Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ 
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                                                 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   08η

Π    Ρ    Ο    Σ    Κ    Λ    Η    Σ    Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Γιολδάση  Δημήτριο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  Τοπικών  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού
5.  Εκπρόσωπο  Τοπικής  Κοινότητας  Τσαγκαροπούλου
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Παρασκευή  26  Απριλίου  2013  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.      Αποδοχή  ποσού  33.400,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  την  κάλυψη  δράσεων  Πυροπροστασίας,  τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  και  του  Τεχνικού  Προγράμματος  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2013 – έγκριση  ενεργειών  που  θα  πραγματοποιηθούν  και  καθορισμός  τρόπου  πραγματοποίησής  τους
2.      Αποδοχή  ποσού  4.320,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  στη  Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  λόγω  εκτέλεσης  του  προγράμματος  Σχολικού  Τροχονόμου
3.      Αποδοχή  ποσού  35.458,93 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών,  έναντι  του  συνολικού  ποσού  της  Ε΄ δόσης  έτους  2013  για  την  εξόφληση των πάσης φύσεως  οφειλών  του  Ελληνικού  Δημοσίου  προς  τους  Ο.Τ.Α.
4.      Έγκριση  δαπανών  ( προμήθειες – υπηρεσίες – εργασίες ) 
5.      Ανάθεση  δαπανών  ( προμήθειες – υπηρεσίες – εργασίες ) 
6.      Ενίσχυση  κωδικών  αριθμών  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου,  οικονομικού  έτους  2013 
7.      Έγκριση  παραχώρησης  χώρου  για  τη  στέγαση  του  παραρτήματος  Ι.Κ.Α.  Φιλιππιάδας  και  ανάληψη  από  το  Δήμο  Ζηρού  των  λειτουργικών  του  εξόδων
8.      Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος,  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού
9.      Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                            « Αγροτική  οδοποιία  ( κατασκευή  σωληνωτών )  Δήμου  Ζηρού »
10.  Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Τσιμεντοστρώσεις  στην  Τοπική  Κοινότητα  Ρωμιάς » 
                                                                                             Ο  Πρόεδρος
                                                 
                                                                                  Νίκος  Μάστορας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου