Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ  Ζ Η Ρ Ο Υ   

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  14  Δεκεμβρίου  2015  και  ώρα  18 : 30΄  σε  ειδική  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στο  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης :
Έγκριση  του  προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων  του  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   18η
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  14  Δεκεμβρίου  2015  και  ώρα  19 : 30΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.           Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ) 
2.           Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2015
3.           Αποδοχή  ποσού  968,00 €  από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Ηπείρου – Δυτικής  Μακεδονίας  για  την  καταβολή  μέρους  της  εκλογικής  αποζημίωσης  στους  υπαλλήλους  που  εργάστηκαν  κατά  την προπαρασκευή  και  διενέργεια  των  Βουλευτικών  εκλογών  της  20ης  Σεπτεμβρίου  2015   
4.           Αποδοχή  ποσού  43.260,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  έτους  2015  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης
5.           Συγκρότηση  επιτροπής  εισήγησης  ονοματοδοσίας  οδών  του  Δήμου  Ζηρού
6.           Ορισμός  εκπροσώπου,  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  του  ως  Προέδρου  στο  Πρωτοβάθμιο  Συμβούλιο  Επιθεώρησης  Κινηματογράφων,  Θεάτρων  κλπ.  για  το  έτος  2016  καθώς  και  ορισμός  γραμματέα  με  τον  αναπληρωτή  του   
7.           Ορισμός  αρμόδιου  ελεγκτικού  οργάνου  για  τη  διενέργεια  ελέγχου  τήρησης  των  όρων  λειτουργίας  των  παιδότοπων  
8.           Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  έργων  αξίας  μέχρι  7.219,37 €  με  το  Φ.Π.Α.  
9.           Συγκρότηση  Επιτροπής  διεξαγωγής  δημοπρασιών  για  την  εκποίηση  ή  εκμίσθωση  πραγμάτων  του  Δήμου  Ζηρού
10.       Καθορισμός  του  τρόπου  καταβολής  των  δημοτικών  τελών  χρήσης  κοινόχρηστων  χώρων
11.       Έγκριση  λειτουργίας  « Διαδικτυακού  Κοινωνικού  Φροντιστηρίου  Δήμου  Ζηρού »  με  τη  δωρεά – χορηγία  της  εταιρείας  « ΑΡΝΟΣ  ΚΕΝΤΡΟ  ΜΕΛΕΤΩΝ  &  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΕΠΕ »  για  την  εκπαιδευτική  στήριξη  μαθητών  του  Δήμου,  έγκριση  των  όρων  του  Ιδιωτικού Συμφωνητικού  με  την  εν  λόγω  Εταιρεία  και  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  του  σχετικού  Ιδιωτικού  Συμφωνητικού
12.       Έγκριση  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  που  αφορά  την  2η  τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2015
13.       Έγκριση  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  που  αφορά  την  έγκριση  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2016
14.       Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση,  χωρίς  τίμημα,  της  Κεντρικής  Πλατείας  Φιλιππιάδας  στην  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  για  την  πραγματοποίηση  των  Χριστουγεννιάτικων  εκδηλώσεων 
15.       Έγκριση  της  αριθ. 31/2015  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  που  αφορά  την  ψήφιση  του  προϋπολογισμού  έτους  2016  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού
16.       Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού
17.       Καθορισμός  ανώτατου  αριθμού  αδειών  άσκησης  υπαίθριου  πλανόδιου,  στάσιμου  Εμπορίου  και  Καντινών
18.       Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων
19.       Έγκριση  κανονισμού  ύδρευσης  Δήμου  Ζηρού
20.       Αποδοχή  έργων  και  εργασιών  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  Δασικών  έργων  και  εργασιών  έτους  2016  της  Διεύθυνσης  Δασών  Πρέβεζας  που  αφορούν  το  Δήμο  Ζηρού 
21.       Αποδοχή  ποσού  8.000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου :                           « Αποκατάσταση  αντλιοστασίου  του  ΤΟΕΒ  Κερασώνα – Παναγιάς »  και  εγγραφή  του  παραπάνω  έργου  στο  Τεχνικό  Πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού
22.       Καθορισμός  εργασιών  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο : « Άμεση  αποκατάσταση  δημοτικής  οδού  παρόδου  της  8ης  επαρχιακής  οδού  ΠΕ  Πρέβεζας  στο  Πολυστάφυλο »,  προϋπολογισμού  20.000,00 €.
23.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου : « Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  ομβροδεξαμενών  του  Δήμου  Ζηρού » 
24.       Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του έργου : « Τσιμεντοστρώσεις  οδών  στην  Τοπική  Κοινότητα  Γυμνοτόπου »
25.       Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του έργου : « Ανάδειξη  πηγών  Σάμπαλης  Δ. Δ. Γοργομύλου  Δήμου  Ανωγείου »
26.       Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του έργου : « Δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  Δήμου  Ζηρού »
27.       Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Δήμου  Ζηρού  
     Ο  Πρόεδρος                                                                                                         Χρήστος  Χασίδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου