Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
 
   
   Ο Δήμος Ζηρού  έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα  για την Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Κοινωνία, ύστερα από σχετική πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Με την υπογραφή της παραπάνω Χάρτας, ο Δήμος Ζηρού αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που αναφέρονται σ’αυτή, σχετικά με την πολιτική ισότητας την οποία πρέπει να εφαρμόσει.
   Προηγούμενη δέσμευση του Δήμου Ζηρού προς το γυναικείο φύλο, σε συνεργασία με το Κ.Υ Φιλιππιάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε με  απόλυτη επιτυχία ήτανε η συμμετοχή όλων των γυναικών του Δήμου Ζηρού στην εξέταση ΤΕΣΤ ΠΑΠ (.Πρόγραμμα Υπουργείου Υγείας)
   Μια από τις δεσμεύσεις που υπάρχουν, είναι και η συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, με τις διαδικασίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 και στο άρθρο 10 του Ο.Ε.Υ ( Αρμοδιότητες Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων)του Δήμου  Ζηρού. 
  Στη  Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, έχουν δικαίωμα συμμετοχής  αιρετοί και αιρετές, υπηρεσιακά στελέχη της αρμόδιας για τις πολιτικές φύλου Διεύθυνσης του δήμου, εμπειρογνώμονες στα θέματα ένταξης της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές, εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων και γυναικείων οργανώσεων της περιοχής.
  Οι ενδιαφερόμενοι  φορείς  μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στο γραφείο του Δημάρχου Ζηρού(Υπεύθυνη υπάλληλος κ. Δράκου Γεωργία) τηλ. 2683360600-635, fax 2683024667 με καταλυτική ημερομηνία  την Παρασκευή 02 Αυγούστου 2013.
Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) Μεριμνά και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή πολιτική του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.
) Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για πρόληψη και καταπολέμηση βίας ,κοινωνικών στερεοτύπων κατά των γυναικών
(γ) Μεριμνά για την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες.
(δ)Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής
ε) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την ένταξη έργων που προωθούν τα ανωτέρω μέτρα και τις σχετικές δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών
  
   Μετά από την εκδήλωση ενδιαφέροντος, θα υπάρξει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Ζηρού για τη σύσταση της επιτροπής.

                                                                       Ο Δήμαρχος                                                                        Γιολδάσης  Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου