Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Ο Χαιρετισμός του προέδρου του Συλλόγου κ. Νικολάου Νίκου

Ο Χαιρετισμός του προέδρου του Συλλόγου κ. Νικολάου Νίκου ήταν ο εξής:
Σεβασμιώτατε, σεβαστοί πατέρες της Εκκλησίας
Κύριοι αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι
Εκπρόσωποι Φορέων και Συλλόγων
Κυρίες και Κύριοι
Σας καλωσορίζομε στη σημερινή μας εκδήλωση.
Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τη Λακκιώτικη πνευματική δημιουρ­γία και ειδικότερα, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, να τιμήσουμε τους Λακκιώτες συγγραφείς και να παρουσιάσουμε τα βι­βλία τους.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Νικολάου Νίκος στο βήμα.
Στις θέσεις του προεδρείου: ο Γεώργιος Γιάννος στο μέσον συντονιστής, δεξιά του ο Λαοκράτης Βάσσης και αριστερά του ο Τάκης Παπαδημητρίου.
Προσπαθήσαμε να εντοπίσομε όσα βιβλία έχουν εκδοθεί από συγγρα­φείς με Λακκιώτικη καταγωγή.
Συγκεντρώσαμε ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων, που συνιστούν μια εξαι­ρετική συνεισφορά στην πνευματική δημιουργία του τόπου μας.
Μας λείπουν ακόμη πολλά. Ζητάμε την κατανόησή σας γι’ αυτό αλλά και τη βοήθειά σας για τη συμπλήρωση του καταλόγου.
Όλη αυτή η πνευματική δραστηριότητα παρατηρείται κυρίως τα τελευ­ταία 50 χρόνια.
Μέχρι τη δεκαετία του ’60, καθώς η περιοχή μας είναι απομονωμένη γεωγραφικά και συγκοινωνιακά, μακριά από τα αστικά κέντρα, και λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, πολύ λίγα παιδιά είχαν την οικονομική δυ­νατότητα να παρακολουθήσουν Γυμνάσιο, μακριά από το σπίτι τους, στην Πρέβεζα ή την Άρτα.
Η κατάσταση άλλαξε ριζικά μετά την απόφαση του αείμνηστου δη­μάρχου Καλδάνη να ιδρύσει το Γυμνάσιο Θεσπρωτικού, σαν παράρτημα αρχικά του Γυμνασίου Πρέβεζας, που λειτουργούσε με την οικονομική συνεισφορά των μαθητών.
Μετά την ίδρυση του Γυμνασίου σχεδόν όλα τα παιδιά, όσα τουλάχι­στον έπαιρναν τα γράμματα, όπως έλεγαν τότε, μετά από εισαγωγικές ε­ξετάσεις συνέχιζαν την εκπαίδευση στο Γυμνάσιο και στη συνέχεια σε κάποιο Πανεπιστήμιο.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακολούθησε μια εκπαιδευτική και μορ­φωτική άνθηση, με το ποσοστό των πτυχιούχων να ανεβαίνει συνεχώς και σε όλους τους τομείς της επιστήμης.
Οι εκπαιδευτικοί για παράδειγμα από την περιοχή μας, για τους οποί­ους έχομε μια εικόνα, είναι πολλές εκατοντάδες και στελέχωσαν και στε­λεχώνουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Έτσι ακολούθησε και μια έντονη συγγραφική δραστηριότητα με ποικί­λα θέματα. Ενδεικτικά τα Λακκιώτικου ενδιαφέροντος βιβλία ξεπερνούν τα 100.
Θεωρούμε χρέος μας, όλη αυτή την πνευματική δημιουργία που είναι διάσπαρτη και εν πολλοίς άγνωστη, να καταγραφεί, να προβληθεί, να γί­νει γνωστή και προσβάσιμη σε κάθε μελετητή ή απλό αναγνώστη.
Έχουμε συγκεντρώσει ήδη ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων. Συγκεντρώνο­με τα πάντα χωρίς να αξιολογούμε και να κρίνομε την ποιότητα κάθε βι­βλίου.
Σεβόμαστε τον κόπο, τον αγώνα και την αγωνία του κάθε συμπατριώ­τη μας που έχει το κουράγιο να καταθέσει σε κάποιο κείμενο τις σκέψεις, τα πορίσματα κάποιων ερευνών ή απλά τις ιδέες του.
Και βέβαια, πιστεύομε ότι το βιβλίο παρά τα υποκατάστατα που προ­σφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, τηλεόραση, internet κ.λπ. δεν πρόκειται να χάσει την αξία του σαν μέσο ενημέρωσης, μόρφωσης και διαπαιδαγώ­γησης.
Μπορείτε να δείτε και να ξεφυλλίσετε όσα βιβλία καταφέραμε να συ­γκεντρώσομε στο πίσω μέρος της αίθουσας.
Στη συνέχεια η έκθεση θα μεταφερθεί σε κεντρικό σημείο της αγοράς, στο χώρο που είχε την καλοσύνη να μας παραχωρήσει η Σοφία Τζιάκου, όπου θα μείνει ανοιχτή μέχρι τις 16 Αυγούστου.
Απώτερος στόχος μας είναι να προσπαθήσομε να δημιουργήσομε μια βιβλιοθήκη με ό,τι έχει εκδοθεί από συγγραφείς με Λακκιώτικη καταγω­γή και να την ενημερώνομε συνεχώς με κάθε νέα έκδοση.
Ξεκινήσαμε ένα έργο που μας φαινόταν απλό. Τελικά δεν ήταν καθό­λου εύκολο και θα χρειαστούμε κάποιο χρόνο ακόμα για να πούμε ότι το ολοκληρώσαμε.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν να πραγματο­ποιηθεί αυτή η εκδήλωση:
·        την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών και τον πρόεδρό της Λευτέρη Τζό­κα που υιοθέτησε αυτή την ιδέα και την υποστήριξαν σαν συνδιοργα­νωτές.
·        το Δήμο Ζηρού που είναι αγωγός σε όλες μας της εκδηλώσεις.
·        τους εκλεκτούς ομιλητές μας, το Λαοκράτη Βάσση και τον Τάκη Πα­παδημητρίου.
·        το δάσκαλο και μουσικό Βασίλη Πνευματικό που θα τον απολαύσου­με στα μουσικά διαλείμματα.
·        τους Διευθυντές Γυμνασίου και Λυκείου που μας παραχώρησαν αυτή τη φιλόξενη αίθουσα.
·    τη Σοφία Τζιάκου που αφιλοκερδώς παραχώρησε το χώρο για την έκ­θεση των βιβλίων.
·        τους συγγραφείς που μας παραχώρησαν τα βιβλία τους.
·        και βέβαια όλους εσάς που είστε σήμερα μαζί μας
Κλείνοντας θα ήθελε να πω ότι ο αριθμός των βιβλίων που συγκε­ντρώσαμε αναδεικνύει το μεγάλο πνευματικό έργο που έχει συντελεστεί στη μικρή μας Λάκκα.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που έχει να επιδείξει η Λάκκα.
Πάρα πολλοί συμπατριώτες μας διαπρέπουν σε διάφορους τομείς του πολιτισμού και της επιστήμης.
Αυτό το σπουδαίο πνευματικό και επιστημονικό δυναμικό θα έπρεπε ίσως να απασχολήσει τη δημοτική μας αρχή. Πιστεύομε ότι θα μπορούσε ο Δήμος να το καταγράψει, να το αναδείξει, να το τιμήσει, αλλά και να το αξιοποιήσει, γιατί όλοι προσφέρονται να βοηθήσουν την ιδιαίτερη πατρί­δα τους.

Ευχαριστώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου