Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

ΝΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΛΗΨΙΜΟ!!!!!!!!Διαγραφή προστίμων και τελών της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.Β.Ε. κατ΄ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων ‘’

http://zirosgr.blogspot.gr/


Για όλα αυτά που συνέβησαν είμαστε περίεργοι αν θα φτάσει το θέμα στον  εισαγγελέα!
 Σήμερα οι οικονομικές εκκρεμότητες του Δήμου Ζηρού με την εν λόγω εταιρεία είναι οι εξής:
Η εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΕΒΕ  έως της 17/02/2015 οφείλει στον Δήμο  κατά ποσό κεφαλαίου 930.237,65  €. Από το ποσό αυτό αφαιρείτε  ποσόν 457.262,28 € που θα διαγραφεί βάσει  τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και αφορά δυο (2) πρόστιμα (234.104,04 € + 223.158,24 €) του πρώην Δήμου Θεσπρωτικού  προς την εταιρεία  στα οποία αυτή προσέφυγε δικαστικά και δικαιώθηκε με τις υπ’αριθμ.  803/2005 και 291/2011 αποφάσεις από το πρωτοδικείο Πρέβεζας  και από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων αντίστοιχα.
Μετά την αφαίρεση το ποσό του χρέους της εταιρείας προς τον Δήμο  διαμορφώνετε   στα  475.975,37 €. Στο  ποσό αυτό θα πρέπει  να προστεθεί ποσό προσαυξήσεων 166.383,30 € όπου το τελικά διαμορφωθέν  χρέος  της εταιρείας προς τον Δήμο ανέρχεται στο ύψος των 639.358,67 €. 

Μετά την αποκαλυπτική συζήτηση ενημέρωση του ΔΣ ζηρού  για τα ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΕΒΕ  θα σας παρουσιάσουμε τα αποσπάσματα από τα ΔΣ  του δήμου Ζηρού επί θητείας Γιολδάση για να καταλάβει ο κόσμος πως αντιλαμβανόταν τότε το πρόβλημα η πλειοψηφία και για να δούνε ορισμένοι που ρωτάνε που είναι το " ΕΠΙΛΗΨΙΜΟ".
Ανέβαλαν το θέμα για την διαγραφή χρεών με πρόσχημα να έρθει ο πρώην δήμαρχος Αθανασίου να δώσει εξηγήσεις μαζί με άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες κάτι που δεν έγινε φυσικά ποτέ!
 
               


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
       
Διαγραφή  προστίμων  και  τελών  της  εταιρείας  ΛΑΤΟΜΕΙΑ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ  Α.Ε.Β.Ε.  κατ΄ εφαρμογή  δικαστικών  αποφάσεων ‘’ 

Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α

Από  το  πρακτικό   12 / 2013   συνεδρίασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.
Στη  Φιλιππιάδα  σήμερα  στις  17  Ιουλίου  2013,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  19 : 00΄  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση,  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος,  ύστερα  από  την  αριθ.  πρωτ.  10996/12-07-2013  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Μάστορα  Νικολάου,  η  οποία  δημοσιεύθηκε  και  επιδόθηκε  νόμιμα  στους  Δημοτικούς  Συμβούλους  ( άρθρο  67  του  Νόμου  3852/2010 ) για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης.
Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  διαπίστωσε  ότι  σε  σύνολο  εικοσιεπτά  ( 27 )  Δημοτικών  Συμβούλων  ήταν :    
Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ
  1.
Μάστορας  Νικόλαος,  Πρόεδρος  Δημοτικού  Συμβουλίου
1.
Καραμπάς  Ζώης
2.
Αθανασόπουλος  Περικλής,
    Αντιδήμαρχος
2.
  Παπαδιώτης Κωνσταντίνος
3.
Μάρης  Κωνσταντίνος,

»»
3.
Πετσούκη – Ζυγούρη  Άννα
4.
Φίντζος  Ευάγγελος,

»»
4.
Σφρίντζερης  Ιωάννης
5.
Χασκής  Αριστείδης,

»»
5.
Βογιατζής  Κωνσταντίνος
6.
Ανυφαντής  Κωνσταντίνος,       Δημοτικός    Σύμβουλος 
6.
Ρέντζιος  Νικόλαος
7.
Αυγέρης  Σπυρίδων,
»»
»»
7.
Τσεκούρας  Πέτρος
8.
Βάσσης  Δημήτριος,
»»
»»


9.
Βέργος  Δημήτριος,
»»
»»


10.
Ιατρού – Παπαϊωάννου  Θεοδώρα,
»»
»»


11.
Κάκκος  Κωνσταντίνος,
»»
»»

( Δημοτικοί Σύμβουλοι  που δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν )
12.
Λάππα  Αικατερίνη,
»»
»»

13.
Ρεμπής  Ζήκος,
»»
»»

14.
Τσώλης  Μιλτιάδης,
»»
»»

15.
Ζυγούρης  Γεώργιος, 
»»
»»

16.
Γιάννος  Γεώργιος,
»»
»»

17.
Δήμος  Δημήτριος,
»»
»»

18.
Θεοχαροπούλου – Βέτσου  Ιωάννα,
»»
»»

19.
Παπατσίμπας  Μιχαήλ,
»»
»»

20.
Παπαφωτίου  Γεώργιος,             
»»
»»

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  ο  Γιολδάσης  Δημήτριος,  Δήμαρχος  Ζηρού  και  ο  Λάμπρος  Τσιώλης,  υπάλληλος  του  Δήμου  Ζηρού,  για  την  τήρηση  των  πρακτικών.
Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  απαρτίας  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  εισηγήθηκε  ως  παρακάτω  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης.

Θ έ μ α  :    09   ο

Αριθμός  Απόφασης  :   169   / 2013
Για  το  παραπάνω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  είπε  τα  εξής  :


Ο  Νομικός  Σύμβουλος  του  Δήμου  Ζηρού   με  το  αριθ.  10111/28-06-2013  έγγραφό  του  προς  τον  Δήμαρχο  αναφέρει  τα  εξής : 
Η  εταιρεία  με  την  επωνυμία  « ΛΑΤΟΜΕΙΑ  ΠΡΕΒΕΖΗΣ  ΑΕΒΕ »  υπέβαλε  στο  Δήμο  Ζηρού  την  αριθ. πρωτ.  7672/29-5-2013  αίτησή  της  με  την  οποία  ζητά  την  εκκαθάριση  της  καρτέλας  οφειλών  της  σύμφωνα  με  τις  δικαστικές  αποφάσεις  που  έχουν  εκδοθεί.
Επί  του  θέματος  σας  αναφέρω  τα  κάτωθι :
Ο  Δήμος  Ζηρού  είναι  κύριος  και  νομέας  μίας  λατομικής  έκτασης  τετρακοσίων  τριάντα  τριών  χιλιάδων  πεντακοσίων  είκοσι  έξι  ( 433.526 )  τετραγωνικών  μέτρων  ευρισκομένης  στην  θέση  " Μπούφος "  της  κτηματικής  περιφέρειας  της  Τοπικής  Κοινότητας  Θεσπρωτικού,  η  οποία  συνορεύει  γύρωθεν  και  εν  όλω  Βορείως  με  δημοτική  έκταση,  Νοτίως  με  δημοτική  έκταση,  Ανατολικώς  με  δημοτική  έκταση,  Δυτικώς  με  δημοτική  έκταση.
Η  ανωτέρω  έκταση,  δυνάμει  του  υπ’ αριθμό  4575/26-04-1995  μισθωτηρίου  συμβολαίου  της  συμβολαιογράφου  Θεσπρωτικού  Αφροδίτης  Τσάιμου,  μισθώθηκε  κατόπιν  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  στον  Γεώργιο  Τρυφωνίδη  ο  οποίος  με  την  υπ’ αριθμό  42.661/23-05-1996  μεταβίβασε  τα  μισθωτικά  του  δικαιώματα  στην  ανώνυμη  εταιρεία  με  την  επωνυμία                              « ΛΑΤΟΜΕΙΑ  ΠΡΕΒΕΖΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ »  και  διακριτικό  τίτλο  « ΛΑΤΟΜΕΙΑ  ΠΡΕΒΕΖΗΣ  Α.Ε.Β.Ε. »  η  οποία  εδρεύει  στην  Πρέβεζα.
Έκτοτε  η  ανωτέρω  εταιρεία  χρησιμοποιεί  το  μίσθιο  για  τις  ανάγκες  της  εμπορίας  της,  ήτοι  για  την  εξόρυξη  και  εμπορία  αδρανών  υλικών.
Σύμφωνα  με  την  από  01-07-2013  καρτέλα  χρεώσεων  της  οικονομικής  υπηρεσίας  του  Δήμου  Ζηρού  οι  οφειλές  της  ανωτέρω  εταιρείας  στις  10-06-2013  διαμορφώνονται  ως  εξής :
Α/Α   ΑΡ.   ΗΜ. ΒΕΒ.              ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ              ΧΡΕΩΣΗ               ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΗΜ. ΛΗΞΗΣ    ΠΡΟΣ.
        ΒΕΒ.
3253 9999                Εξόφλ. ΒΕΒ:ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ            43.631,61                43.631,61                      0,00
                             ΤΕΛΟΣ Γ. ΤΡΙΜ. 2009 ΑΠΌ
                             ΛΑΤΟΜΕΙΑ / ΑΝ. ΑΝ. ΤΕΛ.
3247 9999   8/4/2003  A/A Λογαρ. ΠΡ 8/4/2003*58737    234.104,0               234.104,04      8/6/2003  234.104,04
                             ΠΡΟΣΤΙΜΟ                                      4                                                                        
3249 9999  18/6/2003  ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΟΓ.ΤΕΛΟΥΣ      223.158,2               223.158,24    18/8/2003  223.158,24
                             ΕΤΩΝ 1998-1999-2000-2001,                 4                                                                        
                               18/6/03 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝ.ΤΕΛΟ
3244 9999   1/3/2004  ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ         35.160,00                35.160,00      1/5/2004    35.160,00
                             ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΕΒΕ  ΓΙΑ  ΕΤΗ                                                                                            
                             1996-97-9 /  / ΠΡ
                             1/3/2004*17125
3245 9999   1/3/2010  ΒΕΒ:ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ Δ.        60.311,88                60.311,88      1/5/2010    23.521,63
                             ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009 / ΑΝ ΤΕΛ /                                                                                            
                             ΑΝ.ΤΕΛΟΣ  ΑΝ ΤΕΛ
3248 9999  11/5/2010  ΒΕΒ:ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ           26.002,83                26.002,83    11/7/2010     9.621,05
                             ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Α. ΤΡΙΜΗΝΟΥ
                             2010 /  / ΑΝ.ΤΕΛΟΣ 
3246 9999   5/8/2010  ΒΕΒ:ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ           31.805,45                31.805,45    5/10/2010    10.813,85
                             ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Β. ΤΡΙΜΗΝΟΥ                                                                                             
                             2010 / ΑΝ. ΤΕΛ. / ΑΝ.ΤΕΛΟΣ 
                             ΑΝ. ΤΕΛ.
3250 9999  9/11/2010  ΒΕΒ:ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ Γ.        31.413,41                31.413,41      9/1/2011     9.738,16
                             ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 /  /
                             ΑΝ.ΤΕΛΟΣ 
3493  553   9/11/2011  ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ Δ.             32.786,24                32.786,24   31/12/2011     6.229,39
                             ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010
3493  553   9/11/2011  ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ Α.             14.065,32                14.065,32   31/12/2011     2.672,41
                             ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011
3493  553   9/11/2011  ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ  Β.             25.479,31                25.479,31   31/12/2011     4.841,07
                             ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011
3553  498   4/10/2012  ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ                 18.942,57                18.942,57   30/11/2012     1.515,41
                             ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ
                             2011

3553  498   4/10/2012  ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ                 14.128,78                14.128,78   30/11/2012     1.130,30
                             ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

3584  176   23/4/2013  Τέλος εκμίσθωσης λατομικής       17.608,22                17.608,22    31/5/2013        352,16
                             έκτασης στη θέση Μπούφος
                             Θεσπρωτικού για το διάστημα
                             από 26/4/2012 μέχρι
3584  176   23/4/2013  Τέλος εκμίσθωσης λατομικής         5.000,00                  5.000,00    31/5/2013        100,00
                             έκτασης 75.000 τ.μ. στη θέση
                             Μπούφος Θεσπρωτικού για το
                             διάστημα από 17/07/2012 μέχρι
                              16/10/2013
3586  206    8/5/2013  Αναλογικό τέλος τετάρτου           18.782,37                18.782,37    30/6/2013        187,82
                             τριμήνου 2012 στη θέση
                             Μπούφος Θεσπρωτικού
3586  206    8/5/2013  Αναλογικό τέλος δευτέρου           1.070,05                  1.070,05    30/6/2013         10,70
                             τριμήνου 2012 στη θέση
                             Μπούφος Θεσπρωτικού
3586  206    8/5/2013  Αναλογικό τέλος τρίτου              11.200,22                11.200,22    30/6/2013        112,00
                             τριμήνου 2012 στη θέση
                             Μπούφος Θεσπρωτικού
                                       ΣΥΝΟΛA ΟΦΕΙΛΕΤΗ:    844.650,54                844.650,54             563.268,23
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ:                                                              1.407.918,77
Αναφορικά  με  τα  ανωτέρω  ποσά  που  αναφέρονται  στην  καρτέλα  οφειλέτη  και  προς  εκκαθάριση  της  καρτέλας  αυτής  θα  πρέπει  να  αναφερθούν  τα  κάτωθι :
1.       Ως  προς  το  ποσό  των  234.104,04 € :  Δυνάμει  της  υπ’ αριθμ. 1112/08-04-2003  πράξης  του  προϊσταμένου  της  Ειδικής  Ταμειακής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Θεσπρωτικού  ( για  την  οποία  εξεδόθη  η  υπ’  αριθμ.  271/09-04-2003  ατομική  ειδοποίηση )  βεβαιώθηκε  στην  ανώνυμη  εταιρεία  με  την  επωνυμία  « ΛΑΤΟΜΕΙΑ  ΠΡΕΒΕΖΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ »  και  διακριτικό  τίτλο  « ΛΑΤΟΜΕΙΑ  ΠΡΕΒΕΖΗΣ  Α.Ε.Β.Ε. »  η  οποία  εδρεύει  στην  Πρέβεζα  ποσό  ύψους  234.104,04 €  από  τέλη  και  πρόστιμα  αυθαίρετης  χρήσης  κοινοχρήστων  χώρων.  Η  ανωτέρω  εταιρεία  άσκησε  προσφυγή  στα  Διοικητικά  Δικαστήρια  και  εξεδόθησαν  οι  υπ’ αριθμ.  55/2008  και  υπ’ αριθμ.  291/2011  αποφάσεις  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων  με  τις  οποίες  ακυρώθηκε  η  υπ’ αριθμ.  112/08-04-2003  πράξη  ταμειακής   βεβαίωσης  του  Δήμου  Θεσπρωτικού  που  γνωστοποιήθηκε  με  την  υπ’ αριθμ.                       271/09-04-2003  ατομική  ειδοποίηση  και  η  απόφαση  αυτή  έχει  καταστεί  τελεσίδικη.               Ως  εκ  τούτου  θα  πρέπει  το  ποσό  των  234.104,04  €  μετά  των  νομίμων  προσαυξήσεων  όπως  αυτό  εμφαίνεται  σήμερα  στην  καρτέλα  οφειλέτη  της  εν  λόγω  εταιρείας,  να  διαγραφεί  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.
2.       Ως  προς  το  ποσό  των  223.158,24 € :  Δυνάμει  της  υπ’ αριθμό  205/18-06-2003  πράξης  του  προϊσταμένου  της  ειδικής  ταμειακής  υπηρεσίας  του  Δήμου  Θεσπρωτικού  βεβαιώθηκε  ταμειακώς  σε  βάρος  της  εταιρείας  ποσό  ύψους  223.158,24 €  ως  διαφορά  αναλογικού  τέλους  ετών  1998  έως  2001.  Απεστάλη  δε  προς  την  εταιρεία  η  με  αριθμό  282/02-12-2003  ατομική  ειδοποίηση.  Η  ανωτέρω  εταιρεία  άσκησε  προσφυγή  στα  αρμόδια  δικαστήρια  και  εξεδόθη  η  υπ’ αριθμό  803/2005  απόφαση  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Πρέβεζας  με  την  οποία  ακυρώθηκε  η  με  αριθμό  282/02-12-2003  ατομική  ειδοποίηση  και  η  με  αριθμό 205/18-06-2003  πράξη  της  ταμειακής  υπηρεσίας  του  Δήμου  Θεσπρωτικού,  η  οποία  έχει  καταστεί  τελεσίδικη.  Ως  εκ  τούτου  θα  πρέπει  το  ποσό  των  223.158,24 €  μετά  των  νομίμων  προσαυξήσεων  όπως  αυτό  εμφαίνεται  σήμερα  στην  καρτέλα  οφειλέτη  της  εν  λόγω  εταιρείας  να  διαγραφεί  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.
3.       Ως  προς  το  ποσό  των  35.160,00 € :  Δυνάμει  της  υπ’  αριθμ.  30/01-03-2004  πράξης  του  προϊσταμένου  της  εδικής  ταμειακής  υπηρεσίας  του  Δήμου  Θεσπρωτικού  βεβαιώθηκε  σε  βάρος  της  ανωτέρω  εταιρείας  ποσό  35.160,00 €  ως  πρόστιμο  για  την  μη  τήρηση  του  συμφωνητικού  για  την  προσφορά  στον  Δήμο  Θεσπρωτικού  αδρανών  υλικών  για  τα  έτη  1996  έως  2003.  Απεστάλη  δε  προς  την  εταιρεία  η  με  αριθμό  416/10-03-2004  ατομική  ειδοποίηση.  Το  ποσό  αυτό  θα  πρέπει  να  διαγραφεί  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  κατ’  εφαρμογή  του  άρθρου  174  του  Νόμου  3463/2006  για  τον  λόγο  ότι  η  εγγραφή  αυτή  είναι  προφανώς  εσφαλμένη  αφού  για  τα  έτη  1996 – 2003  έχει  γίνει  συμψηφισμός  του  ποσού  αυτού  με  οφειλές  του  πρώην  Δήμου  Θεσπρωτικού.


Στη  συνέχεια  έγινε  διαλογική  συζήτηση  και  παίρνοντας  το  λόγο  αρκετοί  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  ανέφεραν  ότι  για  ένα  τόσο  σοβαρό  ζήτημα  για  διαγραφή  πεντακοσίων  χιλιάδων  ευρώ  χωρίς  τις  προσαυξήσεις  θα  ήθελαν  περισσότερη  ενημέρωση  και  θα  έπρεπε  να  παρευρίσκονται  στη  συζήτηση  αρμόδιοι  υπάλληλοι  από  τον  πρώην  Δήμο  Θεσπρωτικού  καθώς  και  ο  πρώην  Δήμαρχος  για  να  ενημερώσουν  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  αφού  η  υπόθεση  είναι  παλιά  και  δεν  έχουν  την  κατάλληλη  ενημέρωση. 
Παίρνοντας  το  λόγο  ο  κ.  Δήμαρχος  πρότεινε  αναβολή  του  θέματος  για  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο. 
Τέλος  παίρνοντας  το  λόγο  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ανέφερε  ότι  πρόταση  του  Δημάρχου  είναι  η  αναβολή  συζήτησης  του  θέματος  και  ζήτησε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  αποφασίσει  σχετικά.

Το   Δημοτικό   Συμβούλιο   Αποφασίζει

Ο  μ  ό  φ  ω  ν  α  :
Αναβάλει  τη  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  το  θέμα : « Διαγραφή  προστίμων  και  τελών  της  εταιρείας  ΛΑΤΟΜΕΙΑ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ  Α.Ε.Β.Ε.  κατ΄ εφαρμογή  δικαστικών  αποφάσεων »  για  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ώστε  να  καλεστούν  σε  αυτό  αρμόδιοι  υπάλληλοι  από  τον  πρώην  Δήμο  Θεσπρωτικού  καθώς  και  ο  πρώην  Δήμαρχος  για  να  ενημερώσουν  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αναλυτικά.
Μετά  από  αυτά  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αναθέτει  στον κ. Δήμαρχο την  ενέργεια  των  περαιτέρω.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώστηκε  τα  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως  παρακάτω :

O  Πρόεδρος
Τ α     Μ έ λ η
Μάστορας  Νικόλαος

Αθανασόπουλος  Περικλής,  Βάσσης  Δημήτριος, Ανυφαντής  Κωνσταντίνος,  Ιατρού – Παπαϊωάννου  Θεοδώρα,  Ρεμπής  Ζήκος,  Λάππα  Αικατερίνη,  Μάρης  Κωνσταντίνος,  Αυγέρης  Σπυρίδων,  Χασκής  Αριστείδης,  Κάκκος  Κωνσταντίνος,  Φίντζος  Ευάγγελος,  Βέργος  Δημήτριος,  Τσώλης  Μιλτιάδης,  Ζυγούρης  Γεώργιος,  Παπατσίμπας  Μιχαήλ,  Δήμος  Δημήτριος,  Θεοχαροπούλου – Βέτσου  Ιωάννα,  Γιάννος  Γεώργιος,  Παπαφωτίου  Γεώργιος.  

Ακριβές  Απόσπασμα
Φιλιππιάδα  18  Ιουλίου  2013
O  Πρόεδρος  Δημοτικού  Συμβουλίου

Μάστορας  Νίκος

ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 


                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
    ‘’
Συζήτηση  και  ενημέρωση  σχετικά  με  τη  λειτουργία  των  Λατομείων  του  Δήμου  Ζηρού ‘’ 

Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α

Από  το  πρακτικό   11 / 2013   συνεδρίασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.
Στη  Φιλιππιάδα  σήμερα  στις  17  Ιουνίου  2013,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  19 : 00΄  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση,  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος,  ύστερα  από  την  αριθ.  πρωτ.  8873/13-06-2013  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Μάστορα  Νικολάου,  η  οποία  δημοσιεύθηκε  και  επιδόθηκε  νόμιμα  στους  Δημοτικούς  Συμβούλους  ( άρθρο  67  του  Νόμου  3852/2010 ) για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης.
Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  διαπίστωσε  ότι  σε  σύνολο  εικοσιεπτά  ( 27 )  Δημοτικών  Συμβούλων  ήταν :    
Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ
  1.
Μάστορας  Νικόλαος,  Πρόεδρος  Δημοτικού  Συμβουλίου
1.
Ανυφαντής  Κωνσταντίνος
2.
Αθανασόπουλος  Περικλής,
    Αντιδήμαρχος
2.
  Αυγέρης  Σπυρίδων
3.
Κάκκος  Κωνσταντίνος,

»»
3.
Βέργος  Δημήτριος
4.
Λάππα  Αικατερίνη,

»»
4.
Καραμπάς  Ζώης
5.
Βάσσης  Δημήτριος,                     Δημοτικός    Σύμβουλος 
5.
Τσώλης  Μιλτιάδης
6.
Ιατρού – Παπαϊωάννου  Θεοδώρα,
»»
»»
6.
Σφρίντζερης  Ιωάννης
7.
Μάρης  Κωνσταντίνος,
»»
»»
7.
Ρέντζιος  Νικόλαος
8.
Παπαδιώτης Κωνσταντίνος,
»»
»»
8.
Βογιατζής  Κωνσταντίνος
9.
Ρεμπής  Ζήκος,
»»
»»


10.
Φίντζος  Ευάγγελος,
»»
»»

( Δημοτικοί Σύμβουλοι  που δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν )
11.
Χασκής  Αριστείδης, 
»»
»»

12.
Ζυγούρης  Γεώργιος, 
»»
»»

13.
Γιάννος  Γεώργιος,
»»
»»

14.
Δήμος  Δημήτριος,
»»
»»

15.
Θεοχαροπούλου – Βέτσου  Ιωάννα,
»»
»»

16.
Παπατσίμπας  Μιχαήλ,
»»
»»

17.
Παπαφωτίου  Γεώργιος,             
»»
»»

18.
Πετσούκη – Ζυγούρη  Άννα,
»»
»»
  
19.
Τσεκούρας  Πέτρος,
»»
»»

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  ο  Γιολδάσης  Δημήτριος,  Δήμαρχος  Ζηρού  και  ο  Λάμπρος  Τσιώλης,  υπάλληλος  του  Δήμου  Ζηρού,  για  την  τήρηση  των  πρακτικών.
Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  απαρτίας  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  εισηγήθηκε  ως  παρακάτω  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης.

Θ έ μ α  :     28  ο

Αριθμός  Απόφασης  :   160   / 2013
Για  το  παραπάνω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  είπε  τα  εξής  :


Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι : 1 ) Ζυγούρης  Γεώργιος,  2 ) Πετσούκη – Ζυγούρη  Άννα, 3 ) Δήμος  Δημήτριος, 4 ) Παπατσίμπας  Μιχαήλ, 5 )  Θεοχαροπούλου – Βέτσου  Ιωάννα, 6 ) Γιάννος  Γεώργιος,  7 ) Παπαφωτίου  Γεώργιος  και  8 ) Σφρίντζερης  Ιωάννης  με  έγγραφό  τους  στις  08  Απριλίου  2013  μου  ζήτησαν  να  φέρω  προς  συζήτηση  θέμα  σχετικά  με  τη  λειτουργία  των  λατομείων  του  Δήμου  Ζηρού,  ζητώντας  ταυτόχρονα  πριν  τη  συζήτηση  του  θέματος  να  τους  δοθεί  φάκελος  που  να  περιέχει  όλα  τα  στοιχεία  που  αφορούν  τα  λατομεία.
Το  αίτημα  το  συνυπόγραψε  και  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  Τσεκούρας  Πέτρος.
Εγώ  έδωσα  άμεσα  το  έγγραφο  σε  όλες  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  Δήμου  ( Οικονομική  Υπηρεσία,  Ταμειακή  Υπηρεσία,  Νομικό  Σύμβουλο  του  Δήμου  κλπ. )
Αφού  συγκεντρώθηκαν  όλα  τα  απαραίτητα  στοιχεία  και  δόθηκαν  στους  αρχηγούς  των  παρατάξεων,  σήμερα  φέραμε  το  θέμα  και  για  συζήτηση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο. 
Στη  συνέχεια  έλαβε  το  λόγο  ο  Κωνσταντίνος  Τούσης,  Νομικός  Σύμβουλος  του  Δήμου  και  ενημέρωσε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  σχετικά  με  τα  λατομεία  ( Συμβάσεις,  συμβόλαια,  οφειλές,  δικαστικές  διενέξεις  κλπ. )
Έγινα  ερωτήσεις  από  Δημοτικούς  Συμβούλους,  δόθηκαν  απαντήσεις  και  στο  τέλος  έγιναν  τοποθετήσεις.
Μετά  την  ολοκλήρωση  των  τοποθετήσεων  των  Δημοτικών  Συμβούλων  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ενημέρωσε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ότι  δεν  υπάρχει  άλλο  θέμα  για  συζήτηση  και  έληξε  τη  συνεδρίαση.
Μετά  από  αυτά  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αναθέτει  στον κ. Δήμαρχο την  ενέργεια  των  περαιτέρω.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώστηκε  τα  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως  παρακάτω :

O  Πρόεδρος
Τ α     Μ έ λ η
Μάστορας  Νικόλαος

Αθανασόπουλος  Περικλής,  Βάσσης  Δημήτριος, Παπαδιώτης  Κωνσταντίνος,  Ιατρού – Παπαϊωάννου  Θεοδώρα,  Ρεμπής  Ζήκος,  Λάππα  Αικατερίνη,  Μάρης  Κωνσταντίνος,  Κάκκος  Κωνσταντίνος,   Φίντζος  Ευάγγελος,  Χασκής  Αριστείδης,  Ζυγούρης  Γεώργιος,  Πετσούκη – Ζυγούρη  Άννα,  Παπατσίμπας  Μιχαήλ,   Θεοχαροπούλου – Βέτσου  Ιωάννα,  Γιάννος  Γεώργιος,  Δήμος  Δημήτριος,  Παπαφωτίου  Γεώργιος,  Τσεκούρας  Πέτρος.

Ακριβές  Απόσπασμα
Φιλιππιάδα  18  Ιουνίου  2013
O  Πρόεδρος  Δημοτικού  Συμβουλίου

Μάστορας  Νίκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου