Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Συνεδριάζει την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 20 : 00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο

                                

ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                                                                             
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   02η
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 20: 00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.              Έγκριση διενέργειας δαπανών (προμηθειών – υπηρεσιών)
2.              Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε συλλόγους
3.              Αντικατάσταση μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών
4.              Διαγραφή – διόρθωση οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Ζηρού
5.              Έγκριση της αριθ. 07/2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ» που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσία, των οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2015
6.              Αποδοχή ενός (01) σπουδαστή του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης στο Δήμο Ζηρού
7.              Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου:» Ανάπλαση κεντρικών οδών στην πόλη της Φιλιππιάδας»
8.              Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» της πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση τμήματος χαλύβδινου αγωγού στο δίκτυο άρδευσης αντλιοστασίου Α 4 – Πριάλας εγγειοβελτιωτικού έργου Μπόϊδα – Μαυρής», προϋπολογισμού 615.000,00 €, αποδοχή των ειδικών όρων αυτής, εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των όρων ένταξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της
9.              Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων οικισμών Πέτα και Αγίου Δημητρίου»

10.          Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου από Σούπερ Μάρκετ έως Γυμνάσιο της Τοπικής Κοινότητας Θεσπρωτικού»
                                                                  

Ο  Πρόεδρος                                                                                      

Χρήστος  Χασίδης  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου