Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 το Δημοτικό Συμβούλιο


ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ 
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                           
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                     
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   17η

Π    Ρ    Ο    Σ    Κ    Λ    Η    Σ    Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Γιολδάση  Δημήτριο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  Τοπικών  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού
5.  Εκπρόσωπο  Τοπικής  Κοινότητας  Τσαγκαροπούλου
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Δευτέρα  29  Οκτωβρίου  2012  και  ώρα  18 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.      Αποδοχή  ποσού  69.632,96 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  ( 39.688,99 €  για  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  και  29.943,98 €  για  επενδύσεις – έργα ),  έναντι  του  συνολικού  ποσού  της  Δ΄ δόσης  έτους  2012  για  την  εξόφληση  των  πάσης  φύσεως  οφειλών  του  Ελληνικού  Δημοσίου  προς  τους  Ο.Τ.Α. 
2.      Αποδοχή  ποσού  25.700,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  κάλυψη  δαπανών  μεταφοράς  μαθητών 
3.      Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  400.000,00 €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα                  « Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδας – Ηπείρου  2007 – 2013 »  για  πληρωμή  λογαριασμών  του  έργου : « Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  εξωτερικού  και εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Πέτα »  και  ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή   
4.      Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  Πρόγραμμα  « Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2007 – 2013 »  της  πράξης  με  τίτλο : « Πυροπροστασία  Δάσους  Ζηρού »,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  του  Συμφώνου  Αποδοχής  των  όρων  ένταξής  της 
5.      Απόδοση  χορηγίας  3.000,00 €  από  την  Εθνική  Τράπεζα  για  έκδοση  λευκώματος
6.      Ενίσχυση  κωδικών  αριθμών  προϋπολογισμού  του  Δήμου  οικονομικού  έτους  2012 
7.      Έγκριση  προμηθειών,  υπηρεσιών – εργασιών  και  ανάθεση  αυτών     
8.      Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος,  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού
9.      Τροποποίηση  της  αριθ.  61/2012  προηγούμενης  Απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα :  « Εισήγηση  για  την  αλλαγή  προσωνυμίας  του  Γυμνασίου  και  Λυκείου  Θεσπρωτικού »   
10.  Έγκριση  μελετών  έργων  των  οποίων  η  υποβολή  πρότασης  για  ένταξή  τους  στο  Τοπικό  Πρόγραμμα  Προσέγγισης  LEADER  εγκρίθηκε  με  την  αριθ.  192/2012  προηγούμενη  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  
11. Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  του  έργου : « Ανάπλαση  Βόρειας  εισόδου  Θεσπρωτικού »
12. Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου : « Διαμόρφωση  χώρων  Νεκροταφείου  Κρανέας »
13. Εξέταση  αιτήσεως  Αθανασιάδη  Μαρίας  και  Καλογριά  Βασιλείας   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου