Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Συνεδριάζει την Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 το δημοτικό συμβούλιο

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  23  Μαΐου  2016  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.           Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ). 
2.           Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
3.           Έγκριση  δαπάνης  συμμετοχής  του  Δήμου  Ζηρού  στο « ΠΡΕΒΕΖΑ  JAZZ  FESTIVAL 2016 ».
4.           Αποδοχή  ποσού  43.260,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  έτους  2016  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  ( Β΄ κατανομή  έτους  2016 ). 
5.           Αποδοχή  ποσού  80.000,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  για  την  πρόληψη  και  αντιμετώπιση  ζημιών  και  καταστροφών  που  προκαλούνται  από  θεομηνίες.
6.           Αποδοχή  ποσού  33.400,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  για  την  κάλυψη  δράσεων  Πυροπροστασίας  και  καθορισμός  ενεργειών  που  θα  πραγματοποιηθούν.   
7.           Χορήγηση  οικονομικής  ενίσχυσης  σε  συλλόγους. 
8.           Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
9.           Έγκριση  της  αριθ.  01/2016  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ  ( θέμα  1ο )  που  αφορά  την  έγκριση  του  Απολογισμού – Ισολογισμού  έτους  2015.
10.       Έγκριση  της  αριθ.  01/2016  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ  ( θέμα  2ο )  που  αφορά  την  έγκριση  του  Προϋπολογισμού  έτους  2016.
11.       Έγκριση  παραχώρησης,  κατά  χρήση,  δημοτικού  ακινήτου  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Παναγιάς,  στον  Εκπολιτιστικό  Σύλλογο  Παναγιάς.  
12.       Έγκριση  εκμίσθωσης  ακινήτου  ( Δημοτικό  Καφενείο )  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Μελιανών  Δήμου  Ζηρού. 
13.       Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  Δημοτικών  Εκτάσεων. 
14.       Λύση  μισθωτικής  σύμβασης  με  την  εταιρεία  ΔΩΔΩΝΗ  Α. Ε.  για  το  ακίνητο  που  βρίσκεται  στη  θέση  « ΛΙΟΝΤΙΝΑ »  της  Τοπικής  Κοινότητας  Γοργομύλου  Δήμου  Ζηρού  και  επιστροφή  εγγυητικής  επιστολής.
15.       Λύση  σύμβασης  με  την  εταιρεία  ΔΩΔΩΝΗ  Α. Ε.  για  το  ακίνητο  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Κερασώνος  Δήμου  Ζηρού. 
16.       Έγκριση  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  που  αφορά  την  τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2016.
17.       Έγκριση  διενέργειας  τακτικού  διαχειριστικού  ελέγχου  οικονομικού  έτους  2015  στην  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  και  ορισμός  Ορκωτού  Λογιστή – Ελεγκτή  για  τη  διενέργεια  του  ελέγχου.   
18.       Έγκριση  εισηγητικής  έκθεσης  της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ                          ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  για  την  τεκμηρίωση  των  εσόδων – εξόδων  αυτής  και  έγκριση  έκτακτης  χρηματοδότησής  της  από  το  Δήμο  Ζηρού.
19.       Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη »  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Προμήθεια  Συστήματος  Βελτίωσης – Εκσυγχρονισμού  του  δικτύου  ύδρευσης  με  στόχο  την  ορθολογική  διαχείριση,  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  ύδατος  του  Δήμου  Ζηρού ».  
20.       Έγκριση  σύναψης  σύμβασης  διαβαθμιδικής  συνεργασίας  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  διάθεση  προσωπικού  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  ( δασολόγου )  για  την  Τεχνική  επίβλεψη  των  μελετών  με  τίτλο : α ) « Σύνταξη  μελέτης  ανάδειξης  και  αναψυχής  δημοτικού  και  δημοσίου  δάσους  Φιλιππιάδας »  και  β ) « Σύνταξη  μελέτης  αντιπυρικής  προστασίας,  διάνοιξης  και  βελτίωσης  βατότητας  βασικού  οδικού  δικτύου  στο  δημόσιο  και  δημοτικό  δάσος  Φιλιππιάδας ».
21.       Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος.
22.       Εξέταση  ένστασης  της  αναδόχου  Κοινοπραξίας  του  έργου  με  τίτλο : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».
23.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Επέκταση  δικτύου  αποχέτευσης  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».  
24.       Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Δημιουργία  χώρου  δασικής  αναψυχής  στη  θέση  ‘’ Αγνάντιο ‘’  της  Τοπικής  Κοινότητας  Κρανέας  Δήμου              Ζηρού ».
25.       Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου : « Κατασκευή  συνδέσεων  παροχών  αποχέτευσης  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού ».
26.       Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου : « Δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  Δήμου  Ζηρού ».
27.       Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :                           « Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  εξωτερικού  και εσωτερικού δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Πέτα ».
28.       Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Δήμου  Ζηρού.                                           Ο  Πρόεδρος                                                                                            

   Χρήστος  Χασίδης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου