Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013 το Δημοτικό συμβούλιο


                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ 
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                    
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   05η

Π    Ρ    Ο    Σ    Κ    Λ    Η    Σ    Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Γιολδάση  Δημήτριο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  Τοπικών  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού
5.  Εκπρόσωπο  Τοπικής  Κοινότητας  Τσαγκαροπούλου
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Τετάρτη  27  Φεβρουαρίου  2013  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.      Αποδοχή  ποσού  35.458,93 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  ( 20.210,67 €  για  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  και  15.248,26 €  για  επενδύσεις – έργα ),  ποσό  που  αποτελεί  το  1/12  του  συνολικού  ποσού  της  Ε΄ δόσης  έτους  2013  για  την  εξόφληση  των  πάσης  φύσεως  οφειλών  του  Ελληνικού  Δημοσίου  προς  τους  Ο.Τ.Α.
2.      Αποδοχή  ποσού  35.448,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  στις  σχολικές  επιτροπές  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  έτους  2013  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης 
3.      Αποδοχή  ποσού  12.920,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  επισκευή  και  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  επισκευή  και  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων   ( ΣΑΤΑ  2012 ) 
4.      Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  710.069,46 €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα                                  « Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδας – Ηπείρου  2007 – 2013 »  για  πληρωμή  λογαριασμών  του  έργου : « Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  εξωτερικού  και εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Πέτα »  και  ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή
5.      Έγκριση  της  αριθ.  09/2013  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  που  αφορά  την  έγκριση  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2013
6.      Έγκριση  δαπάνης  ηχητικής  κάλυψης  επετειακών  εκδηλώσεων  έτους  2013
7.      Έγκριση  δαπανών  ( προμήθειες – εργασίες )
8.      Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων
9.      Έγκριση  ενεργειών  για  την  επιχειρησιακή  ετοιμότητα  εκτάκτων  αναγκών  του  Δήμου  Ζηρού  ( Σεισμοί )
10. Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  του  κτιρίου  του  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου  Πολυστάφυλλου  στον  Εκπολιτιστικό  Μορφωτικό  Σύλλογο  για  την  ίδρυση  Λαογραφικού  Μουσείου
11. Αποδοχή  έργων  και  εργασιών  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  Δασικών  έργων και  εργασιών  έτους  2013  της  Διεύθυνσης  Δασών  Πρέβεζας  που  αφορούν  το  Δήμο  Ζηρού
12. Έγκριση  μελέτης  με  τίτλο :  « Ανάδειξη  του  δάσους  και  του  φυσικού  περιβάλλοντος  στη  λίμνη  Ζηρού »
13. Έγκριση  εκπόνησης  οριστικών  μελετών  για  την  εκτέλεση  του  έργου :                            « Πρότυπο  επιδεικτικό  έργο  εφαρμογών  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  και  εξοικονόμηση  ενέργειας  στο  1ο  και  2ο  Γυμνάσιο  Φιλιππιάδας »     
14. Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Ασφαλτόστρωση  οδών  στην  Τ. Κ.  Ριζοβουνίου »
15. Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Ασφαλτόστρωση  οδών  και  κατασκευή  τοιχίου  αντιστήριξης  στην  Τ. Κ.  Γοργομύλου »
16. Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος,  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού
17. Καθορισμός  εργασιών  για  την  εκτέλεση  του  έργου :  « Σύνδεση  πηγών  Γαλήνης  Παπαδατών  με  το  υπάρχον  δίκτυο  ύδρευσης »
18. Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  του  έργου : « Ανάπλαση  Βόρειας  εισόδου  Θεσπρωτικού »  
19.    Χορήγηση  οικονομικής  ενίσχυσης  σε  Πολιτιστικούς  Συλλόγους 
    
                                                                                 Ο  Πρόεδρος
                                                 
                                                                                  Νίκος  Μάστορας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου