Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Συνεδριάζει την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 18 : 00΄ το δημοτικό συμβούλιο

ΔΗΜΟΣ   Ζ Η Ρ Ο Υ                                                                             
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                             ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   03η - 04η 
Π    Ρ    Ο    Σ    Κ    Λ    Η    Σ    Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Γιολδάση  Δημήτριο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  Τοπικών  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού
5.  Εκπρόσωπο  Τοπικής  Κοινότητας  Τσαγκαροπούλου
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Παρασκευή  25  Ιανουαρίου  2013  και  ώρα  18 : 00΄  σε  ειδική  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στο  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.    Έγκριση  του  προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων  οικονομικού  έτους  2013  και  του  Ετήσιου  Προγράμματος  Δράσης  του  Δήμου  Ζηρού.

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Παρασκευή  25  Ιανουαρίου  2013  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.      Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Περιβάλλον – Αειφόρος  Ανάπτυξη »  της  πράξης  με  τίτλο : « Πρότυπα  επιδεικτικά  έργα  αξιοποίησης  ΑΠΕ  και  δράσεις  ΕΞΕ  σε  υφιστάμενα  δημόσια  σχολικά  κτήρια  του  1ου  και  2ου  Γυμνασίου  Φιλιππιάδας  του  Δήμου  Ζηρού »,  αποδοχή  των  όρων  της  απόφασης  ένταξης  της  πράξης   και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσής  της   
2.      Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  1ου – 2ου  και  3ου  τριμήνου  έτους  2012  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού οικονομικού  έτους  2012 
3.      Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  Δημοτικών  Εκτάσεων
4.      Παραχώρηση  Δημοτικής  Έκτασης  τριάντα  πέντε  στρεμμάτων  στην  ΔΗ. ΖΗ.  Α.Ε.  Ο.Τ.Α.
5.      Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  Ε. Σ. Π. Α. 2007 – 2013  για  ένταξη  της  πράξης  με              τίτλο : « Προμήθεια  μεταφορικών  μέσων  και  λοιπού  εξοπλισμού  για  τις  ανάγκες  της  υπηρεσίας  καθαριότητας  του  Δήμου  Ζηρού »
6.      Έγκριση  κατασκευής  δύο  μεταλλικών  προστατευτικών  από  την  Εμπορική  Τράπεζα  για  την  προστασία  των  μηχανημάτων   συναλλαγών  του  κοινού  ( ΑΤΜ )  στις  δύο  εισόδους  της  ( Πλατεία  Ηρώων  Πολυτεχνείου  και  οδός  Ζωσιμαδών )    
7.      Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου : « Βελτίωση  οδικού  δικτύου  στο  Δ. Δ.  Τσαγκαροπούλου »
8.      Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου : « Οδοποιία  στον  οικισμό  Ξηρόκαμπος »
9.      Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου : « Διαπλατύνσεις  και  τσιμεντοστρώσεις  δρόμων  στο  Δ. Δ.  Παπαδατών – Τοιχεία »
10. Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                        « Βελτίωση  οδικού  δικτύου  στην  Τ. Κ.  Μελιανών »
                                                                                Ο  Πρόεδρος
                                             
                                                                                  Νίκος  Μάστορας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου