφόρων δένδρων, στις νέες ποικιλίες και στα συστήματα φύτευσης αναφέρθηκε ο γεωπόνος κ. Μελιτζανάς.
Η ∆ρ. Κατερίνα Γρηγοριάδη γεωπόνος, πρόεδρος της Ένωσης Φαρμακευτικών & Αρωματικών Φυτών Ελλάδος αναφέρθηκε στην καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Ελλάδα, ενώ ομάδα παραγωγών από την Ιπποφαές Ελλάς Α.Ε. παρουσίασε τις εμπειρίες της από την καλλιέργεια και διαχείριση ρωσικών ποικιλιών ιπποφαούς.
Τέλος τις εμπειρίες του από την καλλιέργεια λεβάντας στην περιοχή της Λαμίας, κατέθεσε ο πρώην καθηγητής ΤΕΙ Άρτας κ. Καραβίδας, ο οποίος κατάγεται από τον Δήμο μας (Πολυστάφυλο).
Εκτός του Δημάρχου Ζηρού, την εκδήλωση παρακολούθησαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χασίδης Χρήστος, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γιάννος Γεώργιος, πρόεδροι και εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και φορέων καθώς και δεκάδες κάτοικοι της περιοχής. Τον συντονισμό της ημερίδας είχε ο   κ. Κώστας Αρβανίτης (συντονιστής ΟΥΔ ΕΣΠΑ της ΜΟΔ αε).